Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Epivir® Oral lösning 10mg/ml Plastflaska 240ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Lamivudin Varunummer: 101927 Apotekets varuid: 24517
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Epivir är och vad det används för

  Epivir används för behandling av hivinfektion (infektion med humant immunbristvirus) hos vuxna och barn.

  Den aktiva substansen i Epivir är lamivudin. Epivir tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI).

  Epivir botar inte hivinfektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.

  Alla patienter svarar inte på behandlingen med Epivir på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Epivir

  10 mg/ml oral lösning
  lamivudin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Epivir är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Epivir
  3. Hur du tar Epivir
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Epivir ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Epivir är och vad det används för

  Epivir används för behandling av hivinfektion (infektion med humant immunbristvirus) hos vuxna och barn.


  Den aktiva substansen i Epivir är lamivudin. Epivir tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI).


  Epivir botar inte hivinfektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.


  Alla patienter svarar inte på behandlingen med Epivir på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Epivir

  Ta inte Epivir:

  • om du är allergisk mot lamivudin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

   Kontrollera med din läkare
   om du tror något av detta gäller dig.

  Varningar och försiktighet

  En del patienter som tar Epivir eller andra kombinationsbehandlingar mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

  • om du tidigare har haft någon leversjukdom, inkluderande hepatit B eller hepatit C (om du har hepatit B-infektion ska du inte sluta ta Epivir utan att ha rådfrågat din läkare eftersom din hepatit kan komma tillbaka)

  • om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är kvinna)

  • om du eller ditt barn har någon njursjukdom, dosen kan behöva ändras.
   Tala med din läkare om något av detta gäller dig.
   Du kan behöva extra kontroller, inkluderande blodprover, under tiden du medicinerar. Se avsnitt 4 för mer information.


  Var uppmärksam på viktiga symtom

  En del patienter som använder läkemedel mot hivinfektion utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du tar Epivir.

  Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.


  Skydda andra människor

  Hivinfektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat blod (t ex genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling.


  Diskutera med din läkare om nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

  Andra läkemedel och Epivir

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


  Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Epivir.


  Dessa läkemedel bör inte tas tillsammans med Epivir:

  • andra läkemedel som innehåller lamivudin (som används för behandling av hivinfektion eller hepatit B-infektion)

  • emtricitabin (som används för behandling av hivinfektion)

  • höga doser av co-trimoxazol (trimetoprim+sulfametoxazol), ett antibiotikum

  • kladribin (används för att behandla hårcellsleukemi).


   Tala om för din läkare
   om du behandlas med något av dessa läkemedel.

  Graviditet

  Om du är gravid, blir gravid eller planerar att bli gravid, tala med din läkare om riskerna och fördelarna med att ta Epivir under din graviditet.


  Epivir och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos det ofödda barnet. Om du har tagit Epivir under din graviditet, kan läkaren begära att du regelbundet lämnar blodprover och genomgår andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar.


  Amning

  Kvinnor som är hivpositiva får inte amma eftersom hivinfektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken.

  En liten mängd av innehållsämnena i Epivir kan också gå över i bröstmjölken.

  Om du ammar eller funderar på att amma:

  Tala med din läkare omgående

  Körförmåga och användning av maskiner

  Epivir påverkar troligen inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Viktig information om några innehållsämnen i Epivir

  Om du är diabetiker tänk på att varje dos (150 mg = 15 ml) innehåller 3 g socker.

  Epivir innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Sackaros kan skada tänderna.

  Epivir innehåller också konserveringsmedel (parahydroxibensoater) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  3. Hur du tar Epivir

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Epivir kan tas med eller utan mat.


  Håll regelbunden kontakt med din läkare

  Epivir hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det varje dag för att förhindra att sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller sjukdomar som förknippas med hivinfektion.

  Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Epivir utan läkarens inrådan.


  Hur mycket du ska ta


  Vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg:

  Den vanliga dosen av Epivir är 30 ml (300 mg) en gång dagligen. Detta kan antingen tas som 15 ml (150 mg) två gånger dagligen (med ungefär 12 timmar mellan doserna), eller som 30 ml (300 mg) en gång dagligen.


  Barn från 3 månaders ålder som väger mindre än 25 kg:

  Dosen beror på barnets kroppsvikt. Den vanliga dosen av Epivir är 4 mg/kg två gånger dagligen (med ungefär 12 timmar mellan doserna), eller 8 mg/kg en gång dagligen, upp till en maximal totaldos på 300 mg dagligen.


  Använd doseringssprutan i förpackningen för att mäta upp den korrekta dosen.


