Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dalacin® Vagitorium 100mg Påse, 3vagitorier

Snabbfakta
Verksamt ämne: Klindamycin Varunummer: 525766 Apotekets varuid: 12471
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Dalacin är och vad det används för

  Dalacin är ett vagitorium. Efter insättning i slidan frigörs den aktiva substansen klindamycinfosfat, ett antibiotikum vilken tillhör en grupp läkemedel som kallas antibiotika.

  Dalacin används för att behandla en bakterieinfektion i slidan som kallas bakteriell vaginos.

  Klindamycin som finns i Dalacin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Dalacin

  100 mg vagitorier
  klindamycin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  – Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  – Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  – Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  – Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Dalacin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin
  3. Hur du använder Dalacin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Dalacin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Dalacin är och vad det används för

  Dalacin är ett vagitorium. Efter insättning i slidan frigörs den aktiva substansen klindamycinfosfat, ett antibiotikum vilken tillhör en grupp läkemedel som kallas antibiotika.


  Dalacin används för att behandla en bakterieinfektion i slidan som kallas bakteriell vaginos.


  Klindamycin som finns i Dalacin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin

  Använd inte Dalacin

  • om du är allergisk mot klindamycin, ett annat antibiotikum som heter linkomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du tidigare haft en tarminflammation(kolit) vid antibiotikabehandling.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dalacin

  • om du har diarré eller brukar få diarré när du tar antibiotika

  • om du har haft någon inflammatorisk tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.

  Om du får blodig eller långvarig diarré under eller efter att du har tagit Dalacin ska du omedelbart rådfråga din läkare eftersom behandlingen kan behöva avbrytas. Detta kan vara ett tecken på tarminflammation (pseudomembranous colitis) som kan uppträda efter behandling med antibiotika.


  Rådgör med din läkare om du kan använda det här läkemedlet om något av följande stämmer in på dig:

  • om du lider av problem med njurar, lever eller immunsystem

  • om du är under 16 år eller över 65 år

  Dalacin bör ej användas av barn under 16 år.


  Liksom vid alla vaginala infektioner bör du avstå från samlag under behandlingen med Dalacin. Dalacin kan försvaga kondomer och pessar. Förlita dig inte på kondomer eller pessar när du tar det här läkemedlet och upp till 72 timmar efter behandlingen.


  Du bör inte använda andra vaginala produkter som tamponger eller sliddusch under behandlingen med Dalacin .

  Andra läkemedel och Dalacin

  Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas att ta andra läkemedel.


  Var noga med att informera din läkare ifall du tar:

  • muskelavslappande läkemedel eftersom Dalacin kan förstärka effekten av dessa läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Graviditet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Dalacin bör inte användas under de tre första månaderna av graviditeten eftersom det inte finns tillräcklig information om säkerheten.


  Om du är gravid bör du bara använda Dalacin efter ingående diskussion med din läkare som kommer att avgöra om denna behandling är lämplig för dig.


  Amning

  Om du ammar kommer din läkare att avgöra om Dalacin är lämpligt för dig, eftersom det aktiva innehållsämnet kan passera över i bröstmjölken.


  Det är inte troligt att ett ammade spädbarn får i sig särskilt mycket av det aktiva innehållsämnet via bröstmjölken, men om ditt barn får blodig diarré eller uppvisar några tecken på sjukdom måste du genast kontakta läkare. Om detta händer bör du sluta amma.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är inte troligt att detta läkemedel har någon effekt på din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.


  3. Hur du använder Dalacin

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Använd inte denna produkt om foliepåsen är skadad, öppnad eller ofullständigt förseglad.  


  Se till att vagitorierna inte blir uppvärmda eftersom de då kan mjukna och bli missformade.


  Rekommenderad dos av detta läkemedelr är ett vagitorium som placeras långt in i slidan tre kvällar efter varandra vid sänggåendet. När vagitoriet har satts in, smälter det och försvinner.


  Insättning:

  • Ta ur vagitoriet från aluminiumfolieförpackningen.

  • Lägg dig på rygg med knäna uppdragna mot bröstet.

  • För in vagitoriet i slidan med långfingrets fingertopp så långt som möjligt utan att det känns obehagligt.

  Tvätta alltid händerna efter att du har satt in ett vagitorium.

  Om du har tagit för stor mängd av Dalacin

  Tala om detta för din läkare. Använd inte fler vagitorier förrän din läkare säger att du ska göra det.

  Om du glömmer en dos av Dalacin

  Om det bara är ett par timmar efter att du skulle ha tagit dosen, ta den glömda dosen på en gång.


  Om det nästan är dags för nästa vagitorium ska du hoppa över den glömda dosen. Ta nästa vagitorium vid normal tid.


  Fortsätt att använda vagitorierna vid de vanliga tiderna.


  Om du råkar svälja Dalacin

  Om någon råkat äta eller svälja vagitoriet ska läkare kontaktas. Vagitoriet kommer troligen inte att orsaka någon skada, men din läkare kan ge dig råd om vad du bör göra.


  Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, även om alla inte får dem.


  Kontakta läkare omedelbart om du:

  • utvecklar svår, ihållande eller blodig diarré (som kan åtföljas av magsmärtor eller feber). Detta är en ovanlig biverkning som kan uppträda efter behandling med antibiotika och som kan vara ett tecken på allvarlig tarminflammation eller inflammation i tjocktarmens slemhinnor (pseudomembranös kolit).

  • får en mycket svår allergisk reaktion eller hudreaktion. Dessa är mycket sällsynta biverkningar.


  Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • svampinfektion, jästinfektion i slidan

  • huvudvärk

  • buksmärta, diarré, illamående

  • klåda (ej på appliceringsstället)

  • svampinfektion i slidan, irritation i slidan, problem med slidan


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • kräkningar

  • utslag

  • mag- eller ryggvärk

  • feber eller frossa, allmän sjukdomskänsla

  • smärta vid vattenkastning, blod i urinen, grumlig eller illaluktande urin, täta trängningar och frekventa toalettbesök

  • infektion i slidan, flytningar från slidan, menstruationsstörningar

  • smärta (på appliceringsstället), klåda, lokal svullnad


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Dalacin ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på afoliepåsarna efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Förvaras under 25 °C.

  • Läåkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Vad Dalacin innehåller

  • Det aktiva innehållsämnet är klindamycinfosfat. Varje vagitorium innehåller klindamycinfosfat motsvarande 100 mg klindamycin.

  • Det andra innehållsämnet är hårdfett.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Dalacin vagitorier är vita till benvita. De levereras i laminerade foliepåsar med 3 vagitorier som förpackas i en ask.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Sverige


  Tillverkare

  Pfizer Manufacturing Belgium NV,

  Rijksweg 12,

  B-2870 Puurs,

  Belgien.


  Pfizer Service Company BVBA,

  Hoge Wei 10,

  B-1930 Zaventem,

  Belgien.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-23


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.