Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Flukloxacillin Meda Filmdragerad tablett 750mg Plastburk, 100st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flukloxacillin Varunummer: 024300 Apotekets varuid: 9681
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Flukloxacillin Meda är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Flukloxacillin Meda, flukloxacillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt. Flukloxacillin Meda skiljer sig från vanligt penicillin genom att det är stabilt mot ett enzym (betalaktamas), som har förmåga att bryta ner vanligt penicillin.

  Flukloxacillin Meda används vid infektioner i hud- och mjukdelar samt infektioner i leder, skelett och lungor.

  Flukloxacillin som finns i Flukloxacillin Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Flukloxacillin Meda

  500 mg, 750 mg, 1 g filmdragerade tabletter
  flukloxacillin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Flukloxacillin Meda är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Flukloxacillin Meda
  3. Hur du tar Flukloxacillin Meda
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Flukloxacillin Meda ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Flukloxacillin Meda är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Flukloxacillin Meda, flukloxacillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt. Flukloxacillin Meda skiljer sig från vanligt penicillin genom att det är stabilt mot ett enzym (betalaktamas), som har förmåga att bryta ner vanligt penicillin.


  Flukloxacillin Meda används vid infektioner i hud- och mjukdelar samt infektioner i leder, skelett och lungor.


  Flukloxacillin som finns i Flukloxacillin Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Flukloxacillin Meda

  Använd inte Flukloxacillin Meda

  • Om du är allergisk mot penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Flukloxacillin Meda.

  • Om du är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare innan Flukloxacillin Meda används.

  • Det finns en risk för diarré och tjocktarmsinfektion. Om du får problem med diarré ska du därför kontakta läkare.

  • Det finns en risk för leverskada, det är sällsynt men ökar troligen vid högre ålder och vid längre tids behandling.

  Andra läkemedel och Flukloxacillin Meda

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Effekterna av vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Flukloxacillin Meda, till exempel vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat), mot gikt (probenecid) och vissa blodförtunnande läkemedel (warfarin).

  Flukloxacillin Meda med mat och dryck

  Flukloxacillin Meda ger bäst effekt om läkemedlet tas mellan måltiderna.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Inga kända risker vid användning under graviditet.


  Flukloxacillin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Flukloxacillin Meda under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Flukloxacillin Meda har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du får yrsel, ska du inte köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Flukloxacillin Meda innehåller natrium

  500 mg tabletten innehåller 29 mg natrium, 750 mg tabletten innehåller 44 mg natrium och 1 g tabletten innehåller 58 mg natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur du tar Flukloxacillin Meda

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Även om du känner dig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela behandlingen fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.

  Om du har tagit för stor mängd Flukloxacillin Meda

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Flukloxacillin Meda

  Om du har glömt att ta en dos, ta den då så snart som möjligt. Fortsätt sedan som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta läkare omedelbart om någon av följande allvarliga biverkningar inträffar:


  Flukloxacillin Meda kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller problem att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Flukloxacillin Meda kan i sällsynta fall ge upphov till en kraftig akut allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). En sådan reaktion kan vara livshotande. Om ett eller flera av följande symtom uppkommer ska du omedelbart kontakta läkare eller akutmottagning. Symtomen vid en sådan reaktion kan vara hudrodnad, kliande nässelliknande utslag (urtikaria), andnöd och yrsel.


  Tala omedelbart om för läkare om du får långvarig eller svår diarré. Detta kan vara ett tecken på tjocktarmsinflammation som orsakats av Clostridium difficile-bakterien och som kan kräva behandling. Denna biverkan är sällsynt.


  Andra biverkningar:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Magbesvär, främst illamående, eller diarré

  • Hudutslag.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Nässelutslag

  • Blodbildsförändring (eosinofili).

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Leverpåverkan.

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Klåda.

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  • Yrsel, buksmärtor, kräkningar.


  Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. Vit beläggning i munnen främst på tungan kan också orsakas av svampinfektion.


  Risk för leverskada finns, det är sällsynt men ökar troligen vid högre ålder och längre tids behandling.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Flukloxacillin Meda ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten efter "Utg. dat". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Tabletter i tryckförpackning (endos) har hållbarhet begränsad till 6 månader efter det att ytterpåsen av aluminium har öppnats. Efter ”ÖPPNINGSDATUM” skrivs datumet för öppnandet, både på aluminiumpåsen och på kartongerna som innesluter tryckförpackningarna.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är flukloxacillin. En tablett innehåller  flukloxacillinnatriummonohydrat motsvarande flukloxacillin 500 mg, 750 mg respektive 1 g.

  • Övriga innehållsämnen är: magnesiumstearat, povidon, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa. Filmdragering: färgämne (titandioxid E171), makrogol, paraffin, hypromellos.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  500 mg: Vit, avlång tablett med brytskåra på den ena sidan, 8 x17 mm.

  750 mg: Vit, avlång, tablett märkt med ”FL | UC” på en sida och med brytskåra på den andra sidan, 8 x 20 mm.
  1 g: Vit, elliptisk, tablett med brytskåra och märkt med Märkningpå ena sidan, 9,6 x 21 mm.


  Tabletterna 500 mg, 750 mg och 1 g kan delas i två lika stora delar.


  Förpackningsstorlekar:

  500 mg: 30, 50 och 100 tabletter i plastburk och 98 (2 x 49) x 1 tabletter i tryckförpackning (endos).

  750 mg: 20, 30, 50 och 100 tabletter i plastburk och 98 (2 x 49) x 1 tabletter i tryckförpackning (endos).
  1 g: 21, 30, 50 och 75 tabletter i plastburk.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-10-27


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.