  1. Skruva av flaskans plastlock och spara det.

  2. Håll flaskan i ett stadigt grepp och tryck ned plastadaptern ordentligt i flaskhalsen.

  3. Sätt in doseringssprutan ordentligt i adaptern.

  4. Vänd flaskan upp och ned.

  5. Drag ut kolvstången och mät upp den första delen av ordinerad dos.

  6. Vänd flaskan rätt och tag loss sprutan ur adaptern.

  7. För in doseringssprutan i munnen och rikta den mot insidan av kinden. Tryck långsamt ut dosen och tillåt tid att svälja. En för kraftig stråle mot svalget kan medföra kvävningsrisk.

  8. Upprepa steg 3 till 7 på samma sätt tills du har tagit hela dosen. Om din dos är t ex 15 ml, behöver du ta en hel och en halvfull spruta med läkemedlet.

  9. Ta bort doseringssprutan från flaskan och skölj den noga i rent vatten. Låt den torka helt innan du använder den igen.

  10. Skruva fast locket på flaskan ordentligt, låt adaptern sitta kvar.


  Om du eller ditt barn har någon njursjukdom kan dosen ändras.

  Tala med din läkare om detta gäller för dig eller ditt barn.

  Om du har tagit för stor mängd av Epivir

  Att av misstag ta för mycket Epivir orsakar troligtvis inga allvarliga problem. Om du av misstag tagit för mycket Epivir, tala med din läkare eller apotekspersonal, eller kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus för ytterligare råd.

  Om du har glömt att ta Epivir

  Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan med behandlingen som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Under hiv‑behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv‑läkemedlen. Läkaren kommer att utföra tester för att hitta sådana förändringar.


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vid behandling av en hivinfektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från läkemedelsbiverkningar orsakade av Epivir eller av andra läkemedel som tas samtidigt. Av denna anledning är det mycket viktigt att du talar med din läkare om alla förändringar i ditt hälsotillstånd.


  Liksom biverkningarna som nämns nedan för Epivir kan andra tillstånd utvecklas under kombinationsbehandling mot hiv.


  Det är viktigt att läsa informationen senare i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”.


  Vanliga biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

  • huvudvärk

  • illamående

  • kräkningar

  • diarré

  • buksmärta

  • trötthet, orkeslöshet

  • feber (hög temperatur)

  • generell (allmän) sjukdomskänsla

  • muskelsmärta och obehag

  • ledsmärta

  • sömnsvårigheter (insomni)

  • hosta

  • irriterad eller rinnande näsa

  • hudutslag

  • håravfall (alopeci).


  Mindre vanliga biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:


  Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

  • en minskning i antalet celler som är involverade i blodkoagulation (trombocytopeni)

  • lågt antal röda blodkroppar (anemi) eller lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

  • stegring av leverenzymnivåer.


  Sällsynta biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

  • allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga eller svalg och som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas

  • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

  • nedbrytning av muskelvävnad

  • leversjukdomar, såsom gulsot, förstorad lever eller fettlever, inflammation (hepatit).

  En sällsynt biverkning som kan påvisas i blodprov är:

  • ökning av ett enzym som kallas amylas.


  Mycket sällsynta biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

  • laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet)

  • domningar och stickningar i armar, ben, händer eller fötter.

  En mycket sällsynt biverkning som kan påvisas i blodprov är:

  • svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda blodkroppar (ren erytrocytaplasi).


  Om du får biverkningar

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir svår eller besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.


  Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

  Kombinationsbehandling som Epivir kan göra att andra tillstånd utvecklas under hivbehandlingen.


  Gamla infektioner kan blossa upp

  Patienter med framskriden hivinfektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). När dessa patienter börjar behandling händer det att gamla, dolda infektioner kan blossa upp och framkalla tecken och symtom på inflammation. Dessa symtom orsakas förmodligen av att kroppens immunförsvar blir bättre och att kroppen börjar bekämpa dessa infektioner.


  Utöver dessa opportunistiska infektioner kan autoimmuna sjukdomar (tillstånd som uppstår då immunsystemet angriper frisk kroppsvävnad) också uppträda efter att du påbörjat medicinering för din hivinfektion. Autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter behandlingens början. Om du märker några symtom på infektion eller andra symtom såsom muskelsvaghet, svaghet som startar i händerna och fötterna och rör sig mot bålen, hjärtklappning, skakningar eller hyperaktivitet, kontakta omedelbart läkare för att få nödvändig behandling.


  Om du märker några symtom på infektion under tiden du tar Epivir:

  Tala med din läkare omgående. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din läkare.


