Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Faslodex® Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 250mg Förfylld spruta, 2x(5ml)

5758:25

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Fulvestrant Varunummer: 099215 Apotekets varuid: 32551
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Faslodex är och vad det används för

  Faslodex innehåller den aktiva substansen fulvestrant, vilken tillhör gruppen östrogenblockerare. Östrogener, en typ av kvinnliga könshormoner kan i vissa fall vara involverade i tillväxten av bröstcancer.

  Faslodex används för att behandla avancerad eller metastaterad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Faslodex

  250 mg injektionsvätska, lösning
  fulvestrant

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Faslodex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Faslodex
  3. Hur du använder Faslodex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Faslodex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Faslodex är och vad det används för

  Faslodex innehåller den aktiva substansen fulvestrant, vilken tillhör gruppen östrogenblockerare. Östrogener, en typ av kvinnliga könshormoner kan i vissa fall vara involverade i tillväxten av bröstcancer.


  Faslodex används för att behandla avancerad eller metastaterad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Faslodex

  Använd inte Faslodex

  • om du är allergisk mot fulvestrant eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är gravid eller ammar

  • om du har allvarliga leverproblem

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan användning av Faslodex om något av nedanstående gäller för dig:

  • problem med njurarna eller levern

  • lågt antal trombocyter, (bidrar till att blodet levrar sig), blödningsrubbning

  • tidigare problem med blodproppar

  • problem med benmineralförlust (osteoporos)

  • alkoholproblem

  Barn och ungdomar

  Faslodex är inte avsett för barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Faslodex

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder antikoagulantia (läkemedel som förhindrar blodproppar).

  Graviditet och amning

  Du får inte använda Faslodex om du är gravid. Om du kan bli gravid ska du använda ett effektivt preventivmedel när du behandlas med Faslodex.


  Du får inte amma när du behandlas med Faslodex.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Faslodex påverkar troligtvis inte din förmåga att köra eller använda maskiner, men om du känner dig trött efter behandlingen ska du undvika att köra bil eller använda maskiner.

  Faslodex innehåller 10 % w/v etanol (alkohol),

  motsvarande ca 1000 mg per dos, att likställa med 20 ml öl eller 8 ml vin per dos.

  Skadligt för den som lider av alkoholism.

  Att beakta för gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som patienter med leversjukdom, eller epilepsi.


  3. Hur du använder Faslodex

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Rekommenderad dos är 500 mg fulvestrant (två 250 mg/5 ml injektioner) en gång per månad, med en extra dos på 500 mg två veckor efter den initiala dosen.


  Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig Faslodex som en långsam intramuskulär injektion, en i vardera skinkan.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Du kan behöva omedelbar läkarbehandling om du får någon av följande biverkningar:


  • Allergiska reaktioner (överkänslighet), däribland svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller hals

  • Tromboemboli (ökad risk för blodproppar)*

  • Leverinflammation (hepatit)

  • Leversvikt


  Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får följande biverkningar:


  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos mer än en av 10 användare)

  • Reaktioner vid injektionsstället, såsom smärta och/eller inflammation

  • Förändringar av leverenzymvärden (visas via blodprov)*

  • Illamående

  • Svaghet, trötthet*


  Övriga biverkningar:


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • Huvudvärk

  • Blodvallningar

  • Kräkningar, diarré, eller nedsatt aptit*

  • Hudutslag

  • Urinvägsinfektion

  • Ryggsmärta*

  • Ökning av bilirubin (ett gallpigment som produceras av levern)

  • Tromboembolism (ökad risk för blodpropp)

  • Allergiska reaktioner (överkänslighet), däribland svullnad i ansiktet, läppar, tunga och/eller hals.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av hundra användare)

  • Minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

  • Vaginal blödning, tjock, vitaktig flytning och svampinfektion

  • Blåmärken och blödning vid injektionsstället

  • Ökning av gamma-GT, ett leverenzym som ses i ett blodprov

  • Leverinflammation (hepatit)

  • Leversvikt

  • Smärta i nedre delen av ryggen som strålar ut i benet på ena sidan (ischias)

  • Domningar, stickningar och smärta

  • Plötslig svaghet, domning, stickning eller förlust av rörligheten i benet, särskilt på ena sidan av kroppen, plötsliga problem med att gå eller hålla balansen (perifer neuropati)

  *Inkluderar biverkningar för vilka den exakta påverkan av Faslodex inte kan bedömas på grund av den underliggande sjukdomen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Faslodex ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller sprutans etikett efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras och transporteras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).


  Avvikelser utanför temperaturområdet 2°C-8 °C ska begränsas. Detta inkluderar att undvika förvaring vid temperaturer som överstiger 30°C och att inte överskrida en period på 28 dagar där den genomsnittliga förvaringstemperaturen för produkten är under 25°C (men över 2°C‑8 °C). Efter temperaturavvikelser ska produkten omedelbart återgå till de rekommenderade förvaringsförhållandena (förvaras och transporteras i kylskåp, 2°C-8°C). Temperaturavvikelser har en kumulativ effekt på produktkvaliteten och tidsperioden på 28 dagar får inte överskridas under hela hållbarhetstiden på 4 år för Faslodex. Exponering för temperaturer under 2°C skadar inte produkten, förutsatt att den inte förvaras under -20°C.


  Förvara den förfyllda sprutan i originalförpackningen. Ljuskänsligt


  Sjukvårdspersonalen är ansvarig för korrekt förvaring, användning och kassering av Faslodex.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är fulvestrant. Varje förfylld spruta (5 ml) innehåller 250 mg fulvestrant.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är etanol (96 procent), bensylalkohol, bensylbensoat och ricinolja.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Faslodex är en klar, färglös till gul, viskös lösning i en förfylld spruta försedd med säkerhetsförslutning, innehållande 5 ml lösning för injektion. Två sprutor måste administreras för att uppnå den rekommenderade månatliga dosen 500 mg.


