Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Atrovent® Lösning för nebulisator i endosbehållare 0,25mg/ml Endosbehållare, 60x2ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ipratropium Varunummer: 129817 Apotekets varuid: 6556
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Atrovent är och vad det används för

  Atrovent har luftrörsvidgande effekt. Atrovent har effekt inom 15 minuter efter inhalation. Maximal effekt uppnås efter 1-2 timmar. Effekten varar i upp till 6 timmar.

  Atrovent används vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), vilket är en kronisk luftvägssjukdom med andningssvårigheter.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Atrovent

  0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml lösning för nebulisator i endosbehållare
  ipratropiumbromid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Atrovent är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent
  3. Hur du använder Atrovent
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Atrovent ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Atrovent är och vad det används för

  Atrovent har luftrörsvidgande effekt. Atrovent har effekt inom 15 minuter efter inhalation. Maximal effekt uppnås efter 1-2 timmar. Effekten varar i upp till 6 timmar.


  Atrovent används vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), vilket är en kronisk luftvägssjukdom med andningssvårigheter.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent

  Använd inte Atrovent:

  • om du är allergisk mot ipratropiumbromid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid överkänslighet mot atropin eller liknande substanser, t ex hyoscyamin eller skopolamin.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Atrovent:

  • om du har grön starr med trång kammarvinkel.

  • om du har prostataförstoring eller blåshalsförträngning.

  • om du har cystisk fibros. Hos personer med cystisk fibros kan risken öka att få störningar i tarmfunktionen.

  Sluta att ta Atrovent och kontakta omedelbart läkare om:

  • du får kraftig allergisk reaktion (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar).

  • du efter inhalation av läkemedlet plötsligt får kramp i luftvägarna (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

  Ta inte fler inhalationer än läkaren ordinerat. Kontakta alltid läkare om andningsbesvären fortsätter eller förvärras trots behandlingen. Vid akut försämring av lungfunktionen bör läkare kontaktas omedelbart.  I enstaka fall har ögonbesvär (pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr med trång kammarvinkel, ögonsmärta) rapporterats när Atrovent kommit i ögonen. Det är därför viktigt att använda Atrovent lösning för nebulisator enligt anvisningarna, speciellt för patienter som har grön starr med trång kammarvinkel. Om Atrovent av misstag kommer i ögonen, bör ögonen sköljas med rinnande vatten.


  Smärta eller obehag från ögonen, synfenomen och samtidigt röda ögon kan vara tecken på akut grön starr med trång kammarvinkel. Sök ögonläkare omedelbart i sådana fall.


  Atrovent kan ge muntorrhet, som vid långtidsbehandling kan leda till tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen.

  Andra läkemedel och Atrovent

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Luftrörsvidgande läkemedel av en annan typ (så kallade beta-2-stimulerare dvs läkemedel som innehåller t ex salbutamol eller terbutalin) och läkemedel innehållande teofyllin eller liknande ämnen kan förstärka effekten av Atrovent. Hos den som lider av grön starr med trång kammarvinkel kan kombinationen av Atrovent och beta-2-stimulerare öka risken för akut grön starr.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Atrovent under graviditet.


  Okänt om Atrovent går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Atrovent kan ge yrsel och synrubbningar. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Atrovent

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos för vuxna, inklusive äldre, och ungdomar över 12 år:

  Atrovent lösning för nebulisator 0,25mg/ml: 2 ml (0,5 mg) 3-4 gånger dagligen.

  Atrovent lösning för nebulisator 0,5mg/ml: 1 ml (0,5 mg) 3-4 gånger dagligen.


  Vanlig dos vid behandling av akutastma hos barn:

  Atrovent lösning för nebulisator 0,25mg/ml:

  Barn 6-12 år: 1 ml (0,25 mg).

  Barn under 6 år: 0,4-1 ml (0,1-0,25 mg).

  Erfarenhet av behandling av barn är begränsad. Behandling av barn under 12 år bör därför ske under övervakning av sjukvårdspersonal.


