Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

AZOPT Ögondroppar, suspension 10mg/ml Plastflaska, 3x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Brinzolamid Varunummer: 001878 Apotekets varuid: 24313
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad AZOPT är och vad det används för

  AZOPT innehåller brinzolamid vilket tillhör en grupp läkemedel som kallas karbanhydrashämmare. Det sänker trycket i ögat.

  AZOPT ögondroppar används för att behandla förhöjt tryck i ögat. Sådant tryck kan leda till en sjukdom kallad glaukom.

  Om trycket blir för högt kan synen skadas.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  AZOPT

  10 mg/ml Suspension, ögondroppar
  Brinzolamid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad AZOPT är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder AZOPT
  3. Hur du använder AZOPT
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur AZOPT ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad AZOPT är och vad det används för

  AZOPT innehåller brinzolamid vilket tillhör en grupp läkemedel som kallas karbanhydrashämmare. Det sänker trycket i ögat.


  AZOPT ögondroppar används för att behandla förhöjt tryck i ögat. Sådant tryck kan leda till en sjukdom kallad glaukom.


  Om trycket blir för högt kan synen skadas.

  2. Vad du behöver veta innan du använder AZOPT

  Använd inte AZOPT

  - om du har allvarliga problem med njurarna

  - om du är allergisk mot något innehållsämne i AZOPT. Se den fullständiga listan med innehållsämnen i avsnitt 6.

  - om du är allergisk mot läkemedel som tillhör sulfonamiderna. Exempel kan vara läkemedel som används för att behandla diabetes och infektioner samt även diuretika (vattendrivande tabletter). AZOPT kan förorsaka samma typ av allergi.

  - om du har för hög surhetsgrad i ditt blod (ett tillstånd som kallas hyperkloremisk acidos).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder AZOPT:

  - om du har problem med njurarna eller levern.

  - om du har torra ögon eller bindhinneproblem.

  - om du använder andra sulfonamidläkemedel.

  Barn och ungdomar

  AZOPT ska inte användas av spädbarn, barn eller ungdomar under 18 år, såvida inte läkaren rekommenderat detta.

  Andra läkemedel och AZOPT

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Om du använder andra karbanhydrashämmare (acetazolamid eller dorzolamid, se avsnitt 1 Vad AZOPT är och vad det används för), berätta det för din läkare.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Kvinnor som kan bli gravida bör använda effektiva preventivmedel medan de behandlas med AZOPT. Användning av AZOPT rekommenderas inte under graviditet eller amning. Använd inte AZOPT om inte din läkare tydligt har ordinerat det.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kör inte bil och använd inte maskiner förrän din syn är klar. Du kan uppleva att din syn blir suddig en stund efter att du använt AZOPT.


  AZOPT kan försämra förmågan att utföra uppgifter som kräver mental vakenhet och/eller fysisk koordination. Kör inte bil och använd inte maskiner om du påverkas på detta sätt.

  AZOPT innehåller bensalkoniumklorid

  AZOPT innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan orsaka ögonirritation och missfärga mjuka kontaktlinser. Kontakt med mjuka kontaktlinser ska undvikas. Om du använder kontaktlinser ska du ta ut dem innan du använder AZOPT och vänta i minst 15 minuter efter administreringen av dropparna innan du sätter in linserna igen.


  3. Hur du använder AZOPT


  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  AZOPT ska bara användas i ögonen. Det får inte sväljas eller injiceras.


  Rekommenderad dos är 1 droppe i det påverkade ögat eller ögonen två gånger dagligen – morgon och kväll, om inte din läkare föreskrivit något annat. Använd AZOPT i båda ögonen bara i de fall läkaren har föreskrivit detta. Använd läkemedlet så länge läkaren har föreskrivit det.

  Bruksanvisning


  1.1

  2. 2

  3. 3


  • Hämta AZOPT flaskan och en spegel.

  • Tvätta händerna.

  • Skaka flaskan och skruva av hatten. Om säkerhetskragen är lös när du har avlägsnat hatten, ska du ta bort kragen innan du använder produkten.

