Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Emadine Ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,5mg/ml Endosbehållare, 12x5x0,35ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Emedastin Varunummer: 008907 Apotekets varuid: 8537
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad EMADINE är och vad det används för

  EMADINE är ett läkemedel som används för att behandla säsongsbunden allergisk konjunktivit i ögat (allergiskt tillstånd i ögat). Det verkar genom att minska intensiteten av den allergiska reaktionen.

  Allergisk konjunktivit. En del ämnen (allergener) som pollen, damm eller djurhår kan orsaka allergiska reaktioner i ögat, vilket ger upphov till klåda, rodnad och svullnad på ytan av ögat.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  EMADINE

  0,5 mg/ml ögondroppar, lösning
  Emedastin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad EMADINE är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder EMADINE
  3. Hur du använder EMADINE
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur EMADINE ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad EMADINE är och vad det används för


  EMADINE är ett läkemedel som används för att behandla säsongsbunden allergisk konjunktivit i ögat (allergiskt tillstånd i ögat). Det verkar genom att minska intensiteten av den allergiska reaktionen.


  Allergisk konjunktivit. En del ämnen (allergener) som pollen, damm eller djurhår kan orsaka allergiska reaktioner i ögat, vilket ger upphov till klåda, rodnad och svullnad på ytan av ögat.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  2. Vad du behöver veta innan du använder EMADINE

  Använd inte EMADINE


  • om du är allergisk mot emedastin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)..

  Fråga din läkare om råd.

  Varningar och försiktighet


  • Använd inte EMADINE till barn under 3 års ålder.

  • EMADINE rekommenderas inte till patienter över 65 år, eftersom produkten inte studerats i kliniska prövningar på denna åldersgrupp.

  • EMADINE rekommenderas inte till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.


  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder EMADINE.

  Andra läkemedel och EMADINE

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Om du använder andra ögondroppar samtidigt som EMADINE, så följ råden i slutet av avsnitt 3 Hur du använder EMADINE.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du upplever tillfällig dimsyn eller obehag efter att du tagit EMADINE bör du vänta tills synen klarnat innan du kör bil eller hanterar maskiner.


  3. Hur du använder EMADINE


  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den rekommenderade dosen för vuxna och barn över 3 år: En droppe i ögat, två gånger dagligen.


  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Använd EMADINE bara för att droppa i ögonen.


  1. 1

  2. 2

  3. 3


  Använd inte en endosbehållare du redan öppnat. Använd inte endosbehållare från en foliepåse som öppnats för mer än en vecka sedan.

  • Ta bort foliepåsen och ta ut kartan med de fem endosbehållarna.

  • Använd inte lösningen om den är grumlig eller om den innehåller partiklar.

  • Håll kartan med den långa platta ytan uppåt och ta bort en endosbehållare genom att dra den mot dig medan du håller i de andra stadigt. Du måste dra isär behållaren där den sitter ihop med de övriga (se figur 1).

  • Behåll den borttagna endosbehållaren. Stoppa tillbaka de andra i foliepåsen.

  • Se till att du har en spegel i närheten och tvätta dina händer.

  • Håll den långa platta änden av endosbehållaren mellan tummen och pekfingret och öppna den genom att vrida av toppen i andra änden (se figur 2).

  • Luta huvudet bakåt. Dra ner det undre ögonlocket med ett rent finger, så att det bildas en ”ficka” mellan ögat och ögonlocket. Droppen ska hamna här.

  • Håll endosbehållaren mellan tummen och fingrarna med den öppna änden nedåt.

  • Placera spetsen på endosbehållaren nära ögat. Använd spegeln om det underlättar.

  • Rör inte ögat, ögonlocket, omgivande vävnad eller andra ytor med endosbehållarens spets - det kan förorena innehållet i flaskan.

  • Tryck lätt på endosbehållaren för att frigöra en droppe så att den faller ner i fickan mellan ögat och ögonlocket (se figur 3).

  • Om din läkare föreskrivit att båda ögonen ska behandlas ska du nu upprepa stegen ovan för det andra ögat. Använd samma endosbehållare.

  • Kasta bort endosbehållaren och eventuellt kvarvarande lösning genast.

  • Kasta bort oanvända endosbehållare en vecka efter att du öppnat en foliepåse, även om endosbehållarna fortfarande är slutna.


  Om du oavsiktligt svalt EMADINE eller injicerat det, så kontakta en läkare genast. Det kan påverka din puls.