  Läkaren bestämmer hur ofta Atrovent kan användas. Vid akut astma hos barn bör Atrovent ges samtidigt med annat luftrörsvidgande läkemedel i inhalationsform innehållande fenoterol, salbutamol eller terbutalin.


  Bruksanvisning

  Atrovent lösning för nebulisator är avsedd för inhalation via nebulisator eller respirator. Inhalationsvätskan får inte sväljas eller injiceras.


  Inhalationsvätskan i endosbehållare är färdig att användas, men kan spädas ut med fysiologisk koksaltlösning. Vanligtvis behövs minst 2 ml vätska i nebulisatorns dosbehållare, kontrollera i bruksanvisningen för din nebulisator.


  Så här använder du Atrovent lösning för nebulisator i endosbehållare:

  1. Gör i ordning nebulisatorn för påfyllnad enligt bruksanvisning eller läkares instruktion.

  2. Ta försiktigt loss en endosbehållare (bild 1). Använd aldrig en behållare som är öppen sen tidigare.

  Bild 1

  (bild 1)

  3. Öppna endosbehållaren genom att vrida av toppen (bild 2). Håll behållaren upprätt.

  Bild 2

  (bild 2)

  4. Tryck ut innehållet i endosbehållaren i nebulisatorns dosbehållare (bild 3).

  Bild 3

  (bild 3)

  5. Späd eventuellt med fysiologisk koksaltlösning upp till en slutlig volym om 2-4ml.

  6. Montera nebulisatorn och inhalera som föreskrivet.

  7. Kassera eventuell kvarvarande lösning i nebulisatorn efter inhalation. Rengör nebulisatorn enligt tillverkarens bruksanvisning.

  Om du använt för stor mängd av Atrovent

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Atrovent och kontakta omedelbart läkare om:

  • du får svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter eller plötslig svimningskänsla. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion eller angioödem. 

  • du efter inhalation av läkemedlet får plötslig, akut pipande andning eller andnöd (kramp i luftvägarna).

  Detta kan i mindre vanliga fall inträffa i samband med användning av Atrovent.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Yrsel, huvudvärk, hosta, irritation i halsen, störningar i tarmfunktionen, muntorrhet (noggrann munhygien är då viktig), illamående.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighet. Ögonbiverkningar såsom grön starr, tryckökning i ögat, synstörningar, pupillförstoring, ögonsmärta. Hjärtrytmrubbning (supraventrikulär takykardi), hjärtklappning, kramp i struphuvudet, svullnad i svalget, halstorrhet, svullnad i munslemhinnan, kräkningar, diarré, förstoppning, inflammation i munslemhinnan, hudutslag, klåda, svårigheter att tömma urinblåsan.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Svårigheter att ställa in synen på olika avstånd, förmaksflimmer, ökad hjärtfrekvens, nässelutslag.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Atrovent ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Lösning för nebulisator, 0,25 mg/ml:

  Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänslig.


  Lösning för nebulisator, 0,5 mg/ml:

  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänslig.


  Inhalationsvätskan i endosbehållaren innehåller inget konserveringsmedel. Därför ska innehållet användas direkt efter öppning. Delvis använd, öppnad eller skadad endosbehållare ska slängas.


  Utspädd lösning för nebulisator ska användas omedelbart.


  Användes före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är ipratropiumbromidmonohydrat motsvarande 0,25 mg respektive 0,5 mg vattenfri ipratropiumbromid per ml lösning.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, utspädd saltsyra och renat vatten.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Boehringer Ingelheim International GmbH

  Binger Strasse 173

  D-55216 Ingelheim am Rhein

  Tyskland


  Laboratoire UNITHER

  Espace Industriel Nord

  151 rue André Durouchez – CS 28028

  80084 Amiens Cedex 2

  Frankrike


  Information lämnas av

  Boehringer Ingelheim AB

  Box 47608

  117 94 Stockholm

  Tel: 08-721 21 00

  E-post: info@receptbelagt.nu


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.