  • Håll flaskan upp och ner mellan tummen och långfingret.

  • Luta huvudet bakåt. Dra ner ögonlocket med ett rent finger, så att en ficka bildas mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna i fickan (figur 1).

  • För flaskans spets tätt intill ögat. Använd spegeln om det underlättar.

  • Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med flaskspetsen. Detta kan förorena dropparna.

  • Tryck försiktigt i botten på flaskan med pekfingret för att frigöra en droppe AZOPT i taget.

  • Tryck inte ihop flaskan; den är konstruerad så att ett lätt tryck i botten är tillräckligt (figur 2).

  • Efter att du använt AZOPT bör du trycka lätt med ett finger i ögonvrån (se figur 3) i minst 1 minut. Detta gör att AZOPT inte kommer ut i resten av kroppen.

  • Om du droppar i båda ögonen, upprepa proceduren i andra ögat.

  • Skruva på hatten på flaskan ordentligt genast efter användande.

  • Använd upp en flaska innan du öppnar nästa.


  Om droppen missar ögat, försök igen.


  Om du använder andra ögonpräparater, vänta minst 5 minuter mellan användning av AZOPT och de andra ögonpräparater. Ögonsalvor ska användas sist.


  Om du använt för stor mängd av AZOPT

  Om du får för stor mängd i ögonen skölj ut allt med ljummet vatten. Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för din nästa vanliga dos.

  Om du har glömt att använda AZOPT

  Använd en droppe av läkemedlet så snart som möjligt och återgå sedan till din vanliga rutin. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda AZOPT

  Om du slutar att använda AZOPT utan att ha talat med läkaren så kontrolleras inte trycket i ditt öga, vilket kan leda till synförlust.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Nedanstående biverkningar har setts med AZOPT.


  Vanliga biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


  - Biverkningar i ögat: dimsyn, ögonirritation, ögonsmärta, avsöndring från ögat, kliande ögon, torra ögon, onormal känsla i ögat, rödögdhet.


  - Biverkningar i andra delar av kroppen: dålig smak i munnen.


  Mindre vanliga biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


  - Biverkningar i ögat: ljuskänslighet, inflammation eller infektion i bindhinnan, ögonsvullnad, klåda, rodnad eller svullnad i ögonlocken, växt på ögats yta, ökad pigmentering i ögat, trötta ögon, krustor på ögonlocken, ökad tårproduktion.


  - Biverkningar i andra delar av kroppen: minskad eller försämrad hjärtfunktion, hjärtklappning, minskad hjärtfrekvens, svårighet att andas, andfåddhet, hosta, minskat antal röda blodkroppar, ökad halt klor i blodet, yrsel, trötthet, minnessvårigheter, depression, nervositet, allmän svaghet, trötthet, onormal känsla, smärta, skakningar, minskad sexuell lust, sexuella svårigheter hos män, förkylningssymtom, känsla av tryck i bröstet, bihåleinfektion, svalgirritation, halsont, onormal eller minskad känsel i munnen, inflammation i matstrupen, buksmärtor, illamående, kräkningar, orolig mage, frekvent tarmtömning, diarré, tarmgas, matsmältningsproblem, njursmärtor, muskelsmärtor, muskelspasm, ryggsmärtor, näsblödning, rinnande näsa, nästäppa, nysning, utslag, onormal känsel i huden, klåda, huvudvärk, muntorrhet.


  Sällsynta biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


  - Biverkningar i ögat: hornhinnesvullnad, dubbelseende eller nedsatt syn, onormalt syn, nedsatt känslighet i ögat, svullnad runt ögat, förhöjt tryck i ögat, skada på synnerven.


  - Biverkningar i andra delar av kroppen: försämrat minne, dåsighet, bröstsmärta, täppthet i övre luftvägarna, täppta bihålor, nästäppa, torr näsa, ringningar i öronen, håravfall, allmän klåda, känsla av nervositet, irritabilitet, oregelbunden hjärtfrekvens, svaghet i kroppen, sömnsvårigheter.


