Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Amimox® Filmdragerad tablett 750mg Tryckförpackning, 14tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Amoxicillin Varunummer: 468918 Apotekets varuid: 9201
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Amimox är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Amimox, amoxicillin, tillhör gruppen "penicilliner med utvidgat spektrum", vilket innebär att det har effekt mot flera olika sorters bakterier. Amimox hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.

  Amimox används vid akut försämring av kronisk luftrörskatarr, vid mindre allvarliga urinvägsinfektioner, vid gonorré och i förebyggande syfte inför t ex ingrepp i munnen hos patienter som löper förhöjd risk att få infektion i hjärtklaffarna. Amimox används även vid behandling av magsår hos dem som är smittade med bakterien Helicobacter pylori.

  Amimox används också vid öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation då vanligt penicillin inte hjälper eller är olämpligt av andra skäl.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Amimox

  375 mg, 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter
  amoxicillin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Amimox är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Amimox
  3. Hur du tar Amimox
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Amimox ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Amimox är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Amimox, amoxicillin, tillhör gruppen "penicilliner med utvidgat spektrum", vilket innebär att det har effekt mot flera olika sorters bakterier. Amimox hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.


  Amimox används vid akut försämring av kronisk luftrörskatarr, vid mindre allvarliga urinvägsinfektioner, vid gonorré och i förebyggande syfte inför t ex ingrepp i munnen hos patienter som löper förhöjd risk att få infektion i hjärtklaffarna. Amimox används även vid behandling av magsår hos dem som är smittade med bakterien Helicobacter pylori.


  Amimox används också vid öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation då vanligt penicillin inte hjälper eller är olämpligt av andra skäl.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Amimox

  Använd inte Amimox

  Om du är allergisk mot amoxicillin, penicilliner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amimox. Om du är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Amimox används.

  Andra läkemedel och Amimox

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Amimox, t ex vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat) och mot gikt (probenecid).

  Om du tar blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin) tillsammans med Amimox kan du behöva lämna extra blodprover.

  Amimox med mat och dryck

  Amimox kan tas oberoende av måltid.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.  Amoxicillin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Amimox under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.


  3. Hur du tar Amimox

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Även om du känner dig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Amimox-kuren fullföljs enligt ordinationen. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.

  Om du tagit för stor mängd Amimox

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Amimox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Andra biverkningar

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Magbesvär, främst illamående/kräkningar eller lös avföring samt hudutslag.


  Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare): Blodbildsförändringar (eosinofili), nässelutslag.


  Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), ökat antal blodplättar (lätt trombocytos), tjocktarmsinflammation (pseudomembranös kolit), hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga), hudrodnad, hudinflammation, njurinflammation (interstitiell nefrit), kristaller i urinen (kristalluri).


  Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare): Leverinflammation och gulsot, måttlig ökning av leverenzymer, läkemedelsutslag.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Klåda


  Vid långvarig eller svår diarré bör du kontaka läkare.


  Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. Vit beläggning i munnen främst på tungan kan också orsakas av svampinfektion.

  5. Hur Amimox ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 tablett innehåller:

  Den aktiva substansen är: amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 375 mg, 500 mg respektive 750 mg.

  Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat. Filmdragering: hypromellos, makrogol 6000, färgämne (titandioxid E171), paraffin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Plastburk

  375 mg: 100 tabl

  500 mg: 4, 28, 56 och 100 tabl.

  750 mg: 4, 28 och 100 tabl.


  Tryckförpackning

  375 mg: 14 och 20 tabl.

  750 mg: 14 och 20 tabl.


  Endosförpackning

  375 mg: 98 x 1 tabl.

  500 mg: 98 x 1 tabl.

  750 mg: 98 x 1 tabl.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB, Box 906, 170 09 Solna.

  Tel. 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.