Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Glucos. B. Braun Infusionsvätska, lösning 50mg/ml Plastbehållare (Ecoflac Plus), 20x100ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Glukosmonohydrat Varunummer: 451005 Apotekets varuid: 11314
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Glucos. B. Braun 50 mg/ml är och vad det används för

  Glucos. B. Braun 50 mg/ml är en lösning som innehåller glukos. Den används i tillfällen där du behöver tillförsel av vätska för att ersätta vätskeförlust. Läkaren kan också ordinera Glucos. B. Braun för upplösning eller utspädning av andra läkemedel som ska ges i en ven (intravenös infusion).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Glucos. B. Braun 50 mg/ml

  infusionsvätska, lösning. Glukosmonohydrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Glucos. B. Braun 50 mg/ml är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Glucos. B. Braun 50 mg/ml
  3. Hur du använder Glucos. B. Braun 50 mg/ml
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Glucos. B. Braun 50 mg/ml ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Glucos. B. Braun 50 mg/ml är och vad det används för

  Glucos. B. Braun 50 mg/ml är en lösning som innehåller glukos. Den används i tillfällen där du behöver tillförsel av vätska för att ersätta vätskeförlust. Läkaren kan också ordinera Glucos. B. Braun för upplösning eller utspädning av andra läkemedel som ska ges i en ven (intravenös infusion).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Glucos. B. Braun 50 mg/ml

  Du ska inte ges Glucos. B. Braun:

  • om du har för högt blodsocker (hyperglykemi) som det krävs mer än 6 enheter insulin per timme för att kontrollera

  • om du har höga nivåer av sura ämnen i blodet (metabolisk acidos)

  • svår okorrigerad låg kaliumnivå i blodet (hypokalemi).

  Du ska inte ges stora mängder av denna lösning:

  • om du har för mycket vätska i kroppen

  • om du har akut hjärtsvikt

  • om du har vatten i lungorna

  • om du har njursvikt.

  Glucos. B. Braun 50 mg/ml ska inte ges ensamt för behandling av vätskebrist, eftersom den inte innehåller några salter (elektrolyter).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du ges Glucos. B. Braun:

  • om du har diabetes mellitus

  • om du har nedsatt glukosmetabolism (t.ex. efter operationer eller skador)

  • om du har nedsatt njurfunktion.

  Läkaren överväger mycket noggrant om detta läkemedel är lämpligt för dig.


  Detta läkemedel ska inte användas för behandling av vätskebrist utan adekvat tillförsel av elektrolyter (se även “Använd inte Glucos. B. Braun ” ovan), eftersom det kan betydligt minska saltkoncentrationen i blodet (i synnerhet kalium och natrium). Brist på elektrolyter kan leda till hjärtproblem och skada hjärnan. Speciellt barn, äldre och patienter med dåligt allmäntillstånd hör till riskgruppen.


  Adekvat tillförsel av elektrolyter (i synnerhet kalium och natrium) ska säkerställas.


  För en tillräcklig kontroll av din blodsockernivå kan du behöva insulin. Din läkare beaktar då att kaliumhalten i ditt blod kan sänka.


  Dina nivåer av blodsocker, vätskor, elektrolyter (framförallt kalium) och din syra‑basbalans kontrolleras för att man ska vara säker på att dessa är korrekta under infusionen. Du kan därför få lämna blodprov.


  Du ska normalt inte få detta läkemedel om du har eller nyligen har haft en stroke om inte läkaren tycker att det är viktigt för ditt tillfrisknande.


  Om du också behöver blodtransfusioner kommer dessa att ges via en annan slang.


  Om du är undernärd och lider av B‑vitaminbrist (särskilt tiaminbrist) bör du dessutom ges tiamin i samband med glukosinfusionen.


  Läkaren beaktar säkerhetsuppgifterna för de läkemedel som ska lösas upp eller spädas med Glucos. B. Braun 50 mg/ml.

  Barn

  För barn ska dosen av Glucos. B. Braun vara så låg som möjligt (se även avsnitt 3).

  Andra läkemedel och Glucos. B. Braun

  Tala om för din läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Läkaren beaktar att vissa läkemedel kan påverka glukosmetabolismen.


  Läkaren beaktar säkerhetsuppgifterna för de läkemedel som ska lösas upp eller spädas med Glucos. B. Braun 50 mg/ml.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Läkaren gör en noggrann bedömning av om du ska få denna lösning om du är gravid. Ditt blodsocker kontrolleras när du får detta läkemedel.


  Amning

  Läkaren gör en noggrann bedömning av om du ska få denna lösning om du ammar ditt barn.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Säkerhetsuppgifter för de läkemedel som ska lösas upp eller spädas med Glucos. B. Braun 50 mg/ml ska beaktas.


  3. Hur du använder Glucos. B. Braun 50 mg/ml

  Detta läkemedel är avsett för intravenös användning (ges via en kanyl i en ven). Det kan infunderas i perifera vener. Möjligheten att administrera lösningen som perifer infusion beror på vilken typ av läkemedel som ska lösas upp eller spädas med Glucos. B. Braun 50 mg/ml.


  Hur mycket lösning du ska ges beror på koncentrationen av det läkemedel som ska lösas upp eller spädas. Maximala doser nedan ska beaktas.


  Vuxna

  Maximal daglig dos

  Högst 40 ml/kg kroppsvikt dagligen motsvarande 2 g glukos/kg kroppsvikt per dag.


