Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

INCRELEX® Injektionsvätska, lösning 10mg/ml Injektionsflaska, 1x4ml

8142:50

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Mekasermin Varunummer: 106397 Apotekets varuid: 21346
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad INCRELEX är och vad det används för

  INCRELEX är en vätska som innehåller mecasermin, som är en konstgjord insulinliknande tillväxtfaktor-1 (IGF-1), som liknar den IGF-1 som tillverkas i kroppen.

  INCRELEX används för att behandla barn och ungdomar från 2 till 18 år som är mycket kortväxta för sin ålder, eftersom deras kroppar inte framställer tillräckligt med IGF-1. Detta tillstånd kallas primär IGF-1-brist.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


  Bipacksedel: Information till användaren

  INCRELEX

  10 mg/ml injektionsvätska, lösning
  Mecasermin
  bensylalkohol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad INCRELEX är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder INCRELEX
  3. Hur du använder INCRELEX
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur INCRELEX ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad INCRELEX är och vad det används för

  INCRELEX är en vätska som innehåller mecasermin, som är en konstgjord insulinliknande tillväxtfaktor-1 (IGF-1), som liknar den IGF-1 som tillverkas i kroppen.

  INCRELEX används för att behandla barn och ungdomar från 2 till 18 år som är mycket kortväxta för sin ålder, eftersom deras kroppar inte framställer tillräckligt med IGF-1. Detta tillstånd kallas primär IGF-1-brist.

  2. Vad du behöver veta innan du använder INCRELEX

  Använd inte INCRELEX

  • om du är allergisk mot mecasermin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har cancer.

  • till för tidigt födda eller nyfödda barn, eftersom det innehåller bensylalkohol.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder INCRELEX

  • om du har krökt ryggrad (skolios). Du bör övervakas avseende försämring av skoliosen.

  • om du utvecklar hälta eller höft- eller knäsmärta.

  • om du har förstorade halsmandlar (tonsillhypertrofi). Du bör undersökas regelbundet.

  • om du har symtom på ökat tryck i hjärnan (intrakraniell hypertension) såsom synförändringar, huvudvärk, illamående och/eller kräkningar ska du rådfråga din läkare.

  • om du har en lokal reaktion vid injektionsstället eller en generaliserad allergisk reaktion av INCRELEX. Ring din läkare så snart som möjligt om du får lokala hudutslag. Sök omedelbart läkarhjälp om du får en generaliserad allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svimfärdighet eller kollaps och en allmän sjukdomskänsla).

  • om du har vuxit färdigt (tillväxtzonerna i benen är slutna). I detta fall kan INCRELEX inte hjälpa dig att växa och ska inte användas.

  Barn under 2 års ålder

  Användningen av detta läkemedel har inte studerats hos barn under 2 års ålder och rekommenderas därför inte.

  Andra läkemedel och INCRELEX

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan komma att ta andra mediciner.


  Tala speciellt om för läkaren om du tar insulin eller några andra mediciner mot diabetes. En dosjustering av dessa mediciner kan vara nödvändig.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Negativt graviditetstest rekommenderas för alla fertila kvinnor innan behandling med INCRELEX påbörjas.


  Behandling med INCRELEX ska avbrytas vid graviditet.


  INCRELEX ska inte ges till kvinnor som ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  INCRELEX kan orsaka hypoglykemi (lågt blodsocker). Hyoglykemi är en mycket vanlig biverkan, som kan försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner, därför att din förmåga att koncentrera dig och reagera kan minska.


  Du bör undvika att delta i några högriskaktiviteter (t.ex. bilkörning) inom 2-3 timmar efter dosering, speciellt i början av behandlingen med INCRELEX, tills en dos av INCRELEX har fastställts som inte ger biverkningar som kan göra dessa aktiviteter riskfyllda.

  INCRELEX innehåller bensylalkohol

  INCRELEX innehåller 9 mg/ml bensylalkohol som konserveringsmedel.


