Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cerenia® Injektionsvätska, lösning 10mg/ml Injektionsflaska 20ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Maropitant Varunummer: 565685 Apotekets varuid: 10821
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Hundar

  Katter

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL

  Cerenia 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hundar och katter.

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Zoetis Belgium S.A.

  Rue Laid Burniat 1

  1348 Louvain-La-Neuve

  Belgien

   

  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
  FAREVA AMBOISE
  Zone Industrielle,

  29 route des Industries

  37530 Pocé-sur-Cisse
  FRANKRIKE

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Cerenia 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hundar och katter. Maropitant.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Injektionsvätskan innehåller 10 mg maropitant per ml som maropitantcitratmonohydrat som en klar, färglös till ljust gul lösning. Den innehåller också metakresol som konserveringsmedel.

  4. INDIKATION(ER)

  Hundar

  • För att behandla och förebygga illamående som orsakas av kemoterapi.

  • För att förebygga kräkning, utom sådan som orsakas av åksjuka.

  • För att behandla kräkning, i kombination med annan stödjande behandling.

  • För att förebygga illamående och kräkningar före, under och efter operation och förbättra återhämtning från generell anestesi efter användning av µ-opioidreceptoragonisten morfin.


  Katter

  • För att förebygga kräkning och lindra illamående, förutom då detta orsakas av åksjuka.

  • För att behandla kräkning, i kombination med annan stödjande behandling.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga.

  6. BIVERKNINGAR

  Smärta vid injektionsstället kan förekomma om injektionen ges subkutant.


  Hos katter är måttliga till svåra reaktioner efter injektionen mycket vanliga (förekommer hos cirka en tredjedel av katterna).


  I mycket sällsynta fall kan reaktioner av anafylaktisk typ (allergiskt ödem, urtikaria, erytem, kollaps, dyspné, bleka slemhinnor) förekomma.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

  - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1000 djur)

  - Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  - Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

  7. DJURSLAG

  Hundar och katter.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  För subkutan eller intravenös användning hos hundar och katter.

  Cerenia injektionsvätska, lösning ska injiceras subkutant eller intravenöst, en gång om dagen, med en dos av 1 mg per kg kroppsvikt (1 ml per 10 kg kroppsvikt). Behandlingen kan upprepas under upp till 5 dagar i följd. Intravenösinjektion av Cerenia bör ges som en bolus utan att blanda den med andra vätskor.

  Hos hundar kan Cerenia injektionsvätska, lösning användas vid behandling av eller för att förebygga kräkning, en gång om dagen i upp till 5 dagar.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  För att förebygga kräkning, bör Cerenia injektionsvätska, lösning administreras mer än 1 timme i förväg. Effekten kvarstår i cirka 24 timmar, och behandlingen kan därför ges kvällen före administrering av ett medel som kan framkalla kräkning, t ex kemoterapi.


  På grund av ofta förekommande övergående smärta vid subkutaninjektion kan djuren behöva hållas fast med hjälp av en lämplig metod. Smärta vid injicering kan reduceras genom att produkten injiceras vid kylskåpstemperatur.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs för detta veterinärmedicinska läkemedel.
  Bruten injektionsflaska ska användas inom 28 dagar.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten på flaskan efter EXP.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda varningar för respektive djurslag:

  Kräkning kan bero på allvarliga, svårt försvagande tillstånd och orsaken bör utredas. Produkter som Cerenia bör användas tillsammans med stödjande åtgärder, såsom diet och vätskeersättning, enligt veterinärens rekommendationer.

  Maropitant omvandlas i levern och ska därför användas med försiktighet hos hundar och katter med leversjukdom. Försiktighet skall iakttas vid användning av Cerenia till djur som lider av eller har anlag för hjärtsjukdom.


  Användning av Cerenia injektionsvätska, lösning vid behandling av kräkning på grund av åksjuka rekommenderas inte.


  Effekten av Cerenia för lindring av illamående har påvisats i studier med hjälp av en modell (xylazin-inducerat illamående).


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

  Säkerheten hos Cerenia har inte fastställts hos hundar som är yngre än 8 veckor eller hos katter som är yngre än 16 veckor, eller hos dräktiga eller digivande hundar eller katter. Ansvarig veterinär bör göra en nytta/riskbedömning före användning av Cerenia till hundar som är yngre än 8 veckor, till katter som är yngre än 16 veckor eller till dräktiga eller digivande tikar och katter.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

  Tvätta händerna efter användning. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren. Maropitant kan orsaka ögonirritation. Om läkemedlet oavsiktligt kommer in i ögonen, spola ögonen i rikligt med vatten och uppsök läkare.


  Dräktighet och digivning:

  Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning, eftersom inga slutgiltiga reproduktionstoxikologiska studier har utförts på djur.


  Andra läkemedel och Cerenia:

  Cerenia ska inte användas tillsammans med Ca-kanalantagonister, eftersom maropitant har affinitet till Ca-kanaler.

  Maropitant har hög bindningsgrad till plasmaproteiner och kan konkurrera med andra, starkt bundna läkemedel.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

  Utöver övergående reaktioner på injektionsstället vid subkutaninjektion har Cerenia injektionsvätska, lösning tolererats väl hos hundar och unga katter som fick dagliga injektioner med upp till 5 mg/kg (5 gånger rekommenderad dos) under 15 dagar i följd (3 gånger längre tid än vad som rekommenderas). Inga data har presenterats från fall av överdosering hos vuxna katter.


  Blandbarhetsproblem:

  Cerenia får inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel i samma spruta, eftersom dess blandbarhet med andra produkter inte har undersökts.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska bortskaffas enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-06-10

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Cerenia 10 mg per ml injektionsvätska, lösning för hundar och katter finns i ambrafärgade 20 ml injektionsflaskor av glas. Varje pappask innehåller 1 injektionsflaska.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Orion Pharma Animal Health

  Tel: +46 (0)8 623 64 40

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.