  Faslodex finns i två förpackningsstorlekar, antingen en förpackning innehållande 1 förfylld spruta eller en förpackning som innehåller 2 förfyllda sprutor. Skyddade nålar (BD SafetyGlide™) att koppla på varje spruta ingår också.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  AstraZeneca UK Limited

  Charter Way,

  Macclesfield,

  Cheshire

  SK10 2NA

  Storbritannien



  Tillverkare

  AstraZeneca UK Limited

  Silk Road Business Park

  Macclesfield

  Cheshire

  SK10 2NA

  Storbritannien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  AstraZeneca S.A./N.V.

  Tel: +32 2 370 48 11

  Lietuva

  UAB AstraZeneca Lietuva

  Tel.: +370 5 266055

  България

  АстраЗенека България ЕООД

  Тел.: +359 24455000

  Luxembourg/Luxemburg

  AstraZeneca S.A./N.V.

  Tél/Tel: +32 2 370 48 11

  Česká republika

  AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

  Tel: +420 222 807 111

  Magyarország

  AstraZeneca Kft

  Tel: +36 1 883 6500

  Danmark

  AstraZeneca A/S

  Tlf: +45 43 66 64 62

  Malta

  Associated Drug Co. Ltd

  Tel: +356 2277 8000

  Deutschland

  AstraZeneca GmbH

  Tel: +49 41 03 7080

  Nederland

  AstraZeneca BV

  Tel: +31 79 363 2222

  Eesti

  AstraZeneca

  Tel: +372 6549 600

  Norge

  AstraZeneca AS

  Tlf: + 47 21 00 64 00

  Ελλάδα

  AstraZeneca A.E.

  Τηλ: + 30 210 6871500

  Österreich

  AstraZeneca Österreich GmbH

  Tel: +43 1 711 31 0

  España

  AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

  Tel: +34 91 301 91 00

  Polska

  AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

  Tel.: + 48 22 245 73 00

  France

  AstraZeneca

  Tél: + 33 1 41 29 40 00

  Portugal

  AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

  Tel: +351 21 434 61 00

  Hrvatska

  AstraZeneca d.o.o.

  Tel: +385 1 4628 000

  România

  AstraZeneca Pharma SRL

  Tel: + 40 21 317 60 41

  Ireland

  AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

  Tel: + 353 1609 7100

  Slovenija

  AstraZeneca UK Limited

  Tel: +386 1 51 35 600

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  AstraZeneca AB o.z.

  Tel.: + 421 2 5737 7777

  Italia

  AstraZeneca S.p.A.

  Tel: + 39 02 9801 1

  Suomi/Finland

  AstraZeneca Oy

  Puh/Tel: + 358 10 23 010

  Κύπρος

  Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

  Τηλ: +357 22490305

  Sverige

  AstraZeneca AB

  Tel: +46 8 553 26 000

  Latvija

  SIA AstraZeneca Latvijā

  Tel: +371 67377100

  United Kingdom

  AstraZeneca UK Ltd

  Tel: + 44 1582 836 836



  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-21


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


  Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Faslodex 500 mg (2 x 250 mg/5 ml lösning för injektion) ska administreras genom användning av två förfyllda sprutor, se sektion 3.


  BD Safety Glide är ett registrerat varumärke som ägs av Becton Dickinson and Company och är CE-märkt: CE0050.


  Instruktioner för administrering

  Varning – Autoklavera inte den skyddade nålen (BD SafetyGlide Shielding Hypodermic Needle) före användning. Händerna måste hela tiden hållas bakom nålen vid all användning och vid destruktion.


  För båda sprutorna:

  • Ta glassprutan från brickan och kontrollera att den inte är skadad

  • Ta bort den yttre förpackningen kring den skyddade nålen (SafetyGlide).

  • Parenterala lösningar måste granskas visuellt avseende partiklar och missfärgning före administrering.

  • Håll sprutan upprätt i den räfflade delen (C). Ta med andra handen tag i locket (A) och vicka försiktigt fram och tillbaka tills locket lossnar och kan tas av, men vrid inte (se Figur 1).

  Figur 1Bild 1

  • Ta bort locket (A) genom att dra rakt upp. Behåll steriliteten genom att inte vidröra sprutspetsen (B) (se Figur 2).

  Figur 2Bild 2

  • Sätt fast den skyddade nålen på luerlock och vrid tills den sitter fast (se Figur 3).

  • Kontrollera att nålen är låst vid luerfattningen innan du flyttar sprutan från vertikalplanet.

  • Dra skyddshylsan rakt av nålen för att undvika att skada nålspetsen.

  • För den fyllda sprutan till administreringsstället.

  • Ta bort nålskyddet.

  • Tryck ut överskott av luft från sprutan.

  Figur 3

  Bild 3

  • Administrera intramuskulärt långsamt (1‑2 minuter/injektion) i skinkan (glutealområdet). För att underlätta användning, sluttar nålen uppåt mot hävarmen (se Figur 4).

  Figur 4Bild 4

  • Efter injektion, tryck omedelbart med ett finger mot den aktiverade hävarmen för att aktivera skyddsmekanismen (se Figur 5).

   OBSERVERA: Aktivera genom att rikta nålen bort från dig själv och andra. Lyssna efter ett klick och kontrollera visuellt att nålspetsen är fullständigt täckt.

  Figur 5

  Bild 5

  Destruktion

  Förfyllda sprutor är endast avsedda för engångsbruk.

  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.