  Bensylalkohol kan ge förgiftningar och allergiska reaktioner hos spädbarn och barn upp till 3 år.


  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per flaska, dvs är i praktiken ”natrium-fritt”.


  3. Hur du använder INCRELEX

  Använd alltid detta läkemedel precis som din läkare har instruerat dig. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den vanligaste dosen är 0,04 till 0,12 mg/kg patientvikt, givet två gånger dagligen. Se "Bruksanvisningen" i slutet av denna bipacksedel.


  Injicera INCRELEX direkt under din hud strax före eller efter en måltid eller mellanmål. Det kan ha insulin-liknande hypoglykemieffekt och kan därför sänka blodsockernivån (se avsnitt 4 Hypoglykemi). Injicera inte din INCRELEX-dos om du inte kan äta av någon anledning. Kompensera inte för den uteblivna injektionen genom att ge två injektioner nästa gång. Nästa dos ska tas som vanligt, i samband med en måltid eller mellanmål.


  Injicera INCRELEX direkt under huden på din överarm, lår, mage (buk) eller skinkor. Injicera aldrig in i en ven eller muskel. Byt injektionsställe vid varje injektion.


  Använd endast INCRELEX om den är klar och färglös.


  Behandling med INCRELEX är en långtidsbehandling. Fråga din läkare om du behöver ytterligare information.

  Om du använt mer INCRELEX än du borde

  INCRELEX kan, liksom insulin, sänka blodsockernivån (se Hypoglykemi i avsnitt 4).


  Om mer INCRELEX än vad som rekommenderas använts, kontakta din läkare omedelbart.


  Akut överdosering kan leda till hypoglykemi (lågt blodsocker). Långvarig överdosering kan leda till förstoring av vissa kroppsdelar (t.ex. händer, fötter, delar av ansiktet) eller överdriven tillväxt av hela kroppen.


  Behandling av akut överdosering av INCRELEX bör inriktas på att upphäva blodsockersänkningen. Vätska eller mat som innehåller socker ska intas. Om personen inte är vaken eller tillräckligt pigg för att dricka vätska som innehåller socker kan en glukagoninjektion i muskeln vara nödvändig för att upphäva det låga blodsockret. Din läkare eller sjuksköterska kommer att instruera dig hur du ger en glukagoninjektion.

  Om du glömmer att ta INCRELEX

  Ta inte en dubbel dos för att kompensera för en bortglömd dos.

  Om du har glömt att ta en dos ska inte nästa dos ökas för att kompensera. Tag nästa dos som vanligt, tillsammans med en måltid eller mellanmål.

  Om du slutar att använda INCRELEX

  Ett avbrott eller för tidigt avslutande av behandlingen med INCRELEX kan minska tillväxtbehandlingens framgång. Rådfråga din läkare innan du slutar med behandlingen.


  Om du har ytterligare frågor angående användning av detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla mediciner kan INCRELEX orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  De vanligast förekommande biverkningarna med INCRELEX är: lågt blodsocker (hypoglykemi), kräkningar, reaktion på injektionsstället, huvudvärk och infektion i mellanörat. Allvarlig allergisk reaktion har också rapporterats för INCRELEX. Om du får någon av dessa biverkningar, följ råden för de olika biverkningarna i följande stycken.


  Okänd frekvens (frekvensen kan inte beräknas för tillgängliga data)

  Allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi)

  Generell nässelfeber, andnöd, yrsel, svullnad av ansikte och/eller svalg har rapporterats vid användning av INCRELEX. Sluta omedelbart att ta INCRELEX och sök akutvård om du får en allvarlig allergisk reaktion.

  Lokal allergisk reaktion vid injektionsstället (klåda, nässelfeber) har också rapporterats.


  Håravfall (alopeci)

  Håravfall har också rapporterats vid användning av INCRELEX.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  Lågt blodsocker (hypoglykemi)

  INCRELEX kan sänka blodsockernivåerna. Tecken på lågt blodsocker är: yrsel, trötthet, rastlöshet, hunger, irritabilitet, problem att koncentrera sig, svettningar, illamående och snabba eller oregelbundna hjärtslag.


