Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Heparin LEO Injektionsvätska, lösning 100IE/ml Injektionsflaska, 10x10ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Heparin Varunummer: 585661 Apotekets varuid: 12697
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Heparin LEO är och vad det används för

  Heparin förhindrar bildningen av blodproppar genom att minska blodets förmåga att levra sig (koagulera). Den här styrkan av Heparin används vid sköljning av venkanyl efter dropp.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Heparin LEO

  100 IE/ ml injektionsvätska, lösning
  heparin
  benzylalkohol, metylparahydroxybensoat E218, propylparahydroxybensoat E216, natriumcitrat, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Heparin LEO är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Heparin LEO
  3. Hur du använder Heparin LEO
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Heparin LEO ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Heparin LEO är och vad det används för

  Heparin förhindrar bildningen av blodproppar genom att minska blodets förmåga att levra sig (koagulera). Den här styrkan av Heparin används vid sköljning av venkanyl efter dropp.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Heparin LEO

  Använd inte Heparin LEO

  • Om du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Pågående eller tidigare immunologiskt medierad heparininducerad trombocytopeni (typ II) (minskat antal blodplättar i blodet).

  • Kraftig aktiv blödning eller vid risk för kraftig blödning.

  • Bakteriell infektion i hjärtat (septisk endokardit).

  • Om du ska få lokalbedövning.

  • Om du behandlas med heparin ska du inte få en epiduralkateter (kateter för ryggmärgbedövning) insatt. Borttagning eller förändring av en epiduralkateter ska bara göras om läkaren bedömmer att nyttan med borttagandet av epiduralkatetern överväger riskerna.


  Heparin LEO innehåller konserveringsmedlet bensylalkohol. Detta får inte ges till för tidigt födda spädbarn eller barn under 3 år, eftersom bensylalkohol kan ge förgiftning eller allergiska reaktioner.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Heparin LEO.

  Speciell försiktighet ska iakttas om du:

  • har ökad blödningsrisk.

  • tar läkemedel som påverkar trombocytfunktion eller koagulationssystemet. Kombinationen med Heparin LEO bör undvikas eller noggrant övervakas.

  • genomgår ryggmärgsprov eller ryggbedövning. I mycket sällsynta fall kan samtidigt profylaktisk användning av Heparin LEO ge långvarig eller permanent förlamning.

  Vid ryggmärgsprov eller annan ryggbedövning ska profylaktisk behandling med Heparin LEO avbrytas 4-6 timmar före ingreppet. Heparin LEO bör inte ges förrän minst 1 timme efter ingreppet. Om Heparin LEO ges som behandling intavenöst ska denna avbrytas 4-6 timmar före ingreppet, om behandlingen ges under huden (subkutant) ska den avbrytas 8-12 timmar före ingreppet. Heparin LEO kan ges igen tidigast 1 timme efter ingreppet.


  Om du får Heparin LEO i samband med ryggbedövning måste du vara mycket uppmärksam på eventuella tecken och symtom på neurologisk försämring såsom ryggont, sensoriska eller motoriska brister (domningar och svaghet i benen) eller om tarm och urinblåsa inte fungerar normalt. Du ska omedelbart underrätta en sjuksköterska eller en läkare om du upplever något av dessa symtom.


  Heparin LEO ska inte ges i muskel. På grund av risken för blödningar under huden ska även andra läkemedel som ges i en muskel inte ges samtidigt.


  Heparin-behandling kan orsaka förhöjda nivåer av kalium i blodet. Risken ökar om du har diabetes, nedsatt njurfunktion, tidigare rubbning av syra-basbalansen, förhöjda kaliumnivåer i blodet före behandling, samtidig behandling med läkemedel som höjer kaliumnivån i blodet eller om du under lång tid behandlas med Heparin. Om du har något av dessa tillstånd bör av kaliumnivåerna i blodet mätas före och under behandling.

  Andra läkemedel och Heparin LEO

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med andra läkemedel.

  Vissa mediciner som påverkar blod och koagulation kan öka blödningsrisken under Heparin LEO-behandling, t.ex. acetylsalicylsyra och andra smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel s.k. NSAID, vissa antidepressiva läkemedel s.k. selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) samt läkemedel somlöser upp eller förhindrar bildandet av blodproppar, som; trombolytiska medel, vitamin-K-antagonister, aktiverat protein C och direkta trombinhämmare. Om läkare bedömer att Heparin LEO ska ges samtidigt som dess läkemedel så ska du övervakas noga.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Heparinbehandling av gravida kvinnor kräver specialistvård.


  Heparin LEO kan användas under graviditet om det är nödvändigt


  Heparin utsöndras inte i bröstmjölk och kan användas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Heparin LEO påverkar inte förmågan att köra bil. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Heparin LEO innehåller benzylalkohol, metylparahydroxybensoat E218, propylparahydroxybensoat E216, natriumcitrat, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor

  Metyl (E218)- och- propylhydroxibensoat (E216): Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd) och undantagsvis kramp i luftrören.


  Bensylalkohol: Kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 år.


  Detta läkemedel innehåller 1,3 mmol natrium (eller 29 mg) per injektionsflaska på 10 ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur du använder Heparin LEO

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Heparin 100 IU/ml används till sköljning av venkanyl efter dropp. Detta görs normalt av sjukhuspersonal.

  Om du använt för stor mängd av Heparin LEO

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Blödning är den huvudsakliga komplikationen vid för hög dos Heparin. Om blödningen är liten räcker det med att sluta med behandlingen för att stoppa den. Vid allvarliga blödningar kan du få protaminsulfat för att stoppa blödningen.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

  Blödning

  Blåmärken

  Förhöjda nivåer av leverenzym

  Hudrodnad

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

  Minskat antal blodplättar i blodet (trombocytopeni)

  Kraftig allergisk reaktion

  Heparininducerad trombocytopeni (typ II)

  Överkänslighet

  För hög halt kalium i blodet

  Lokal vävnadsdöd

  Olika typer av utslag, nässelfeber

  Klåda

  Benskörhet (vid långtidsbehandling)

  Ihållande, smärtsam erektion

  Smärta vid injektionsstället

  APTT (metod att mäta blodets koagulationsförmåga) ger resultat som är utanför skalan


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Heparin LEO ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25°C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är heparinnatrium, 100 IE/ ml

  • Övriga innehållsämnen är benzylalkohol, metylparahydroxybensoat E218, propylparahydroxybensoat E216, natriumcitrat, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

  Heparin LEO innehåller mycket små mängder av natriumklorid, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Injektionsflaskor av glas 10 x 10 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  LEO Pharma AB

  Box 404

  201 24 Malmö


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-09-23


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Dosering och administreringssätt

  Till sköljning av och deponering i venkanyl efter avslutad infusion.

  Vägledande dosering: 1-2 ml deponeras i venkanyl 2-3 gånger dagligen.


  Heparin LEO ska inte ges i muskel. På grund av risken för blödningar under huden ska även andra läkemedel som ges i en muskel inte ges samtidigt.


  Inkompatibiliteter

  Heparin bör inte blandas med infusionsvätskor som innehåller aminoglykosider, tetracykliner, erytromycin, vankomycin och polymyxin.


  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med andra läkemedel.

  Vissa mediciner som påverkar blod och koagulation kan öka blödningsrisken under Heparin LEO-behandling, t.ex. acetylsalicylsyra och andra smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel s.k. NSAID, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), trombolytiska medel, vitamin-K-antagonister, aktiverat protein C och direkta trombinhämmare. Sådana kombinationer ska därför undvikas eller om de ges, noga övervakas av sjukvårdspersonal.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.