Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Flutide® Diskus® Inhalationspulver, avdelad dos 100mikrogram/dos Inhalator, 60doser

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flutikasonpropionat Varunummer: 043752 Apotekets varuid: 18435
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Flutide Diskus är och vad det används för

  Flutide Diskus är ett kortisonpreparat som motverkar inflammation och allergi direkt i lungorna. Genom att minska inflammationen kan man förebygga astmaattacker.

  Flutide Diskus används som regelbunden behandling vid astma och vid KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) tillsammans med en långtidsverkande bronkdilaterare. Full effekt kommer först efter några dagars regelbunden behandling. Flutide Diskus ger inte snabb lindring vid akuta astmabesvär. Man skall då ta en snabb och kortverkande luftrörsvidgande medicin. Om behandlingen inte ger önskad effekt, kontakta läkare.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Flutide Diskus

  50 mikrogram/dos inhalationspulver, avdeladdos, 100 mikrogram/dos, inhalationspulver, avdeladdos, 250 mikrogram/dos inhalationspulver, avdeladdos, 500 mikrogram/dos inhalationspulver, avdeladdos
  flutikasonpropionat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Flutide Diskus är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Flutide Diskus
  3. Hur du använder Flutide Diskus
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Flutide Diskus ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Flutide Diskus är och vad det används för


  Flutide Diskus är ett kortisonpreparat som motverkar inflammation och allergi direkt i lungorna. Genom att minska inflammationen kan man förebygga astmaattacker.


  Flutide Diskus används som regelbunden behandling vid astma och vid KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) tillsammans med en långtidsverkande bronkdilaterare. Full effekt kommer först efter några dagars regelbunden behandling. Flutide Diskus ger inte snabb lindring vid akuta astmabesvär. Man skall då ta en snabb och kortverkande luftrörsvidgande medicin. Om behandlingen inte ger önskad effekt, kontakta läkare.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Flutide Diskus

  Använd inte Flutide Diskus

  • om du är allergisk mot flutikasonpropionat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Laktosmonohydrat kan innehålla mjölkprotein.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Flutide Diskus.


  Flutide Diskus är inte avsett att behandla akuta astmasymtom. Du bör ha en anfallskuperande medicin, som en kortverkande bronkdilaterare, för akuta astmaanfall.


  Omedelbart efter dosering av Flutide Diskus kan en paradoxal bronkospasm (kramp i luftvägarna) med ökad väsande andning inträffa. Om detta sker bör du omedelbart inhalera en snabbverkande bronkdilaterare. Sluta ta Flutide Diskus och kontakta din läkare.


  Om du tidigare behandlats med kortisontabletter ska du vid övergång till Flutide Diskus noggrant följa läkarens doseringsanvisningar. Vid denna övergång kan man få tillbaka sina tidigare allergiska besvär, t.ex. snuva och eksem. Man kan även i början känna trötthet, få huvud-, muskel- och ledvärk samt någon gång illamående och kräkningar. Detta beror på att den totala mängden kortison i kroppen minskas genom att sjukdomen behandlas lokalt i lungorna. Besvären försvinner efter en viss tids behandling. Om besvären tilltar, ändra inte på doseringen utan att kontakta läkare.


  Vid akut försämring, tillfällig stressituation och kirurgiska ingrepp kan behandlingen behöva kompletteras med kortison i tablettform. Tala med din läkare om att få eventuellt skriftlig information om och hur din kortisonbehandling ska hanteras i ovanstående situation.


  Behandling med Flutide Diskus ska inte avbrytas abrupt, eftersom det finns risk att symtomen förvärras. Din läkare avgör hur snabbt dosen kan minskas.


  Berätta för din läkare om du har lungtuberkulos innan du börjar behandlingen med Flutide Diskus.


  Flutide Diskus kan i mycket sällsynta fall påverka blodglukoshalten. Diskutera med din läkare om du har diabetes innan du använder Flutide Diskus.


  Användning av hög dos Flutide Diskus under lång tid kan medföra att kortison påverkar hela kroppen. Symtom som viktuppgång med ändrad fettfördelning (buk, nacke, ansikte), tunn och skör hud, ökad kroppsbehåring, minskad bentäthet, högt blodtryck kan då uppstå (Cushings syndrom). Hos barn och unga kan tillväxthämning ses. Om något av detta observeras, kontakta behandlande läkare


  Längdtillväxten hos barn som långtidsbehandlas med Flutide Diskus bör kontrolleras regelbundet.

  Andra läkemedel och Flutide Diskus

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Behandlingseffekten kan påverkas om Flutide tas samtidigt med vissa andra läkemedel (t.ex. ketokonazol, itrakonazol och ritonavir). Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra mediciner.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning av Flutide Diskus under graviditet.


  Det är okänt om flutikasonpropionat går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Flutide Diskus innehåller laktos

  Flutide Diskus innehåller laktos upp till 12,5 mg/dos. Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.


  3. Hur du använder Flutide Diskus


  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Överskrid inte doseringen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Flutide Diskus ska vanligen inhaleras både morgon och kväll. För att uppnå full effekt bör Flutide Diskus användas regelbundet. Munnen bör sköljas med vatten efter varje inhalationstillfälle. Se bruksanvisning för mer information.