  Allvarlig hypoglykemi kan orsaka medvetslöshet, kramper eller dödsfall. Sluta omedelbart att ta INCRELEX och sök akutvård om du får kramper eller blir medvetslös.


  Om du tar INCRELEX bör du undvika att delta i högriskaktiviteter (såsom krävande fysisk aktivitet) inom 2 till 3 timmar efter en INCRELEX-injektion, speciellt i början av behandlingen med INCRELEX.


  Innan du börjar behandlingen med INCRELEX kommer din läkare eller sjuksköterska att förklara för dig hur man behandlar hypoglykemi. Du bör alltid ha tillgång till socker såsom apelsinjuice, glukosgel, godis eller mjölk om symtom på hypoglykemi uppstår. Vid allvarlig hypoglykemi, om du inte är kontaktbar och inte kan dricka vätskor innehållande socker, ska en glukagoninjektion ges. Läkare eller sjuksköterska kommer att instruera hur du ger injektionen. Glukagon höjer blodsockret när det injiceras. Det är viktigt att du äter en välbalanserad kost inklusive protein och fett, såsom kött och ost, förutom mat som innehåller socker.


  Reaktioner vid injektionsstället (vävnadsförstoring vid injektionsstället) och blåmärken

  Detta kan undvikas genom att byta injektionsställe vid varje injektion (växla injektionsställe).


  Matsmältningsapparaten

  Kräkningar och smärta i övre delen av magen har förekommit vid INCRELEX-behandling.


  Infektioner

  Infektioner i mellanörat har observerats hos barn som får INCRELEX-behandling.


  Muskuloskeletala systemet

  Smärta i leder och i armar och ben har förekommit vid INCRELEX-behandling.


  Nervsystemet

  Huvudvärk har förekommit vid INCRELEX-behandling.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare)

   

  Kramper

  Kramper har observerats vid INCRELEX-behandling.

  Yrsel och skakningar har också rapporterats vid INCRELEX-behandling.


  Hjärtavvikelser

  Snabba hjärtslag och onormala hjärtljud har rapporterats vid INCRELEX-behandling.


  Förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

  Förhöjt blodsocker har också observerats vid INCRELEX-behandling.


  Förstorade tonsiller/adenoider (halsmandlar)

  INCRELEX kan förstora dina tonsiller/adenoider. Några tecken på förstorade tonsiller/adenoider är: snarkning, svårighet att andas eller att svälja, sömnapné (ett tillstånd där andningen kortvarigt upphör under sömn) eller vätska i mellanörat, liksom även öroninfektioner. Sömnapné kan orsaka extrem sömnighet under dagtid. Kontakta läkare om dessa symtom besvärar dig. Läkaren bör regelbundet undersöka dina tonsiller/adenoider.


  Förstoring av tymus

  Förstoring av tymus (ett speciellt organ i immunsystemet) har observerats vid INCRELEX-behandling.


  Papillödem

  Svullnad vid den bakre delen av ögat (på grund av ökat tryck i hjärnan) kan observeras av läkare eller optiker under INCRELEX-behandling.


  Hypoakusis (hörselnedsättning)

  Hörselnedsättning, smärta i örat och vätska i mellanörat har observerats vid INCRELEX-behandling. Tala om för läkare om du upplever problem med hörseln.


  Försämring av skolios (orsakad av snabb tillväxt):

  Om du har skolios måste du undersökas ofta för att kontrollera om ryggradens krökning har ökat. Smärta i muskler har också setts vid INCRELEX-behandling.


  Reproduktionssystemet:

  Bröstförstoring har observerats vid INCRELEX-behandling.


  Matsmältningsapparaten

  Magsmärtor har förekommit vid INCRELEX-behandling.