  Maximal infusionshastighet

  Den maximala infusionshastigheten är 5 ml/kg kroppsvikt per timme motsvarande 250 mg glukos/kg kroppsvikt per timme.

  Användning för barn

  Om Glucos. B. Braun 50 mg/ml ges för barn ska dosen vara så låg som möjligt. Elektrolyter ska ges vid behov.

  Om du har fått i dig för stor mängd av Glucos. B. Braun

  Det är inte troligt att detta inträffar eftersom läkaren fastställer dina dygnsdoser.

  Överdosering av glukos kan leda till:

  • för höga nivåer av blodsocker,

  • glukosförluster via urinen

  • onormalt kraftigt koncentrerade kroppsvätskor

  • nedsatt medvetande eller medvetslöshet på grund av extremt höga blodsockerhalter eller för koncentrerade kroppsvätskor

  • vätskebrist.

  Överdosering av vätskor kan leda till övervätskning med:

  • ökad hudspänning,

  • venstas (tyngdkänsla och bensvullnad),

  • vävnadssvullnad (eventuellt med vatten i lungorna eller svullnad i hjärnan),

  • onormalt höga eller låga elektrolytnivåer i blodet,

  • störningar i syra-bas-balansen.

  Vid överdosering kan du uppleva illamående, kräkningar eller spasmer.


  Även ytterligare symtom på överdosering kan förekomma beroende på vilken typ av läkemedel som ska lösas upp eller spädas med Glucos. B. Braun 50 mg/ml.


  Om du upplever symtom kan glukosinfusionen saktas ned eller avbrytas.


  Din läkare kommer att avgöra om du behöver ytterligare behandling, t.ex. administrering av insulin, urindrivande medel (diuretika) eller elektrolyter.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Under förutsättning att produkten används i enlighet med anvisningarna förväntas inga biverkningar.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Glucos. B. Braun 50 mg/ml ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Efter första öppnandet: Öppnad förpackning ska användas omedelbart.


  Efter inblandning av tillsatser: Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8 °C.


  Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar och färglös eller nästan färglös eller om behållaren och dess förslutning är skadade.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är glukosmonohydrat. Detta läkemedel innehåller 55 g glukosmonohydrat, motsvarande 50 g glukos per liter.

  • Övriga innehållsämnen: Vatten för injektionsvätskor.

  Energivärde

  837 kJ/l (200 kcal/l)

  Teoretisk osmolaritet

  278 mOsm/l

  pH

  3,5–5,5

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glucos. B. Braun 50 mg/ml är en infusionsvätska lösning (för administrering via dropp i ven).

  Det är en klar, färglös eller nästan färglös vätska.


  Förpackningsstorlekar:


  Ecoflac plus förpackning: 20x100 ml, 10x250 ml, 10x500 ml, 10x1000 ml


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Endast för engångsbruk.


  Återanslut inte delvis använda behållare.


  Kasta behållaren och återstående innehåll efter användning.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  B. Braun Melsungen AG
  Carl-Braun Strasse 1
  34212 Melsungen
  Tyskland


  Postadress:
  34209 Melsungen
  Tyskland


  Tillverkare
  B. Braun Melsungen AG


  Carl-Braun Strasse 1
  34212 Melsungen
  Tyskland

  - satsnummer där den 6:e och 7:e siffran är 80 eller 81 ELLER 6:e siffran är 0


  B. Braun Medical S.A.
  Carretera de Terrassa 121
  08191 Rubi, Barcelona, Spanien

  - satsnummer där den 6:e siffran är 1 eller 4


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  B. Braun Medical AB
  Box 110
  182 11 Danderyd


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-03-07


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Maximal infusionshastighet

  5 ml/kg kroppsvikt per timme, motsvarande 0,25 g glukos/kg kroppsvikt per timme.


  Administreringssätt

  Intravenös användning. Läkemedlet kan också infunderas i perifera vener, men denna möjlighet beror på den beredda blandningens osmolaritet.


  På grund av risken för pseudo-agglutination, ska glukosinfusioner inte ges via samma infusionsaggregat samtidigt med, före eller efter administrering av blod.


  Inkompatibiliteter
  Eftersom Glucos. B. Braun har ett surt pH kan inkompatibiliteter förekomma vid blandning med andra läkemedel. Erytrocytkoncentrat får inte spädas i Glucos. B. Braun på grund av risken för pseudoagglutination.


  Hållbarhet efter blandning med tillsatser
  Kompatibiliteten av tillsatser med Glucos. B. Braun 50 mg/ml ska påvisas före användning.


  Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8 °C.

  Observera även tillverkarens anvisningar gällande tillsatser eller läkemedel som ska spädas ut.


  Anvisningar för destruktion och övrig hantering

  Behållarna är endast avsedda för engångsbruk.

  Får bara användas om lösningen är klar och färglös eller nästan färglös och fri från synliga partiklar och behållaren och dess förslutning oskadade.

  Administreringen ska påbörjas omedelbart efter anslutning av behållaren till administreringssetet eller infusionsaggregatet.

  Före inblandning av en tillsats eller beredning av en näringsblandning måste fysisk och kemisk kompatibilitet bekräftas. Information om kompatibilitet kan begäras från tillverkaren.

  Vid inblandning av tillsatser ska sedvanliga aseptiska försiktighetsåtgärder strikt tillämpas.

  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.