Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dolcontin® Depottablett 10mg Tryckförpackning, 100depottabletter

121:15

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Morfin Varunummer: 461400 Apotekets varuid: 12218
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD DOLCONTIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Morfin har en kraftigt smärtstillande effekt. Dolcontin används vid svår smärta såsom smärta vid cancer.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Dolcontin

  5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg depottabletter
  Morfinsulfatpentahydrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD DOLCONTIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER DOLCONTIN
  3. HUR DU ANVÄNDER DOLCONTIN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR DOLCONTIN SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD DOLCONTIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Morfin har en kraftigt smärtstillande effekt. Dolcontin används vid svår smärta såsom smärta vid cancer.

  2. INNAN DU ANVÄNDER DOLCONTIN

  Använd inte Dolcontin

  • om du är allergisk (överkänslig) mot morfin eller något av övriga innehållsämnen i Dolcontin.


  vid

  • nedsatt andningsfunktion

  • skallskada

  • tarmvred, svår buksmärta, förstoppning

  • akut leversjukdom

  • kramper

  • kroniska luftvägsinfektioner som t ex astma

  • orostillstånd under alkohol och sömnmedelspåverkan

  Var särskilt försiktig med Dolcontin


  Din läkare skall vara informerad om du har:

  • nedsatt sköldkörtelfunktion

  • nedsatt lever- eller njurfunktion

  • ökat tryck i skallen

  • lågt blodtryck beroende på en minskad blodvolym

  • sjukdom i gallvägarna eller urinvägarna

  • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

  • inflammatorisk tarmsjukdom

  • tillstånd med mycket slem i luftvägarna

  • förstorad prostata

  • nedsatt binjurebarksfunktion


  Om totalt stopp i tarmen uppstår bör behandlingen avbrytas. Rådgör dock alltid med din läkare före ändring av medicineringen.


  Sluta att ta Dolcontin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (anafylaktisk reaktion):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Effekten av Dolcontin kan leda till beroende. Vid korrekt användning vid långvarig, svår smärta minskar risken för beroende.


  Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Dolcontin kan det göra att du känner dig mera sömnig eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning med risk för andningsuppehåll och medvetslöshet. Du ska inte dricka alkohol när du tar Dolcontin.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Effekten av behandlingen kan påverkas om Dolcontin tas samtidigt med vissa andra läkemedel.


  Dolcontin förstärker effekten av:

  • lugnande medel

  • bedövningsmedel

  • sömnmedel

  • muskelavslappnande medel

  • läkemedel mot högt blodtryck


  Dessutom påverkas effekten av behandlingen med Dolcontin av:

  • vissa antibiotika (rifampicin, används mot TBC)

  • vissa läkemedel mot depression (klomipramin, amitriptylin)

  • vissa saltsyrahämmande mediciner (cimetidin, mot t ex magsår)


  Undvik samtidig behandling med Dolcontin och:

  • MAO-hämmare, t ex selegilin och rasagilin (används vid Parkinsons sjukdom) och moklobemid (används vid depressioner)). Om du har behandlats med MAO-hämmare måste två veckor passera innan behandlingen med Dolcontin kan påbörjas.

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Risk finns att fostret påverkas. Dolcontin bör därför inte användas under graviditet. Rådgör alltid med läkare före användning av Dolcontin under graviditet.


  Amning

  Morfin passerar över i modersmjölk. Dolcontin bör därför inte användas vid amning. Rådgör alltid med läkare före användning av Dolcontin vid amning

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Dolcontin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och handhavande av maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något hjälpämne i Dolcontin

  Dolcontin depottablett 5 mg, 10 mg, 30 mg och 60 mg innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU ANVÄNDER DOLCONTIN

  Använd alltid Dolcontin enligt läkarens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.


  Tabletterna ska sväljas hela.

  Om du har tagit för stor mängd av Dolcontin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du slutar att använda Dolcontin

  Om en långtidsbehandling med Dolcontin avbryts tvärt uppträder ofta utsättningsbesvär. Dosen bör därför minskas gradvis enligt läkarens rekommendationer.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan Dolcontin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk. Dåsighet, som brukar avta efter några dagar. Ofrivilliga muskelsammandragningar. Kramp i luftvägar, dämpad hostreflex. Buksmärtor, nedsatt aptit, förstoppning, obehagskänsla i övre delen av buken. Illamående och kräkningar, som brukar minska efter en tids medicinering. Svårighet att kasta vatten, muntorrhet, svettning, hudutslag, klåda. Sömnlöshet, kraftlöshet, desorientering.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Nedsatt andningsfunktion, ansiktrodnad. Hjärtklappning, yrsel, krampanfall, muskelspänningar, känselstörningar. Pupillförminskning. Lungödem. Buksmärtor (kolik), tarmvred. Kramp i urinledare, kramp i gall- och urinvägar. Smakförändringar. Omtöckning, humörsvängningar, känsla av upprymdhet, rastlöshet, hallucinationer, nedstämdhet, diffus känsla av obehag. Utebliven menstruation, minskad sexlust, impotens. Förhöjda levervärden.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Nässelfeber. Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Sänkt blodtryck och hjärtfrekvens. Vätskeansamling. Dimsyn, dubbelseende. Astmaattacker hos känsliga personer, svimning.

  5. HUR DOLCONTIN SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25ºC.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är: morfinsulfatpentahydrat 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg respektive 200 mg, motsvarande morfin 3,75 mg, 7,5 mg 22.5 mg, 45 mg, 75 mg, respektive 150 mg.

  Övriga innehållsämnen är: Laktos, vattenfri (95 mg i depottablett 5 mg, 90 mg i depottablett 10 mg, 70 mg i depottablett 30 mg, 40 mg i depottablett 60 mg), cetostearylalkohol, hydroxietylcellulosa, talk, magnesiumstearat, hypromellos, polyetylenglykol, färgämne (titandioxid E 171).


  Övriga färgämnen:

  Järnoxid E 172 (5, 30, 60, 100 mg)

  Briljantblått FCF E 133 (200 mg)

  Kinolingult E 104 (200 mg)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Dolcontin depottabletter har följande utseende:

  5 mg: olivgröna, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DM.

  10 mg: vita, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DO.

  30 mg: gula, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DL.

  60 mg: rosa, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DZ.

  100 mg: bruna, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DU.

  200 mg: blågröna, kupiga tabletter med diameter 8,8 mm, märkta 200 mg.


  Dolcontin depottabletter tillhandahålls i:

  Tryckförpackningar med 25 och 100 tabletter

  Endosförpackningar med 49 x 1 tabletter.

  Tryckförpackningar med 30 och 90 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och styrkor att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  PFIZER AB

  191 90 Sollentuna

  Telefon: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Tillverkare

  Bard Pharmaceuticals Ltd

  Cambridge, United Kingdom


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014-04-29

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.