Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cefadroxil Mylan Kapsel, hård 500mg Blister 20kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Cefadroxil Varunummer: 481051 Apotekets varuid: 7208
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD CEFADROXIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Ditt läkemedel innehåller den aktiva substansen cefadroxil. Cefadroxil är ett antibiotikum som tillhör en grupp läkemedel som kallas cefalosporiner.

  Cefadroxil Mylan används för behandling av vissa bakterieinfektioner i övre luftvägarna, hud- och mjukdelar samt urinvägar.

  Cefadroxil som finns i Cefadroxil Mylan kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Cefadroxil Mylan

  500 mg hårda kapslar, 1 g filmdragerade tabletter

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala medläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD CEFADROXIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD BEHÖVER DU VETA INNAN DU ANVÄNDER CEFADROXIL MYLAN
  3. HUR DU ANVÄNDER CEFADROXIL MYLAN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR CEFADROXIL MYLAN SKA FÖRVARAS
  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD CEFADROXIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


  Ditt läkemedel innehåller den aktiva substansen cefadroxil. Cefadroxil är ett antibiotikum som tillhör en grupp läkemedel som kallas cefalosporiner.

  Cefadroxil Mylan används för behandling av vissa bakterieinfektioner i övre luftvägarna, hud- och mjukdelar samt urinvägar.

  Cefadroxil som finns i Cefadroxil Mylan kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. VAD BEHÖVER DU VETA INNAN DU ANVÄNDER CEFADROXIL MYLAN

  Använd inte Cefadroxil Mylan:

  - om du är allergisk, eller tror att du kan vara allergisk, mot cefadroxil, något annat cefalosporinantibiotika eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.).

  Varningar och försiktigheter

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cefadroxil Mylan:

  Om du är allergisk mot penicilliner.

  Om du använder kemiska tester för att kontrollera glukos i urinen. Cefadroxil kan Orsaka en falsk positiv reaktion. Detta sker inte om du använder enzymtest med sticka.

  Om du ska göra ett test som kallas Coombs test, som undersöker röda blodkroppar i blodet.


  Andra läkemedel och Cefadroxil Mylan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta något av nedanstående läkemedel, eller om du tar något annat läkemedel, inklusive receptfria sådana:

  Antibiotika såsom tetracyklin, erytromycin, sulfonamider (t.ex. sulfametoxazol/trimetoprim), kloramfenikol, polymyxin B, vancomycin, colistin, aminoglykosider t ex gentamicin.

  Probenecid mot gikt

  Höga doser av diuretika (urindrivande läkemedel) såsom furosemid.

  Blodförtunnande läkemedel

  Intag av Cefadroxil Mylan med mat och dryck

  Cefadroxil Mylan ska tas tillsammans med mat, helst under eller efter en måltid.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

  Låga nivåer av cefadroxil kan gå över i modersmjölk men dosen som barnet får i sig är lägre än dosen som läkaren förskrivit. Det går att amma under behandlingen med cefadroxil, men amningen (eller behandlingen) bör avbrytas om barnet får diarré, svampinfektion i munnen eller hudutslag.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Cefadroxil bör inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU ANVÄNDER CEFADROXIL MYLAN

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och barn med kroppsvikt över 40 kg:

  Rekommenderad dos för vuxna och barn som väger mer än 40 kg, är 500 mg till 1 g två gånger dagligen.


  Kapslar och tabletter ska inte ges till barn under 6 års ålder.

  Patienter med njurproblem ska ta 500 mg var 12:e till 36:e timme beroende på njurproblemets svårighetsgrad. Följ din läkares rekommendation noga.


  Hur du ska ta kapslar och tabletter:

  • Ta detta läkemedel under eller efter måltid.

  • Kapslarna och tabletterna bör sväljas med riklig mängd vätska

  • Svälj kapslarna hela

  • Angående tabletterna så är skåran endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

  Om du har tagit för stor mängd av Cefadroxil Mylan

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Kom ihåg att ta med dig förpackningen och det som finns kvar av läkemedlet. Symtom på överdosering innefattar allergisk reaktion som orsakar svårighet att andas eller som orsakar yrsel, blodtrycksfall och ökad eller minskad puls, illamående, kräkning, hudutslag, diarré, kramper, sänkt medvetandegrad, muskelsammandragningar eller koma.

