Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Emadine Ögondroppar, lösning 0,5mg/ml Flaska, 1x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Emedastin Varunummer: 527523 Apotekets varuid: 8541
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad EMADINE är och vad det används för

  EMADINE är ett läkemedel som används för att behandla säsongsbunden allergisk konjunktivit i ögat (allergiskt tillstånd i ögat). Det verkar genom att minska intensiteten av den allergiska reaktionen.

  Allergisk konjunktivit. En del ämnen (allergener) som pollen, damm eller djurhår kan orsaka allergiska reaktioner i ögat, vilket ger upphov till klåda, rodnad och svullnad på ytan av ögat.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  EMADINE

  0,5 ml ögondroppar, lösning
  Emedastin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad EMADINE är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder EMADINE
  3. Hur du använder EMADINE
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur EMADINE ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad EMADINE är och vad det används för


  EMADINE är ett läkemedel som används för att behandla säsongsbunden allergisk konjunktivit i ögat (allergiskt tillstånd i ögat). Det verkar genom att minska intensiteten av den allergiska reaktionen.


  Allergisk konjunktivit. En del ämnen (allergener) som pollen, damm eller djurhår kan orsaka allergiska reaktioner i ögat, vilket ger upphov till klåda, rodnad och svullnad på ytan av ögat.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  2. Vad du behöver veta innan du använder EMADINE

  Använd inte EMADINE

  • om du är allergisk mot emedastin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Fråga din läkare om råd.

  Varningar och försiktighet


  • Använd inte EMADINE till barn under 3 års ålder.


  • Om du använder kontaktlinser se avsnittet ” EMADINE innehåller bensalkoniumklorid” nedan.


  • EMADINE rekommenderas inte till patienter över 65 år, eftersom produkten inte studerats i kliniska prövningar på denna åldersgrupp.


  • EMADINE rekommenderas inte till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.


  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder EMADINE.

  Andra läkemedel och EMADINE

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Om du använder andra ögondroppar samtidigt som EMADINE, så följ råden i slutet av avsnitt 3 Hur du använder EMADINE.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du upplever tillfällig dimsyn eller obehag efter att du tagit EMADINE bör du vänta till synen klarnat innan du kör bil eller hanterar maskiner.

  EMADINE innehåller bensalkoniumklorid

  Ett konserveringsmedel i EMADINE (bensalkoniumklorid) kan orsaka ögonirritation och kan missfärga mjuka linser. Använd inte kontaktlinser när du använder EMADINE. Vänta minst 15 minuter efter du använt EMADINE innan du sätter tillbaka linserna i ögonen.


  3. Hur du använder EMADINE


  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna och barn över 3 år: En droppe i ögat, två gånger dagligen.


  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Använd EMADINE bara för att droppa i ögonen.


  1. 1

  2. 2


  • Hämta EMADINE flaskan och en spegel

  • Tvätta dina händer

  • Ta flaskan och skruva av hatten.

  • Om säkerhetskragen är lös när du har avlägsnat hatten, ska du ta bort kragen innan du använder produkten.

  • Håll flaskan upp och ner mellan tummen och långfingret.

  • Luta huvudet bakåt. Dra ner ögonlocket med ett rent finger, så att en ”ficka” bildas mellan ögonlocket och Ditt öga. Droppen ska hamna i fickan (se figur 1).

  • För flaskans spets tätt intill ögat. Använd spegeln om det underlättar.

  • Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med flaskspetsen. Detta kan förorena dropparna.

  • Tryck försiktigt i botten på flaskan med pekfingret för att frigöra en droppe EMADINE i taget.

  • Tryck inte ihop flaskan; den är konstruerad så att en lätt tryck i botten är tillräckligt (se figur 2).

  • Om du droppar i båda ögonen, upprepa proceduren i Ditt andra öga.

  • Skruva på hatten på flaskan ordentligt genast efter användande.


  Om du oavsiktligt svalt EMADINE eller injicerat det, så kontakta en läkare genast. Det kan påverka Din puls.


  Om en droppe missar ögat försök igen.


  Om du har använt för stor mängd av EMADINE, så spola bort allt, helst med steril koksaltlösning eller med ljummet vatten om inte koksaltlösning finns tillgängligt. Tillför inte fler droppar förrän det är dags för nästa dos.