  Har rapporterats(förekommer hos okänt antal användare):


  - Biverkningar i ögat: onormala ögonlock, synstörning, sjukdom i hornhinnan, ögonallergi, ögonfransarna växer sämre eller minskar i antal.


  - Biverkningar i andra delar av kroppen: ökade allergiska symtom, nedsatt känsel, darrningar, förlust av eller nedsatt smak, sänkt blodtryck, höjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens, ledsmärta, astma, smärta i arm eller ben, hudrodnad, inflammation, klåda, onormala resultat i leverfunktionstest, svullnad i arm eller ben, frekvent urinering, nedsatt aptit.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur AZOPT ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Du måste kasta flaskan fyra veckor efter att du öppnat den för att skydda mot infektioner. Skriv upp det datum du öppnade varje flaska i utrymmet nedan och i området på varje flaska och kartongen. För förpackningar med bara en flaska behöver bara ett datum skrivas in här nedan.


  Öppnad (1):

  Öppnad (2):

  Öppnad (3):


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är brinzolamid 10 mg/ml. En milliliter innehåller 10 mg brinzolamid.

  - Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, karbomer 974P, dinatriumedetat, mannitol (E421), renat vatten, natriumklorid och tyloxapol. Små mängder av saltsyra eller natriumhydroxid används för att hålla surhetsgraden (pH) normal.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  AZOPT är en mjölkliknande vätska (suspension) som finns i plastflaskor (droptainer) med skruvkork i storlekarna 5 ml eller 10 ml eller i en förpackning som innehåller tre 5 ml plastflaskor (droptainer) med skruvkorkar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Alcon Laboratories (UK) Ltd.

  Frimley Business Park

  Frimley

  Camberley

  Surrey GU16 7SR

  Storbritannien


  Tillverkare

  S.A. Alcon Couvreur N.V.

  Rijksweg 14

  B 2870 Puurs

  Belgien


  Tillverkare

  Alcon Cusí. S.A.

  Camil Fabra 58

  08320 El Masnou

  Spanien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  Luxembourg/Luxemburg

  Alcon NV

  + 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

  Lietuva

  Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė

  + 370 5 2 314 756

  България

  Алкон България ЕООД

  + 359 2 950 15 65

  Magyarorszag

  Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.

  + 36-1-463-9080

  Česká republika

  Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

  + 420 225 775 111

  Nederland

  Alcon Nederland BV

  + 31 (0) 183 654321

  Danmark

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Norge

  Alcon Nordic AS

  + 45 3636 4300

  Deutschland

  Alcon Pharma GmbH

  + 49 (0)761 1304-0

  Österreich

  Alcon Ophthalmika GmbH

  + 43 (0)1 596 69 70

  Ελλάδα

  Κύπρος

  Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ

  + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

  Polska

  Alcon Polska Sp. z o.o.

  + 48 22 820 3450

  Eesti

  Alcon Pharmaceuticals Ltd.

  Eesti filiaal

  + 372 6 313 214

  Portugal

  Alcon Portugal – Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

  + 351 214 400 300

  España

  Alcon Cusí, S.A.

  + 34 93 497 7000

  România

  S.C. Alcon Romania S.R.L.

  + 40 21 203 93 24

  France

  Laboratoires Alcon

  + 33 (0)1 47 10 47 10

  Slovenija

  Alcon d.o.o.

  + 386 1 422 5280

  Hrvatska

  Alcon Farmaceutika d.o.o.

  + 385 1 4611 988

  Slovenská republika

  Novartis Slovakia s.r.o.

  Alcon Division

  + 421 2 5441 0378

  Ireland

  Malta

  United Kingdom

  Alcon Laboratories (UK) Ltd.

  + 44 (0) 871 376 1402 (United Kingdom)

  Suomi/Finland

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Ísland

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Sverige

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Italia

  Alcon Italia S.p.A.

  + 39 02 81803.1

  Latvija

  Alcon Pharmaceuticals Ltd

  + 371 67 321 121


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014.04.25


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.