Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Atipam vet. Injektionsvätska, lösning 5mg/ml Injektionsflaska, 10ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Atipamezol Varunummer: 135518 Apotekets varuid: 9550
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Atipamezolhydroklorid är en selektiv α2-antagonist och är indicerad för att upphäva de sedativa effekterna hos medetomidin och dexmedetomidin hos katt och hund.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Eurovet Animal Health B.V, Handelsweg 25, NL-5531 AE Bladel, NEDERLÄNDERNA

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Atipam vet. 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt. Atipamezolhydroklorid

  3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 ml klar, färglös injektionsvätska, lösning innehåller:

  Aktiv substans

  Atipamezolhydroklorid
  (motsvarande 4,27 mg atipamezolbas)

  5,0 mg

  Hjälpämnen

  Metylparahydroxibensoat (E 218)

  1,0 mg

  4. INDIKATIONER

  Atipamezolhydroklorid är en selektiv α2-antagonist och är indicerad för att upphäva de sedativa effekterna hos medetomidin och dexmedetomidin hos katt och hund.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Denna produkt ska inte användas till:

  • avelsdjur

  • djur med lever- eller njursjukdomar

  Se även avsnittet ”Särskilda varningar”.

  6. BIVERKNINGAR

  En övergående blodtryckssänkande effekt har observerats under de första 10 minuterna efter injektion med atipamezolhydroklorid. I sällsynta fall kan hyperaktivitet, takykardi, salivavsöndring, atypisk vokalisering, muskeldarrningar, kräkningar, ökad andningsfrekvens, okontrollerad urinering och okontrollerad defekation inträffa. I mycket sällsynta fall kan återkommande sedering inträffa eller så kortas inte tiden för återhämtning ned efter administrering av atipamezol.
  Hos katt, när låga doser används för att delvis upphäva effekten av medetomidin eller dexmedetomidin, måste möjligheten för hypotermi (även vid uppvaknande från sedering) uppmärksammas.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  7. DJURSLAG

  Hund och katt

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

  För enkel intramuskulärinjektion till katt och hund. Användning av lämpligt graderad spruta rekommenderas för att säkerställa korrekt dos vid administrering av små volymer. Atimapezol ges i allmänhet 15-60 minuter efter injektionen med medetomidin eller dexmedetomidin.
  Hund: Atipamezolhydrokloriddosen (i µg) är fem gånger den föregående medetomidinhydrokloriddosen eller tio gånger dexmedetomidinhydrokloriddosen. På grund av en 5 gånger högre koncentration av det aktiva innehållsämnet (atipamezolhydroklorid) i denna produkt jämfört med preparat som innehåller 1 mg medetomidinhydroklorid per ml och en 10 gånger högre koncentration jämfört med preparat som innehåller 0,5 mg dexmedetomidinhydroklorid, krävs en lika stor volym av varje preparat.


  Doseringsexempel hund:


  Medetomidin 1 mg/ml injektionsvätska, lösning

  Atipam vet 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt

  0,04 ml/kg kroppsvikt,

  dvs. 40 μg/kg kroppsvikt

  0,04 ml/kg kroppsvikt,

  dvs. 200 μg/kg kroppsvikt

  Dexmedetomidin 0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning

  Atipam vet 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt

  0,04 ml/kg kroppsvikt,

  dvs. 20 μg/kg kroppsvikt

  0,04 ml/kg kroppsvikt,

  dvs. 200 μg/kg kroppsvikt


  Katt:Dosen atipamezolhydroklorid (i µg) är 2,5 gånger den föregående medetomidinhydroklordiddosen eller fem gånger den för dexmedetomodinhydrokloriddosen. På grund av en 5 gånger högre koncentration av det aktiva innehållsämnet (atipamezolhydroklorid) i denna produkt jämfört med preparat som innehåller 1 mg medetomidinhydroklorid per ml och en 10 gånger högre koncentration jämfört med preparat som innehåller 0,5 mg dexmedetomidinhydroklorid, ska halva volymen av tidigare administrerat medetomidin eller dexmedetomidin ges.


  Doseringsexempel katt:


  Medetomidin 1 mg/ml injektionsvätska, lösning

  Atipam vet 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt

  0,08 ml/kg kroppsvikt,

  dvs. 80 μg/kg kroppsvikt

  0,04 ml/kg kroppsvikt,

  dvs. 200 μg/kg kroppsvikt

  Dexmedetomidin 0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning

  Atipam vet 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt

  0,08 ml/kg kroppsvikt,

  dvs. 40 μg/kg kroppsvikt

  0,04 ml/kg kroppsvikt,

  dvs. 200 μg/kg kroppsvikt


  Återhämtningstiden kortas ned till ungefär 5 minuter. Djuret kan röra sig efter ungefär 10 minuter efter tillförsel av produkten.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel i samma injektionsspruta.

  10. KARENSTID

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Inga särskilda förvaringsanvisningar.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Utg.dat.
  Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 28 dagar
  Efter denna period skall eventuellt kvarvarande innehåll kasseras.

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
  Låt djuret vila på en tyst plats efter administration av produkten. Djur bör inte lämnas utan uppsikt under återhämtningsperioden.
  På grund av olika doseringsrekommendationer ska försiktighet iakttas vid eventuell användning till ej godkända djurslag.
  Om andra lugnande medel än medetomidin ges, måste man hålla i åtanke att effekterna från de andra ämnena kan kvarstå efter det att (dex)medetomidin har slutat verka.
  Atipamezol upphäver inte effekten av ketamin, vilket kan orsaka krampanfall hos hund och framkalla kramp hos katt när det används enskilt. Använd inte atipamezol inom 30-40 minuter efter tillförsel av ketamin.
  Se till att djuret har återfått normal sväljningsreflex innan någon mat eller dryck erbjuds.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
  På grund av atipamezols starka farmakologiska verkan, ska man undvika att produkten kommer i kontakt med hud, ögon eller slemhinnor. I händelse av oavsiktlig kontakt med hud eller ögon, skölj rikligt med rent vatten. Uppsök läkare om irritation kvarstår. Avlägsna kontaminerade kläder som är i direkt kontakt med huden.
  Var noga med att undvika oavsiktlig förtäring eller självinjektion. Vid oavsiktlig förtäring eller självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.


  Användning under dräktighet och laktation
  Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation. Användning under dräktighet och laktation rekommenderas därför inte.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
  Samtidig administrering av atipamezol och andra läkemedel med verkan på nervsystemet såsom diazepam, acepromazin eller opiater rekommenderas inte.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)
  Överdosering med atipamezolhydroklorid kan förorsaka övergående takykardi och förhöjd vakenhet (hyperaktivitet, darrningar). Om nödvändigt kan dessa effekter upphävas med en medetomidin- eller dexmedetomidindos som är lägre än den kliniska dosen som vanligtvis används.
  Om atipamezolhydroklorid oavsiktligt administreras till ett djur som inte tidigare har behandlats med medetomidinhydroklorid kan hyperaktivitet och darrningar inträffa. Dessa effekter kan kvarstå i ungefär 15 minuter.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.
  För Finland: Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2013-08-29

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar: 5, 10 eller 20 ml.
  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:
  Dechra Veterinary Products AB, Stora Wäsby Orangeriet 3, 194 37 Upplands Väsby

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.