Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Heminevrin® Kapsel, mjuk 300mg Glasburk, 3x100kapslar

729:65

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Klometiazol Varunummer: 101832 Apotekets varuid: 13984
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD HEMINEVRIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Heminevrin har lugnande, sömngivande och kramplösande effekter beroende på läkemedlets hämmande inverkan på vissa av hjärnans funktioner.

  Heminevrin kapslar används vid:

  Klometiazoledisilat som finns i Heminevrin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Heminevrin

  300 mg mjuk kapsel
  klometiazoledisilat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD HEMINEVRIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU TAR HEMINEVRIN
  3. HUR DU TAR HEMINEVRIN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR HEMINEVRIN SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD HEMINEVRIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Heminevrin har lugnande, sömngivande och kramplösande effekter beroende på läkemedlets hämmande inverkan på vissa av hjärnans funktioner.

  Heminevrin kapslar används vid:

  • förvirringstillstånd, oro och sömnsvårigheter inom åldringsvården

  • behandling av olika symtom efter alkoholmissbruk


  Klometiazoledisilat som finns i Heminevrin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU TAR HEMINEVRIN

  Ta inte Heminevrin:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot klometiazoledisilat eller något av övriga innehållsämnen i Heminevrin

  • om du har dålig lungfunktion

  Varningar och försiktighet

  Om du har sömnapné-syndrom, försämrad lungfunktion, leverskada eller nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare innan behandling med Heminevrin påbörjas. Detsamma gäller personer som vid behandling riskerar hjärn- eller hjärtkomplikationer (på grund av risk för lågt blodtryck och hjärtklappning), detta gäller särskilt äldre patienter.

  Heminevrin kan vara vanebildande och risken finns att kroppen vid längre tids användning vänjer sig vid Heminevrin och att effekten därmed avtar. En period med dålig sömn kan inträda när man slutar med Heminevrin och därför bör Heminevrin användas endast under kort tid.

  Samtidigt bruk av Heminevrin och alkohol ska undvikas (risk för hämning av hjärnans funktioner). Samma risk finns vid samtidig användning av andra läkemedel med hämmande inverkan på vissa av hjärnans funktioner.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Heminevrin kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

  • Cimetidin (läkemedel mot magsår)

  • Klorzoxazon (muskelavslappnande läkemedel)

  • Karbamazepin (läkemedel mot epilepsi)

  • Propranolol (läkemedel mot högt blodtryck)

  Intag av Heminevrin med mat och dryck

  Samtidigt bruk av Heminevrin och alkohol ska undvikas (se ”Var särskilt försiktig med Heminevrin”).

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Graviditet: Klometiazol ska inte användas under graviditet såvida det inte finns starka skäl för användning. Rådgör med läkare innan användning av Heminevrin under graviditet.


  Amning: Klometiazol går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammade barnet. Rådgör dock med läkare innan användning av Heminevrin under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Heminevrin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

  Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något innehållsämne i Heminevrin

  Heminevrin kapsel innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU TAR HEMINEVRIN

  Ta alltid Heminevrin enligt läkarens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Kapslarna ska sväljas hela.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Om du har tagit för stor mängd av Heminevrin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Heminevrin

  Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg. Är det snart dags för din nästa dos, hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos (två doser på samma gång) för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Heminevrin

  En period med dålig sömn kan inträda när man slutar med Heminevrin.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Heminevrin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Heminevrin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

  Plötslig väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla eller svårigheter att svälja (allergisk reaktion).

  Detta är en sällsynt biverkan och förekommer hos förre än 1 av 1000 användare.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Irritation i näsan och ögonen (kan minska eller försvinna vid fortsatt behandling).


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • Mag-tarmbesvär (sura uppstötningar, magont, illamående, diarré, kräkningar)

  • Klåda

  • Nässelutslag

  • Rinnsnuva och nästäppa

  • Ökad slemproduktion i svalg och luftrör

  • Förhöjda leverenzymvärden (går tillbaka när du slutar med medicinen)

  • Huvudvärk


  Sällsynta(förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  • Allergisk reaktion

  • Blåsliknande utslag

  • Lågt blodtryck

  • Leverpåverkan inkl gulsot


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • Stickande känselförnimmelser (myrkrypningar)

  • Kraftig överkänslighetsreaktion (anafylaktisk chock)

  • Nedsatt andningsfunktion

  • Hjärtstillestånd

  • Ansiktsödem


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR HEMINEVRIN SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är klometiazol motsvarande klometiazoledisilat 300 mg.

  • Övriga innehållsämnen är medellångkedjiga triglycerider, gelatin, glycerol 85%, mannitol, sorbitol (sötningsmedel), hydrogenerad partiellt hydrolyserad stärkelse, titandioxid (färgämne E 171), brun järnoxid (färgämne E 172).

  Förpackningsstorlekar

  25 kapslar (glasburk)

  3 x 100 kapslar (glasburkar)


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Mesekenhagen, Tyskland


  Tillverkare

  AndersonBrecon (UK) Ltd, Hereford, Herefordshire, HR3 5PG, Storbritannien


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta:

  Sofus Regulatory Affairs AB

  Torsgatan 4

  SE-111 23 Stockholm

  Sverige

  Tel. 08-21 54 45

  Fax. 08- 21 54 46

  E-mail:pharmacovigilance@sofus.se

  AndersonBrecon (UK) Ltd, Hereford, Herefordshire, HR3 5PG, Storbritannien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-06-22


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.