Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ivomec Comp Oral pasta Doseringsspruta 1st

Snabbfakta
Varunummer: 024813 Apotekets varuid: 16024
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  4. DJURSLAG

  Häst

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Ivomec Comp oralpasta

  Häst

  2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

  Ett gram pasta innehåller:

  Aktiva innehållsämnen:

  Ivermektin 15,5 mg

  Prazikvantel 77,5 mg

  Hjälpämnen inkluderar färgämne (para-orange FCF (E110), titanoxid (E171)) och butylhydroxianisol (E320).

  3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

  nnehavare av godkännande för försäljning:

  Merial S.A.S.

  29 avenue Tony Garnier

  69007 Lyon

  Frankrike

  Tillverkare:

  MERIAL S.A.S

  4 Chemin du Calquet

  31057 Toulouse

  Frankrike

  4. DJURSLAG

  Häst

  5. INDIKATION(ER)

  För behandling av blandinfektioner med cestoder och nematoder eller artropoder hos häst.

  Ivomec comp oralpasta har effekt mot följande parasiter hos häst:

  Bandmask (adulta): Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna.

  Stora strongolyder: Strongylus vulgaris (adulta och arteriella stadier), Strongylusedentatus (adulta och vävnadsstadier), Strongylus equinus (adulta), Triodontophorus spp (adulta), Craterostomum acuticaudatum (adulta)

  Adulta och L4 larver av små strongylider och cyathostomer, inklusive benzimidasolresistenta stammar:

  Coronocyclus spp., Coronocyclus coronatus,Coronocyclus labiatus,Coronocyclus labratus, Cyathostomum spp., Cyathostomum catinatum, Cyathostomum pateratum,Cylicocyclus spp., Cylicocyclus ashworthi, Cylicocyclus elongates, Cylicocyclus insigne, Cylicocyclus leptostomum, Cylicocyclus nassatus, Cylicodontophorus spp., Cylicodontophorus bicornatus, Cylicostephanus spp.,

  Cylicostephanus calicatus, Cylicostephanus goldi, Cylicostephanus longibursatus, Cylicostephanus minutus, Parapoteriostomum spp., Parapoteriostomum mettami, Petrovinema spp., Petrovinema poculatum, Poteriostomum spp.,

  Lilla magmasken (adulta): Trichostrongylus axei

  Springmask (adulta och L4 larver): Oxyuris equi

  Spolmask (adulta, L3 och L4 larver): Parascaris equorum

  Nackbandmask (mikrofilarier): Onchocerca spp

  Fölmask (adulta): Strongyloides westeri

  Magmask (adulta): Habronema muscae

  Styngflugelarver (alla stadier i munhåla och magsäck): Gasterophilus spp

  Lungmask (adulta och inhiberade L4 larver): Dictyocaulus arnfieldi

  6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

  Rekommenderad dos är 200 µg ivermektin och 1,0 mg praziquantel per kg kroppsvikt, svarande mot 1,29 g pasta, per 100 kg kroppsvikt. Dosen ges som en engångsdos.Kroppsvikt och dos skall bestämmas innan behandling. En hel doseringsspruta ger tillräcklig mängd för att behandla 600 kg kroppsvikt. Varje delmarkering på doseringssprutan ger tillräckligt med pasta för att behandla en häst på 100 kg. Doseringssprutan ställs in genom att flytta kolvringen till en delmarkering på kolvstången motsvarande beräknad kroppsvikt.

  Program för parasitkontroll:

  Rådfråga veterinär för lämpliga doseringsprogram och djurhantering för att uppnå en lämplig parasitkontroll vad gäller bandmask och rundmask.

  7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

  För oral användning..

  8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Ställ in uppskattad vikt på sprutans graderade kolvstång genom att först vrida kolvringen ¼ varv åt vänster och sedan skjuta ringen till avsedd viktmarkering. Lås därefter kolvringen genom att vridas ¼ varv åt höger så att pilarna på kolvstången och kolvringen står mot varandra. Se till att hästens mun är fri från foderrester. Tag av plastlocket och stick in sprutan mellan lanerna. Tryck ut pastan så långt bak på tungan som möjligt. Håll upp hästens huvud omedelbart under några sekunder för att förhindra att hästen spottar ut pastan.

  9. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

  Ivomec comp oralpasta är framställd för användning endast till häst. Katter och hundar, särskilt collie, old english sheepdog och besläktade raser eller korsningar, samt även vatten- och landsköldpaddor kan få allvarliga biverkningar av den koncentration av ivermektin som finns i detta läkemedel om de får i sig spilld pasta eller har tillgång till använda sprutor.