  Du kan få problem med skelettet

  Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

  • om de har behandlats med kombinationsbehandling under lång tid

  • om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

  • om de dricker alkohol

  • om deras immunsystem är mycket svagt

  • om de är överviktiga.

  Kännetecken på osteonekros innefattar:

  • stelhet i lederna

  • värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

  • rörelsesvårighet.

  Om du märker något av dessa symtom:

  Berätta för din läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Epivir ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen.


  Öppnad förpackning är hållbar i en månad.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är lamivudin.

  Den orala lösningen innehåller också följande innehållsämnen: socker (sackaros 3 g/15 ml), metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, vattenfri citronsyra, natriumcitrat, propylenglykol, vatten, syntetiska smakämnen (jordgubbe/banan).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Epivir oral lösning tillhandahålls i vita flaskor av polyeten med 240 ml lösning. En doseringsspruta och en plastadapter till flaskan finns med i förpackningen.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Aspen Bad Oldesloe GmbH

  Industriestrasse 32-36

  23843 Bad Oldesloe

  Tyskland

  ViiV Healthcare UK Limited

  980 Great West Road

  Brentford

  Middlesex

  TW8 9GS

  Storbritannien

  Glaxo Operations UK Ltd

  (trading as GlaxoWellcome

  Operations)

  Harmire Road

  Barnard Castle

  Co. Durham DL12 8DT

  Storbritannien

  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  ViiV Healthcare sprl/bvba

  Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

  Lietuva

  GlaxoSmithKline Lietuva UAB

  Tel: + 370 5 264 90 00

  info.lt@gsk.com

  България

  ГлаксоСмитКлайн ЕООД

  Teл.: + 359 2 953 10 34

  Luxembourg/Luxemburg

  ViiV Healthcare sprl/bvba

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

  Ceská republika

  GlaxoSmithKline s.r.o.

  Tel: + 420 222 001 111

  cz.info@gsk.com

  Magyarország

  GlaxoSmithKline Kft.

  Tel.: + 36 1 225 5300

  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S

  Tlf: + 45 36 35 91 00

  dk-info@gsk.com

  Malta

  GlaxoSmithKline (Malta) Limited

  Tel: + 356 21 238131

  Deutschland

  Viiv Healthcare GmbH

  Tel.: + 49 (0)89 203 0038–10

  viiv.med.info@viivhealthcare.com

  Nederland

  ViiV Healthcare BV

  Tel: + 31 (0)30 6986060

  contact-nl@viivhealthcare.com

  Eesti

  GlaxoSmithKline Eesti OÜ

  Tel: + 372 6676 900

  estonia@gsk.com

  Norge

  GlaxoSmithKline AS

  Tlf: + 47 22 70 20 00

  firmapost@gsk.no

  Ελλάδα

  GlaxoSmithKline A.E.B.E

  Τηλ: + 30 210 68 82 100

  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH

  Tel: + 43 (0)1 97075 0

  at.info@gsk.com

  España

  Laboratories ViiV Healthcare, S.L.

  Tel: + 34 902 051 260

  es-ci@viivhealthcare.com

  Polska

  GSK Services Sp z.o.o.

  Tel.: + 48 (0)22 576 9000

  France

  ViiV Healthcare SAS

  Tél : + 33 (0)1 39 17 6969

  Infomed@viivhealthcare.com

  Portugal

  VIIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA.

  Tel: + 351 21 094 08 01

  viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

  Hrvatska

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: +385 1 6051 999

  România

  GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

  Tel: + 4021 3028 208

  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

  Tel: + 353 (0)1 4955000

  Slovenija

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 386 (0)1 280 25 00

  medical.x.si@gsk.com

  Ísland

  Vístor hf.

  Sími: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

  Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

  recepcia.sk@gsk.com

  Italia

  ViiV Healthcare S.r.l.

  Tel: + 39 (0)45 9212611

  Suomi/Finland

  GlaxoSmithKline Oy

  Phu/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

  Finland.tuoteinfo@gsk.com

  Κύπρος

  GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

  Τηλ: + 357 22 39 70 00

  gskcyprus@gsk.com

  Sverige

  GlaxoSmithKline AB

  Tel: + 46 (0)8 638 93 00

  info.produkt@gsk.com

  Latvija

  GlaxoSmithKline Latvia SIA

  Tel: + 371 7312687

  lv-epasts@gsk.com

  United Kingdom

  ViiV Healthcare UK Limited

  Tel: + 44 (0)800 221441

  customercontactuk@gsk.com  Denna bipacksedel ändrades senast

  7 juli 2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.