Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fluconazol Krka Kapsel, hård 200mg Blister, 7kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flukonazol Varunummer: 046205 Apotekets varuid: 7405
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Fluconazol Krka är och vad det används för

  Fluconazol Krka tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

  Fluconazol Krka används för att behandla infektioner som orsakas av svamp, och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.

  Vuxna

  Du kan få denna medicin av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

  Du kan också få Fluconazol Krka för att:

  Barn och ungdomar (0 till 17 år)

  Du kan få denna medicin av din läkare för att behandla dassa typer av svampinfektion:

  Du kan också få Fluconazol Krka för att:

  Flukonazol som finns i Fluconazol Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Fluconazol Krka

  50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg hårda kapslar
  flukonazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Fluconazol Krka är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Fluconazol Krka
  3. Hur du använder Fluconazol Krka
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Fluconazol Krka ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Fluconazol Krka är och vad det används för

  Fluconazol Krka tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.


  Fluconazol Krka används för att behandla infektioner som orsakas av svamp, och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.


  Vuxna

  Du kan få denna medicin av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

  • hjärnhinneiflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

  • koccidioidomykoser - en lungsjukdom

  • infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ ( t ex hjärta, lungor) eller urinvägarna

  • svampinfektioner i munnen som påverkar slemhinnan i mun svalg och kan ge inflammation i munslemhinnan vid användning av tandprotes

  • svampinfektion i slida eller på penis (genital svampinfektion)

  • hudinfektioner - t ex fotsvamp, ringorm, ljumsksvamp, nagelinfektion


  Du kan också få Fluconazol Krka för att:

  • förebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer

  • förebygga att svampinfektioner i munnen återkommer

  • förebygga återkommande svampinfektion i slidan

  • förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)


  Barn och ungdomar (0 till 17 år)

  Du kan få denna medicin av din läkare för att behandla dassa typer av svampinfektion:

  • svampinfektion i munnen - infektion som påverkar slemhinnan i mun och svalg

  • infektioner orsakade av Candida som finns i blodbanan, inre organ, (t ex hjärta, lungor) eller urinvägarna

  • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan


  Du kan också få Fluconazol Krka för att:

  • förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

  • frebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer


  Flukonazol som finns i Fluconazol Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. Vad du behöver veta innan du använder Fluconazol Krka

  Använd inte Fluconazol Krka

  • om du är allergisk mot flukonazol, andra läkemedel du har tagit för att behandla svampinfektioneller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas.

  • om du tar astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergier)

  • om du tar cisaprid (mot magbesvär)

  • om du tar pimozid (används för behandling av psykiska behsvär)

  • om du tar kinidin eller amiodaron (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm ”arytmi”)

  • om du tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner)

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fluconazol Krka om du:

  • har lever eller njurproblem

  • har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

  • har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet


  Tala med din läkare om du:

  • utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårighet att andas)

  • om du utvecklar tecken på binjurebarksinsufficiens, som innebär att binjurarna inte producerar tillräckliga mängder av vissa steroidhormoner såsom kortisol (kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, minskad aptit, viktminskning, buksmärta).

  Andra läkemedel och Fluconazol Krka

  Informera din läkare omedelbart om du tar astemizol, terfenadin (antihistamin för behandling av ellergier), cisrapid (mot magbesvär), pimozid (används för behandling av psykiska besvär), kinidin eller amiodaron (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm ”arytmi”) eller erytromycin (antbiotikum för behandling av infektioner), då dessa inte ska tas tillsammans med Fluconazol Krka (se avsnitt “Använd inte Fluconazol Krka”).


  Den finns några mediciner som kan påverkas av eller påverka Fluconazol Krka. Berätta för din läkare om du tar någon av följande mediciner:

  • rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)

  • alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

  • amitriptylin, nortriptylin (används för behandling av depression)

  • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)

  • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin) för att förhindra blodproppar

  • bensodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

  • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

  • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin eller losartan (mot högt blodtryck)

  • ciklosporin, everolimus, sirolimus, eller takrolimus (används efter transplantationer)

  • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

  • halofantrim (mot malaria)

  • statiner (atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

  • metadon (mot smärta)

  • celecoxib, fluribiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

  • p-piller

  • prednison (steroid)

  • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

  • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

  • teofyllin (mot astma)

  • A-vitamin (näringstillskott)


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Fluconazol Krka med mat, dryck och alkohol

  Läkemedlet kan tas oberoende av måltid.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid bilkörning eller när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.


  Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordom eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel, detta på grund av deras effekter och/ eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Fluconazol Krka innehåller hjälpämnen

  Kapslarna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Fluconazol Krka 200 mg kapslar innehåller även färgämnet azorubin ( E 122) som kan ge allergiska reaktioner.


  3. Hur du använder Fluconazol Krka

  Använd alltid Fluconazol Krka enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Du bör ta kapslarna vid samma tidpunkt varje dag.