  10. BIVERKNINGAR

  Hästar som varit svårt infekterade med larver av nackbandmasken (Onchocerca microfilariae) har fått reaktioner som svullnad och klåda efter behandlingen. Dessa reaktioner ansågs vara resultatet av avdödandet av ett stort antal mikrofilarier. Reaktionerna är övergående och försvinner inom ett par dagar, men behandling av symptomen kan övervägas. Vid behandling av kraftiga bandmaskangrepp kan ibland lindrig övergående kolik och lös avföring observeras.

  I sällsynta fall har inflammation i mun, på tunga och läppar observerats efter att Ivomec comp givits, vilket resulterat i olika symtom såsom ödem (svullnad), kraftigt ökad salivering, hudrodnad, tungförändringar och inflammation i munnen. Dessa reaktioner har uppträtt inom en timme, varit övergående och försvunnit inom 24 till 48 timmar. Vid allvarliga orala reaktioner rekommenderas behandling av symtomen.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  11. KARENSTIDER

  Slakt: 30 dagar.

  Skall ej användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

  12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i originalförpackningen.

  Sätt tillbaka locket på doseringssprutan efter användning.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

  Hållbarhet i öppnad förpackning: 2 år.

  13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Försiktighet bör iakttas för att undvika följande rutiner eftersom de ökar risken för resistensutveckling och kan på sikt resultera i ineffektiv behandling:

  - Alltför tät och upprepad användning av anthelmintika från samma klass under en längre tidsperiod.

  - Underdosering, vilket kan bero på underskattning av kroppsvikten, felaktig administrering av produkten eller att doseringshjälpmedlet (om sådant finns) inte kalibrerats.

  Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika bör undersökas ytterligare med hjälp av lämpliga test (t.ex. träckprovsanalys, FECRT). Om testresultat starkt tyder på resistens mot ett visst anthelmintikum bör ett anthelmintikum som tillhör en annan farmakologisk klass och med en annan verkningsmekanism användas.

  Resistens mot makrocykliska laktoner (vilken inkluderar ivermektin) har rapporterats för Parascaris equorum inom EU. Därför bör användning av denna produkt baseras på lokal (regional, gårdens) epidemiologisk information om gastrointestinala nematoders känslighet, samt rekommendationer om hur ytterligare selektion för resistens mot anthelmintika begränsas.

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

  Användning rekommenderas ej inte till föl yngre än 2 månader eller hästar i avelshingstar eftersom säkerhetsstudier för dessa kategorier saknas.

  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

  Tvätta händerna efter hantering.

  Rök, drick eller ät inte när läkemedlet hanteras.

  Undvik kontakt med hud eller ögon eftersom produkten kan orsaka hud- och ögonirritation. Vid kontakt med ögonen, skölj med riklig mängd vatten. Vid ögonirritation eller oavsiktligt intag, kontakta omedelbart läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

  Användning under dräktighet och laktation

  Studier på försöksdjur visade inga teratogena eller embryotoxiska effekter av ivermektin eller prazikvantel i terapeutiska doser.

  Kombinationen ivermektin och prazikvantel kan användas från fjärde dräktighetsmånaden och under laktation. Skall endast användas under de tre första dräktighetsmånaderna i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning då säkerhetsstudier för denna period saknas.

  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

  Inga behandlingsrelaterade biverkningar observerades hos 2 månader gamla hästar behandlade med Ivomec Comp oralpasta upp till 3 gånger rekommenderad dos, eller hos vuxna hästar behandlade med 10 gånger rekommenderad dos..

  En övergående minskning i foderkonsumtion, förhöjd kroppstemperatur, salivering och synstörningar observerades hos hästar behandlade två gånger med 10 gånger rekommenderad dos av ivermektin oralpasta eller en gång med 10 gånger rekommenderad dos av Ivomec Comp oralpasta (dvs. 2 mg/kg kroppsvikt). Dessa symptom försvann inom 5 dagar.

  Ingen antidot är identifierad, men symptomatisk behandling vid överdosering kan vara motiverat.

  14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

  MYCKET FARLIGT FÖR FISKAR OCH ANDRA VATTENLEVANDE ORGANISMER.

  Förorena inte vattendrag eller diken med Ivomec comp eller använda förpackningar. Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar

  Datum för senaste översyn av bipacksedeln

  2010-11-04

  16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1 doseringsspruta om 7,74 g oralpasta

  50 doseringssprutor om 7,74 g oralpasta

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.