  Om du har glömt att ta Cefadroxil Mylan

  Ta nästa dos så snart du kommer ihåg det om det inte nästan är dags för nästa dos.

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Cefadroxil Mylan

  Sluta inte att ta Cefadroxil Mylan utan att ha talat med din läkare, även om du känner dig bättre. Det är viktigt att du fullföljer hela cefadroxilbehandlingen som förskrivits av din läkare. Du kommer att behöva ta Cefadroxil Mylan 2 till 3 dagar efter att symtomen förvunnit eller under minst 10 dagar för vissa typer av infektioner.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Om du råkar ut för något av nedanstående, sluta ta Cefadroxil Mylan och kontakta omedelbart läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning, Du kan behöva behandling.

  • cefadroxil kan orsaka en minskning i antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektioner kan minska. Om du får en infektion med symtom såsom feber och allvarligt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom såsom halsont, smärta i svalget eller munnen eller problem med att urinera bör du omedelbart uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet vita blodkroppar minskat (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar läkaren om din medicinering.

  • om du får symtom på en allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaxi), såsom svullnad i ansiktet, tungan eller svalget, svårigheter att svälja, nässelutslag och/eller svårigheter att andas, tryck över bröstet.

  • om du märker blod i urinen eller grumlig urin, om du producerar lite eller ingen urin eller om du har smärtor i nedre delen av ryggen. Detta kan vara symtom på njurproblem

  Ovanstående biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.


  Du bör också kontakta läkare omgående om du märker något av följande symtom:

  Allvarlig diarré (kolit), som kan innehålla blod.

  Allvarliga hudreaktioner, med blåsor på huden, munnen, ögonen och könsorganet.

  Om du märker att din hud är ovanligt blek eller gulaktig och du upplever svaghet eller andfåddhet. Detta kan vara symtom på en minskning av antalet röda blodkroppar i ditt blod.


  Ovanstående biverkningar förekommer hos ett okänt antal användare.


  Övriga biverkningar

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  - illamående

  - svår klåda

  - kräkning

  - hudutslag

  - diarré

  - allergiska hudreaktioner

  - matsmältningsbesvär

  - nässelutslag

  - magsmärta

  - öm, svullen tunga


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  - vaginal svampinfektion eller svampinfektion i munnen (torsk)


  Sällynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  - oförklarliga blåmärken eller blödningar, som kan ha orsakats av minskat antal blodplättar i blodet, vilka hjälper blodet att koagulera

  - en ökning av vissa vita blodkroppar, vilket kan upptäckas i ett blodprov

  - feber, allmän sjukdomskänsla med eller utan svullna körtlar i nacken eller muskelvärk (serumsjuka)

  - ledvärk

  - ändringar i leverenzym (som visar hur levern fungerar och kan upptäckas i blodprov)


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  - trötthet

  - huvudvärk

  - yrsel

  - nervositet

  - sömnlöshet


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  - ett rött, upphöjt, mässlingsliknande utslag


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR CEFADROXIL MYLAN SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Kapslar och tabletter: Förvara burkar och blister i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter Utg. dat: Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är cefadroxil (som monohydrat). Varje kapsel innehåller 500 mg cefadroxil. Varje tablett innehåller 1 g cefadroxil.

  Övriga innehållsämnen är:

  Kapslar: Natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, titandioxid (E171) och gelatin.

  Tablettkärna: Vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, makrogol 6000, krospovidon, povidon, talk, mikrokristallin cellulosa. Tablettdragering: titandioxid (E171), hypromellos och talk.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Cefadroxil Mylan 500 mg kapslar är hårda gelatinkapslar som är vita och ogenomskinliga.

  Cefadroxil Mylan 1 g filmdragerade tabletter är vita till gulaktiga, ovala, välvda tabletter med skåra på båda sidor.


  Cefadroxil Mylan 500 mg kapslar, hårda finns tillgängliga i tryckförpackning och i plastburk på 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 30 och 100 kapslar.

  Cefadroxil Mylan 1 g filmdragerade tabletter finns tillgängliga i tryckförpackning och plastburk på 6, 7, 8, 10, 16, 20 och 100 tabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Mylan AB

  Box 23033

  104 35 Stockholm, Sverige

  Tel. 08-555 227 50

  Fax 08-555 227 51

  E-post: inform@mylan.se


  Tillverkare:

  Generics (UK) Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Storbritannien eller

  McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-05-25

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.