  Förändring av hud och hår:

  Hudförtjockning, födelsemärken och onormal hårstruktur har setts vid INCRELEX-behandling.


  Reaktioner vid injektionsstället:

  Reaktioner som smärta, irritation, blödning, blånad, rodnad och hårdhet vid injektionsstället har rapporterats vid INCRELEX-behandling. Reaktioner vid injektionsställe kan undvikas genom att byta injektionsställe vid varje injektion (växla injektionsställe).


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av100 användare)


  Ökat tryck i hjärnan (intrakraniellhypertension)

  INCRELEX kan ibland orsaka en tillfällig tryckökning i hjärnan. Symtom på intrakraniell hypertension kan vara synförändringar, huvudvärk, illamående och/eller kräkningar. Tala omedelbart om för läkare om du får någon av dessa biverkningar. Din läkare kan kontrollera om du har intrakraniell hypertension. Om så är fallet kan läkaren besluta att tillfälligt minska dosen eller avbryta behandlingen med INCRELEX. Behandling med INCRELEX kan påbörjas igen när episoden är över.


  Påverkan på hjärtat

  Hos några patienter som behandlades med INCRELEX visade en ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiogram) en förstoring av hjärtmuskeln och påverkan på hjärtklaffarnas funktion. Din läkare utför eventuellt ett ekokardiogram innan, under och efter INCRELEX-behandlingen.


  Reaktioner vid injektionsstället

  Reaktioner som utslag, svullnad och fettknölar vid injektionsstället har rapporterats vid INCRELEX-behandling. Reaktioner vid injektionsstället kan undvikas genom att byta injektionsställe vid varje injektion (växla injektionsställe).


  Viktökning

  Viktökning har observerats vid INCRELEX-behandling.


  Andra mindre vanliga biverkningar som förekommit vid INCRELEX-behandling är depression, nervositet.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur INCRELEX ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Använd inte detta läkemedel efter det utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP (Utg. dat:). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Får ej frysas.

  Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Efter den första användningen kan injektionsflaskan förvaras upp till 30 dagar vid 2°C till 8°C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är mecasermin. En ml innehåller 10 mg mecasermin. Varje injektionsflaska innehåller 40 mg mecasermin.

  • Övriga innehållsämnen är bensylalkohol, natriumklorid, polysorbat 20, isättika, natriumacetat och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  INCRELEX är en klar och färglös injektionsvätska, som tillhandahålls i en injektionsflaska av glas, försluten med en propp och en försegling. Injektionsflaskan innehåller 4 ml vätska.


  Förpackning med 1 injektionsflaska.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Ipsen Pharma

  65, quai Georges Gorse

  92100 Boulogne-Billancourt

  Frankrike


  Tillverkare:

  Beaufour Ipsen Industrie

  Rue d'Ethe Virton

  28100 Dreux

  Frankrike


  Ytterligare information om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännande för försäljning:

  België/Belgique/Belgien

  Luxembourg/Luxemburg

  Ipsen NV S.A.

  Guldensprovenpark 87

  B-9820 Merelbeke

  België/Belgique, Belgien

  Tél/Tel: + 32 - 9- 243 9600

  Italia

  Ipsen SpA

  Via del Bosco Rinnovato n. 6

  Milanofiori Nord Palazzo U7

  20090 Assago (Mi)

  Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

  România, България

  Ipsen Pharma

  Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, clădirea

  HQ Sector 1, 010623, Bucureşti,

  România

  Tel/Тел.: + 40 (021) 231 27 20

  Latvija

  Ipsen Pharma

  Kalnciema iela 33-5Riga LV 1046

  Tel: +371 67622233

  Česká Republika

  Ipsen Pharma, o.s.

  Evropská 136/810

  CZ-160 00 Praha 6

  Tel: + 420 242 481 821

  Lietuva, Hrvatska

  Ipsen Pharma Lietuvos filialas

  9-ojo Forto 47

  LT-48100 Kaunas

  Tel. +370 37 337854

  Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland

  Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

  Kista Science Tower

  Färögatan 33

  SE-164 51 Kista

  Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

  Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 (0)8 451 60 00

  Magyarország

  Ipsen Pharma SAS Magyarországi

  Kereskedelmi Képviselet

  Árbóc utca 6.