  I tabellen nedan visas de vanliga doserna för olika infektioner:


  Vuxna

  Infektion

  Dos

  För att behandla hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

  400 mg den första dagen, därefter 200 mg till 400 mg en gång dagligen under 6 till 8 veckor eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

  För att förebygga hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

  200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

  För att behandla koccidioidomykos

  200 mg till 400 mg en gång dagligen från 11 månader upp till 24 månader eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

  För att behandla invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

  800 mg den första dagen, därefter 400 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

  Svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation i munslemhinnan vid användning av tandprotes

  200 mg till 400 mg den första dagen, därefter 100 mg till 200 mg tills läkaren säger att du kan sluta

  För att behandla svampinfektion i munnen – dosen beror på var infektionen sitter

  50 mg till 400 mg en gång dagligen under 7 till 30 dagar tills läkaren säger att du kan sluta

  För att förebygga svampinfektioner som påverkar slemhinnan i mun och svalg

  100 mg till 200 mg en gång dagligen eller 200 mg tre gånger per vecka så länge du löper risk att få en infektion

  För att behandla genital svampinfektion

  150 mg som engångsdos

  För att förebygga återkommande svampinfektion i slidan

  150 mg var tredje dag i totalt 3 doser (dag 1, 4 och 7) och sedan en gång per vecka i 6 månader så länge du löper risk att få en infektion

  För att behandla svampinfektioner på hud och naglar

  Beroende på ställe för infektionen 50 mg en gång dagligen, 150 mg en gång per vecka, 300 till 400 mg en gång i veckan i 1 till 4 veckor (upp till 6 veckor vid fotsvamp, vid behandling av nagelinfektion tills den infekterade nageln har ersatts)

  För att förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

  200 mg till 400 mg en gång dagligen så länge du löper risk att få en infektion


  Ungdomar mellan 12 och 17 år

  Använd dosen som läkaren ordinerar (enligt rekommendationerna för antingen vuxna eller barn).


  Barn upp till 11 år

  Den maximala dosen för barn är 400 mg dagligen.


  Dosen baseras på barnets vikt i kg.


  Infektion

  Dos

  Svampinfektioner i munnen och halsinfektioner som orsakats av Candida – dos och behandlingslängd beror på hur svår infektionen är och var den sitter

  3 mg per kg kroppsvikt (6 mg per kg kroppsvikt kan ges den första dagen)

  Hjärnhinneinflammation som orsakats av kryptokocker eller invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

  6 mg till 12 mg per kg kroppsvikt

  För att förebygga att barnet får infektioner orsakade av Candida (om barnet har försvagat immunförsvar)

  3 mg till 12 mg per kg kroppsvikt


  Barn mellan 0 och 4 veckor

  Barn mellan 3 och 4 veckor:

  Samma dos som ovan ges varannan dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt varannan dag (48 timmar).


  Barn yngre än 2 veckor:

  Samma dos som ovan ges var tredje dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt var tredje dag (72 timmar).


  Läkaren kan ordinera andra doser än de som anges här. Använd alltid Fluconazol Krka enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Äldre

  Den vanliga dosen för vuxna kan användas såvida du inte har njurproblem.


  Patienter med njurproblem

  Din läkare kan ändra dosen beroende på din njurfunktion.

  Om du använt för stor mängd av Fluconazol Krka

  Du kan må dåligt om du tar för många kapslar på en gång. Om du fått i dig för stor mängd Fluconazol Krka eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtomen på en möjlig överdos kan vara att du börja höra, se, känna och tänka saker som inte är på riktigt (hallucinationer och paranoida beteenden). Behandling av symtomen och magsköljning kan behövas vid överdosering.

  Om du har glömt att använda Fluconazol Krka

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för nästa dos ska du inte ta den glömda dosen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Fluconazol Krka orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får några av följande symtom ska du genast kontakta läkare.

  • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

  • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

  • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

  • hudutslag

  • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga)


  Fluconazol Krka kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

  • trötthet

  • minskad aptit

  • kräkningar

  • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot)


  Om något av detta inträffar, sluta ta Fluconazol Krka och kontakta din läkare omedelbart.


  Fluconazol Krka kan påverka dina binjurar och de nivåer av steroidhormoner som produceras. Tecken på binjurepåverkan inkluderar:

  • trötthet

  • muskelsvaghet

  • minskad aptit

  • viktminskning

  • buksmärta


  Om något av detta inträffar, kontakta din läkare omedelbart.


  Andra biverkningar

  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

  • huvudvärk

  • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

  • förhöjda levervärden

  • hudutslag


  Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

  • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

  • minskad aptit

  • sömnsvårigheter, dåsighet

  • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

  • förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

  • muskelsmärta

  • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

  • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

  • trötthet, allmän olustkänsla, feber


  Sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

  • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

  • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet

  • förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

  • sänkt halt av kalium i blodet

  • skakningar

  • onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

  • leversvikt

  • allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

  • håravfall  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Fluconazol Krka ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Inga speciella förvaringsanvisningar.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedelsom inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är flukonazol: 50, 100, 150 eller 200 mg.


  Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid och majsstärkelse.

  Kapselhöljet till Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg och 150 mg innehåller patentblått V (E 131), titandioxid (E 171) och gelatin.

  Kapselhöljet till Fluconazol Krka 200 mg innehåller titandioxid (E 171), azorubin (E 122), indigokarmin (E 132) och gelatin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  50 mg: kapsel med blå överdel och vit underdel

  100 mg: kapsel med blå överdel och vit underdel

  150 mg: kapsel med blå överdel och blå underdel

  200 mg: kapsel med violett överdel och vit underdel


  Tryckförpackning

  50 mg: 100 x 1, 7, 10, 20, 28, 50 och 98 kapslar

  100 mg: 100 x 1, 7, 10, 20, 28, 50, 60 kapslar

  150 mg: 1, 2, 4, 6, 12 kapslar

  200 mg: 100 x 1, 7, 10, 20, 28, 30, 50 kapslar

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


  Tillverkare:

  Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-19


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.