  Om du har använt för stor mängd av Flutide Diskus

  Det är viktigt att du tar dosen så som det står på etiketten på förpackningen eller så som din läkare informerat dig om. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta läkare.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Flutide Diskus

  Fortsätt behandlingen på sedvanligt sätt om du skulle ha glömt att ta en dos.

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Flutide Diskus

  Behandling med Flutide Diskus ska inte avbrytas abrupt, eftersom det finns risk att symtomen förvärras. Din läkare avgör hur snabbt dosen kan minskas.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta omedelbart läkare om du upplever något av följande symtom (tecken på en allergisk/anafylaktisk reaktion):

  svullnad i ansikte, munhåla och svalg, kramp i luftrören, andnöd,

  Detta är en mycket sällsynt biverkan


  Tala om för läkaren om du har något av följande symtom medan du tar Flutide Diskus eftersom de kan vara symtom på lunginflammation:

  • feber eller frossa

  • ökad slemproduktion, förändrad färg på slemmet

  • ökad hosta eller ökade andningssvårigheter

  Hos KOL-patienter har lunginflammation rapporterats som en vanlig biverkan (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).


  Andra biverkningar som kan förekomma

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • svampinfektion ("torsk", Candida) i munhåla, struphuvud och svalg. Risken för infektion minskar genom att man sköljer munnen med vatten efter varje inhalationstillfälle


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • blåmärken.

  • halsirritation och heshet


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Svampinfektion i matstrupen.


  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1av 10 000 användare):

  • inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören

  • sömnproblem, ängslighet, rastlöshet, oro (det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn)

  • Cushingliknande symtom (månansikte, bukfetma)

  • minskad kortisonbildning i binjurarna

  • minskad bentäthet

  • glaukom (grön starr), katarakt (grå starr)

  • fördröjd längdtillväxt hos barn har setts i mycket sällsynta fall när kortison givits i höga doser under lång tid

  • förhöjda blodglukosnivåer har rapporterats i mycket sällsynta fall.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Depression, känsla av att vara väldigt uppjagad och/eller retlighet. Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn.

  • Näsblödning.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Flutide Diskus ska förvaras


  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Förvaras vid högst 30 °C.

  • Förvara Flutide Diskus i foliepåsen tills det att den ska användas för första gången. Släng foliepåsen efter öppning.

  • Har foliepåsen öppnats ska Flutide Diskus inte förvaras i fuktig miljö som t.ex. badrum.

  • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen i Flutide Diskus är flutikasonpropionat. Varje dos innehåller 50, 100, 250 respektive 500 mikrogram flutikasonpropionat.

  Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller mjölkprotein).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Flutide Diskus är en formgjuten plastinhalator, i vilken inhalationspulvret ligger förpackat i avdelade blisterdoser i en folieremsa med ett avrivbart hölje.


  Flutide Diskus är förpackad i en foliepåse i en kartong med garantiförslutning och tillhandahålls i förpackningsstorleken 1 x 60 doser.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

  Tel: 08-638 93 00

  E-post: info.produkt@gsk.com  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-09-12


  Bruksanvisning

  Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Flutide Diskus.


  STÄNGD


  diskus_1a

  Inhalatorn öppnas i den här riktningen

  Ytterhölje


  Tumgrepp (för att öppna och stänga inhalatorn)

  ÖPPEN


  diskus_2

  Ytterhölje

  Munstycke

  Frammatningsspak

  Tumgrepp


  Dosräknare

  Full 60

  Tom 0

  Dosräknaren anger hur många doser som finns

  kvar. Siffrorna 5 till 0 är markerade med RÖTT,

  för att varna när inhalatorn snart är tom.

  1. ÖPPNA

  Fatta tag om inhalatorn som

  på bilden och för tumgreppet i pilens riktning så långt det går.

  diskus_3

  2. MATA FRAM

  Håll inhalatorn med munstycket mot dig.

  För frammatningsspaken från dig, så långt det går - tills ett klick hörs.

  Flutide Diskus är nu klar att användas.

  diskus_4

  3. INHALERA

  • Gör en normal utandning. OBS! Andas aldrig ut genom inhalatorn.

  • För därefter inhalatorn till munnen och slut läpparna om munstycket. Andas in djupt genom munnen

  • Tag bort inhalatorn

  • Håll andan 5-10 sekunder

  • Andas ut


  diskus_5

  4. STÄNG

  Du stänger inhalatorn genom att föra tumgreppet mot dig så långt det går.

  Ett klicks hörs när inhalatorn stängs.

  Frammatningsspaken har nu automatiskt återgått till sitt ursprungsläge.

  Inhalatorn är klar att användas på nytt.


  diskus_6

  5. SKÖLJ

  Skölj munnen efteråt med vatten och spotta sedan ut.

  KOM IHÅG

  Förvara inhalatorn vid högst 30°C.

  Förvara inhalatorn stängd.

  Inhalatorn är förpackad i en foliepåse.

  Foliepåsen utgör ett skydd mot fukt och ska
  öppnas först när inhalatorn ska användas för
  första gången. Släng foliepåsen efter öppning.

  Förvara inte inhalatorn i fuktig miljö, t.ex.badrum.

  Andas aldrig ut genom inhalatorn.

  Rör endast frammatningsspaken, när du skall inhalera.

  Behöver ej rengöras.

  Överskrid ej ordinerad dosering.


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.