  H-1133 Budapest

  Tel: +36 1 555 5930

  Deutschland, Österreich

  Ipsen Pharma GmbH

  Willy-Brandt-Str. 3

  D-76275 Ettlingen

  Tel: + 49 7243 184-80

  Nederland

  Ipsen Farmaceutica B.V.

  Taurusavenue 33 B

  NL-2132 LS Hoofddorp

  Tel: + 31 23 55 41 600

  Eesti

  ESTOBIIN OÜ

  Udeselja 4-4

  EE-11913 Tallinn

  Tel: +372 51 55 810

  Polska

  Ipsen Poland Sp. z o.o.

  Al. Jana Pawła II 29

  PL-00- 867 Warszawa

  Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

  Ελλάδα, Κύπρος, Malta

  Ipsen EΠΕ

  Αγ. Δημητρίου 63

  Άλιμος

  GR-17456 Αθήνα

  Ελλάδα

  Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

  Portugal

  Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.

  Alameda Fernâo Lopes. no 16-11 o, Miraflores

  P-1495 - 190 Algés

  Tel: +351 - 21 - 412 3550

  España

  Ipsen Pharma S.A.

  Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

  08908 L’Hospitalet de Llobregat

  Barcelona

  Tel: + 34 - 936 - 858 100

  Slovenija

  PharmaSwiss d.o.o

  Brodišče 32

  SI-1236 Trzin

  Tel: + 386 1 236 47 00

  France

  Ipsen Pharma

  65 quai Georges Gorse

  F-92199 Boulogne-Billancourt

  Tél: +33 - 1 - 58 33 50 00

  United Kingdom

  Ipsen Ltd.

  190 Bath Road

  Slough, Berkshire

  SL1 3XE

  Tel: + 44 - (0) 1753 - 62 77 00

  Ireland

  Ipsen Pharmaceuticals Ltd.

  Blanchardstown Industrial Park

  Blanchardstown

  IRL-Dublin 15

  Tel: + 353 - 1 - 809 8200

  Slovenská republika

  Liek s.r.o

  Hviezdoslavova 19

  SK-903 01 Senec

  Tel: +421 245 646 322


  Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om "godkännande i undantagsfall". Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

  Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) går varje år igenom all ny information om läkemedlet som kan ha kommit fram om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-06-30


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.emea.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.


  Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  BRUKSANVISNING


  INCRELEX ska injiceras med sterila sprutor och injektionsnålar för engångsbruk, som kan tillhandahållas av läkare/apotekspersonal/sköterska. Sprutorna ska vara av tillräckligt liten volym så att den förskrivna dosen kan dras från injektionsflaskan med rimlig noggrannhet.


  Förberedelse för injektionen

  1. Tvätta händerna innan INCRELEX förbereds för din injektion.

  2. Använd en ny engångsnål och engångsspruta varje gång du injicerar. Använd sprutor och nålar endast en gång. Kassera dem på lämpligt sätt i en behållare för vassa föremål (t. ex. en behållare för bioriskmaterial), hårdplastbehållare (t. ex. en tvättmedelsflaska) eller en metallbehållare (t. ex. en tom kaffeburk). Dela aldrig nålar och sprutor med någon annan.

  3. Kontrollera vätskan för att säkerställa att den är klar och färglös. Använd den inte efter utgångsdatumet (som anges på etiketten efter EXP och som avser den sista dagen i månaden) eller om vätskan är grumlig eller om du ser partiklar. Om injektionsflaskan har varit fryst måste den kasseras. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

  4. Om du använder en ny injektionsflaska ta bort skyddslocket. Ta inte bort gummiproppen.

  5. Torka av injektionsflaskans gummipropp med en bomullstuss med desinfektionsmedel (med alkohol) för att förhindra att injektionsflaskan förorenas av bakterier som kan komma in i den genom att nålen införs upprepade gånger (se Figur 1).