  Om en droppe missar ögat försök igen.

  Om du använt för stor mängd av EMADINE

  Om du har använt för stor mängd av EMADINE, så spola bort allt, helst med steril koksaltlösning eller med ljummet vatten om inte koksaltlösning finns tillgängligt. Tillför inte fler droppar förrän det är dags för nästa dos.

  Om du har glömt att använda EMADINE

  Om du har glömt att använda EMADINE, ta en droppe så snart du kommer på det och gå sedan tillbaka till ditt normala schema. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du använder andra ögondroppar bör du vänta minst 10 minuter mellan EMADINE och de andra dropparna. Ögonsalvor ska användas sist.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Du kan oftast fortsätta ta dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig så tala med läkare eller apotekspersonal.


  Vanliga biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


  Effekter i ögat: Ögonsmärta, ögonklåda, ögonrodnad.


  Mindre vanliga biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


  Effekter i ögat: Korneala sjukdomar, onormal känsla i ögat, ökad tårproduktion, trötta ögon, ögonirritation, dimsyn, korneal missfärgning, torra ögon.


  Allmänna biverkningar: Huvudvärk, sömnproblem, sinushuvudvärk, dålig smak i munnen, utslag.


  Okänt

  (frekvensen kan inte bestämmas från tillgängliga uppgifter)


  Allmänna biverkningar: Ökad hjärtfrekvens.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur EMADINE ska förvaras


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Använd inte EMADINE efter utgångsdatumet (EXP.) som finns på kartongen, foliepåsen och endosbehållaren.


  Förvaras vid högst 30°C.


  Du måste kasta endosbehållarna så snart du använt dem. När en foliepåse öppnats måste oanvända endosbehållare kastas en vecka efter att du först öppnade påsen.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

  Övriga innehållsämnen är trometamol, natriumklorid, hypromellos, renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid tillsätts ibland för att hålla surhetsgraden normal.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  EMADINE är en vätska (lösning) som tillhandahålls i en endosbehållare av plast som innehåller 0,35 ml. Emadine finns i förpackningar innehållande 30 eller 60 endosbehållare. Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Alcon Laboratories (UK) Ltd.

  Frimley Business Park

  Frimley

  Camberley

  Surrey GU16 7SR

  Storbritannien


  Tillverkare

  S.A. Alcon-Couvreur N.V.

  Rijksweg 14

  B-2870 Puurs

  Belgien


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  België/Belgique/Belgien

  Luxembourg/Luxemburg

  Alcon NV

  + 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

  Lietuva

  Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė

  + 370 5 2 314 756

  България

  Алкон България ЕООД

  + 359 2 950 15 65

  Magyarorszag

  Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.

  + 36-1-463-9080

  Česká republika

  Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

  + 420 225 775 111

  Nederland

  Alcon Nederland BV

  + 31 (0) 183 654321

  Danmark

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Norge

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Deutschland

  Alcon Pharma GmbH

  + 49 (0)761 1304-0

  Österreich

  Alcon Ophthalmika GmbH

  + 43 (0)1 596 69 70

  Ελλάδα

  Κύπρος

  Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ

  + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

  Polska

  Alcon Polska Sp. z o.o.

  + 48 22 820 3450

  Eesti

  Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal

  + 372 6 313 214

  Portugal

  Alcon Portugal – Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

  + 351 214 400 300

  España

  Alcon Cusí, S.A.

  + 34 93 497 7000

  România

  S.C. Alcon Romania S.R.L.

  + 40 21 203 93 24

  France

  Laboratoires Alcon

  + 33 (0)1 47 10 47 10

  Slovenija

  Alcon d.o.o.

  + 386 1 422 5280

  Hrvatska

  Alcon Farmaceutika d.o.o.

  + 385 1 4611 988

  Slovenská republika

  Novartis Slovakia s.r.o.

  Alcon Division

  + 421 2 5441 0378

  Ireland

  Malta

  United Kingdom

  Alcon Laboratories (UK) Ltd.

  + 44 (0) 871 376 1402 (United Kingdom)

  Suomi/Finland

  Alcon Nordic A/S

  +45 3636 4300

  Ísland

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Sverige

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Italia

  Alcon Italia S.p.A.

  + 39 02 81803.1

  Latvija

  Alcon Pharmaceuticals Ltd

  + 371 67 321 121


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-06


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.