Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Allopurinol Nordic Drugs Tablett 100mg Blister 100x1tablett (endos)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Allopurinol Varunummer: 082479 Apotekets varuid: 11797
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Allopurinol Nordic Drugs är och vad det används för

  Allopurinol Nordic Drugs är ett medel mot gikt och höga urinsyrahalter i blodet och som används speciellt i samband med sjukdom i njurkanalerna (giktnefropati) och stenar i urinvägarna (uratsten). Allopurinol hämmar bildningen av urinsyra i kroppen och förhindrar därför uratutfällning i vävnader och bildandet av uratstenar och grus i urin.

  Allopurinol Nordic Drugs används också vid så kallad sekundär gikt som kan uppstå vid blodcancer (leukemi), vid ökning av antalet röda blodkroppar (polycytemia vera) eller vid benmärgstumör (myelom). Läkemedlet kan också användas i förebyggande syfte mot förhöjda urinsyrahalter som kan uppkomma vid behandling mot cancer med cellgifter och strålbehandling.

  Allopurinol som finns i Allopurinol Nordic Drugs kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Allopurinol Nordic Drugs

  100 mg och 300 mg tabletter
  allopurinol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Allopurinol Nordic Drugs är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Allopurinol Nordic Drugs
  3. Hur du använder Allopurinol Nordic Drugs
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Allopurinol Nordic Drugs ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Allopurinol Nordic Drugs är och vad det används för

  Allopurinol Nordic Drugs är ett medel mot gikt och höga urinsyrahalter i blodet och som används speciellt i samband med sjukdom i njurkanalerna (giktnefropati) och stenar i urinvägarna (uratsten). Allopurinol hämmar bildningen av urinsyra i kroppen och förhindrar därför uratutfällning i vävnader och bildandet av uratstenar och grus i urin.

  Allopurinol Nordic Drugs används också vid så kallad sekundär gikt som kan uppstå vid blodcancer (leukemi), vid ökning av antalet röda blodkroppar (polycytemia vera) eller vid benmärgstumör (myelom). Läkemedlet kan också användas i förebyggande syfte mot förhöjda urinsyrahalter som kan uppkomma vid behandling mot cancer med cellgifter och strålbehandling.


  Allopurinol som finns i Allopurinol Nordic Drugs kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Allopurinol Nordic Drugs

  Använd inte Allopurinol Nordic Drugs

  - om du är allergisk mot allopurinol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Allopurinol Nordic Drugs om du:

  • har nedsatt njurfunktion. Din läkare kan ge dig en lägre dos eller be dig ta läkemedlet mer sällan än en gång om dagen. Du kommer även att bli mer noggrant kontrollerad.

  Xantin är ett förstadium till urinsyra. Allopurinol kan i sällsynta fall öka xantinkoncentrationen i kroppen och åstadkomma xantinavlagringar i urinvägarna. Det är därför viktigt att dricka rikligt under behandling med Allopurinol Nordic Drugs för att undvika xantinutfällningar i urinvägarna.

  Andra läkemedel och Allopurinol Nordic Drugs

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vissa penicilliner (ampicillin), vissa medel som påverkar immunsystemet (azatioprin, ciklosporin, cyklofosfamid, merkaptopurin), vissa medel mot astma (teofyllin) kan påverka eller påverkas av behandlingen med allopurinol. Den som samtidigt behandlas med blodförtunnande medel t ex warfarin bör regelbundet låta kontrollera blodets koagulationsförmåga.

  Användning av t ex probenecid eller höga doser salicylater kan medföra minskad effekt av Allopurinol Nordic Drugs, vilket ska bedömas från fall till fall.

  Behandlande läkare behöver därför alltid känna till annan samtidig medicinering.

  Allopurinol Nordic Drugs med mat och dryck

  Allopurinol Nordic Drugs tabletter bör tas efter måltid för att minska eventuellt illamående och kräkningar. Man ska dricka rikligt när man tar Allopurinol Nordic Drugs.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Erfarenhet av användning av Allopurinol Nordic Drugs under graviditet är begränsad. Rådgör därför med läkare eller apotekspersonal innan du påbörjar behandlingen.

  Det är okänt om Allopurinol Nordic Drugs går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare eller apotekspersonal innan du påbörjar behandlingen.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Enstaka fall av dåsighet, yrsel och oförmåga att samordna rörelser har förekommit vid behandling med Allopurinol Nordic Drugs. Detta bör beaktas, framförallt i början av behandlingen, vid t ex bilkörning och hantering av maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Allopurinol Nordic Drugs

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


  Vanlig dos för vuxna: 1-6 tabletter (à 100 mg) dagligen, men även betydligt högre doser förekommer.

  Om du använt för stor mängd av Allopurinol Nordic Drugs

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Allopurinol Nordic Drugs

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om du upplever några av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart tala om det för din läkare


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  • feber och frossa, huvudvärk, muskelvärk (influensaliknande symtom) och allmän sjukdomskänsla

  • hudförändringar, t ex sår i munnen, halsen näsan, könsorganen och bindhinneinflammation (röda och svulla ögon), utbredd blåsbildning eller fjällning av huden

  • allvarliga överkänslighetsreaktioner som innefattar feber, hudutslag, ledvärk och onormala blod- och leverfunktionstest (dessa kan vara tecken på en överkänslighetsreaktion som omfattar flera organ).

  Stevens-Johnsons syndrom:

  En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier.


  Allopurinol Nordic Drugs kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Andra biverkningar:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

  • hudutslag

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • illamående, kräkningar och diarré

  • leverfunktionsstörning

  Sällsynta (kan förkomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

  • förstorade lymfknutor, ökning av antalet vita blodkroppar

  • förändringar i blodbilden

  • kärlinflammation

  • leverinflammation

  • njursvikt

  • ledvärk

  • slemhinne- och hudinflammationer

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  • kramper

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • anafylaktisk chock

  • akut gallgångsinflammation, blodkräkningar, fettrik avföring, förändrade avföringsvanor

  • inflammation i munhålan, förändrad smakuppfattning

  • allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, yrsel, oförmåga att koordinera muskelrörelser, sömnighet, koma, depression, orkeslöshet, oförmåga att röra musklerna, domningar och stickningar i huden, nervskada, inflammation i perifera nerver, muskelvärk,

  • blod i urinen, inflammation i njuren, svullnad, stenar i urinvägarna

  • diabetes, höga fettnivåer i blodet, ,

  • bröstsmärta, högt blodtryck, låg puls

  • synrubbning, grå starr, gula fläcken-sjukan

  • infertilitet, impotens, förstorade bröst, nattlig sädesuttömning

  • håravfall, missfärgat hår

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels effekt.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Allopurinol Nordic Drugs ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten/kartongen efter ”utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är allopurinol. En tablett innehåller antingen 100 mg eller 300 mg allopurinol.

  - Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, natriumstärkelseglykolat, mikrokristallin cellulosa, talk, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Allopurinol Nordic Drugs tabletter 100 mg eller 300 mg tillhandahålls i tryckförpackningar med 100 x 1 tabletter. Tabletterna är vita, runda och kupade med skåra.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  ratiopharm GmbH, Graf-Arco Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland


  Tillverkare

  Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland


  Ombud

  Nordic Drugs AB

  Box 300 35

  200 61 Limhamn


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-29


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.