   Figur 1: Torka av proppen med alkohol

   Figur 1: Torka av proppen med alkohol


  6. Innan nålen förs in i injektionsflaskan dra tillbaka sprutkolven och dra in lika stor mängd luft som den förskrivna dosen. För in nålen genom injektionsflaskans gummipropp och tryck ned kolven för att injicera luft in i injektionsflaskan (se Figur 2).

   Figur 2: Injicera luft in i injektionsflaskan

   Figur 2: Injicera luft in i injektionsflaskan


  7. Lämna sprutan i injektionsflaskan och vänd båda upp och ned. Håll sprutan och injektionsflaskan stadigt (se Figur 3).

   Figur 3: Förbered för uppdragning

   Figur 3: Förbered för uppdragning


  8. Se till att nålspetsen är i vätskan (se Figur 4). Dra tillbaka kolven för att dra upp den korrekta dosen i sprutan (se Figur 5).

   Figur 4: Nålspets i vätskan

   Figur 4: Nålspets i vätskan

   Figur 5: Dra upp korrekt dos

   Figur 5: Dra upp korrekt dos


  9. Innan du tar ut nålen ur injektionsflaskan ska du kontrollera om det finns luftbubblor i sprutan. Om det finns bubblor i sprutan ska du hålla injektionsflaskan och sprutan med nålen rakt upp och knacka på sprutan tills bubblorna flyter upp till ytan. Tryck ut bubblorna med kolven och dra upp vätska igen tills du har den korrekta dosen (se Figur 6).

   Figur 6: Avlägsna luftbubblor och fyll sprutan igen

   Figur 6: Avlägsna luftbubblor och fyll sprutan igen


  10. Ta bort nålen från injektionsflaskan och sätt tillbaka skyddslocket. Låt inte nålen vidröra något. Du är nu redo att injicera (se Figur 7).

   Figur 7: Klart för injicering

   Figur 7: Klart för injicering


  Injicering av dosen:

  Injicera INCRELEX enligt läkarens instruktioner.

  Ge inte injektionen om du inte kan äta precis före eller efter injektionen.

  1. Bestäm injektionsstället - överarmen, låret, skinkan, eller magen (se nedan). Byt injektionsställe vid varje injektion (växla injektionsställe).

   Överarm

   Överarm

   Lår

   Lår

   Skinka

   Skinka

   Mage

   Mage

  2. Använd desinfektionsmedel (med alkohol) eller tvål och vatten för att rengöra huden där du ska ge dig själv injektionen. Injektionsstället ska vara torrt innan du injicerar.

  3. Nyp försiktigt ihop huden. Injicera nålen på det sätt som läkaren visat dig. Släpp huden (se Figur A).

   Figur A: Nyp försiktigt ihop huden och injicera enligt instruktionerna

   Figur A: Nyp försiktigt ihop huden och injicera enligt instruktionerna


  4. Tryck långsamt in sprutkolven helt och hållet och se till att du injicerat all vätska. Dra nålen rakt ut och tryck försiktigt med en kompress eller bomullstuss i några sekunder på den punkt där du injicerade dig själv.Gnid inte området (se Figur B).

   Figur B: Tryck (gnid inte) med en kompress eller bomullstuss

   Figur B: Tryck (gnid inte) med en kompress eller bomullstuss


  5. Följ läkarens anvisningar om hur man kasserar nålen och sprutan. Förslut inte sprutan igen. En använd nål och spruta ska placeras i en behållare för vassa föremål (t.ex. en behållare för bioriskmaterial), hårdplastbehållare (t.ex. en tvättmedelsflaska) eller en metallbehållare (t.ex. en tom kaffeburk). Behållarna ska förseglas och kasseras på lämpligt sätt, som din läkare har beskrivit.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.