  Om du har glömt att använda EMADINE, ta en droppe så snart du kommer på det och gå sedan tillbaka till Ditt normala schema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du använder andra ögondroppar bör du vänta minst 10 minuter mellan EMADINE och de andra dropparna. Ögonsalvor ska användas sist.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Du kan oftast fortsätta ta dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig så tala med läkare eller apotekspersonal.


  Vanliga biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


  Effekter i ögat: Ögonsmärta, ögonklåda, ögonrodnad.


  Mindre vanliga biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  Effekter i ögat: Korneala sjukdomar, onormal känsla i ögat, ökad tårproduktion, trötta ögon, ögonirritation, dimsyn, korneal missfärgning, torra ögon.


  Allmänna biverkningar: Huvudvärk, sömnproblem, sinushuvudvärk, dålig smak i munnen, utslag.


  Okänt

  (frekvensen kan inte bestämmas från tillgängliga uppgifter)


  Allmänna biverkningar: Ökad hjärtfrekvens.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur EMADINE ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25°C.


  Du måste kasta flaskan fyra veckor efter att du först öppnade den för att skydda mot infektioner. Skriv upp det datum du öppnade varje flaska i utrymmet nedan och i området på varje flaska och kartongen.


  Öppnad:


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  - Den aktiva substansen är emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

  - Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, trometamol, natriumklorid, hypromellos, renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid tillsätts ibland för att hålla surhetsgraden (pH värdet) normal.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  EMADINE är en vätska (lösning) som tillhandahålls i en förpackning som innehåller en 5 ml eller 10 ml plastflaska (DROP TAINER) med skruvkork. Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Alcon Laboratories (UK) Ltd.

  Frimley Business Park

  Frimley

  Camberley

  Surrey GU16 7SR

  Storbritannien


  Tillverkare

  S.A. Alcon-Couvreur N.V.

  Rijksweg 14

  B-2870 Puurs

  Belgien


  Tillverkare

  Alcon Cusí, S.A.

  Camil Fabra 58

  08320 El Masnou

  Spanien


  Övriga upplysningar

  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  België/Belgique/Belgien

  Luxembourg/Luxemburg

  Alcon NV

  + 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

  Lietuva

  Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė

  + 370 5 2 314 756

  България

  Алкон България ЕООД

  + 359 2 950 15 65

  Magyarorszag

  Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.

  + 36-1-463-9080

  Česká republika

  Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

  + 420 225 775 111

  Nederland

  Alcon Nederland BV

  + 31 (0) 183 654321

  Danmark

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Norge

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Deutschland

  Alcon Pharma GmbH

  + 49 (0)761 1304-0

  Österreich

  Alcon Ophthalmika GmbH

  + 43 (0)1 596 69 70

  Ελλάδα

  Κύπρος

  Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ

  + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

  Polska

  Alcon Polska Sp. z o.o.

  + 48 22 820 3450

  Eesti

  Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal

  + 372 6 313 214

  Portugal

  Alcon Portugal – Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

  + 351 214 400 300

  España

  Alcon Cusí, S.A.

  + 34 93 497 7000

  România

  S.C. Alcon Romania S.R.L.

  + 40 21 203 93 24

  France

  Laboratoires Alcon

  + 33 (0)1 47 10 47 10

  Slovenija

  Alcon d.o.o.

  + 386 1 422 5280

  Hrvatska

  Alcon Farmaceutika d.o.o.

  + 385 1 4611 988

  Slovenská republika

  Novartis Slovakia s.r.o.

  Alcon Division

  + 421 2 5441 0378

  Ireland

  Malta

  United Kingdom

  Alcon Laboratories (UK) Ltd.

  + 44 (0) 871 376 1402 (United Kingdom)

  Suomi/Finland

  Alcon Nordic A/S

  +45 3636 4300

  Ísland

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Sverige

  Alcon Nordic A/S

  +45 3636 4300

  Italia

  Alcon Italia S.p.A.

  + 39 02 81803.1

  Latvija

  Alcon Pharmaceuticals Ltd

  + 371 67 321 121


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-06


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.