Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Albumin Baxter Infusionsvätska, lösning 200g/l Injektionsflaska, 1x100ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Albumin Varunummer: 048043 Apotekets varuid: 15654
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Albumin Baxalta 200 g/l är och vad det används för

  Albumin Baxalta 200 g/l innehåller ett protein som kallas albumin, vilket finns i vätskekomponenten i blodet (i plasman). Det tillhör läkemedelsgruppen plasmasubstitut och plasmaproteinfraktioner. Det tillverkas av humant blod som samlats in från blodgivare.

  En injektionsflaska med 50 ml innehåller 10 g humant albumin.

  En injektionsflaska med 100 ml innehåller 20 g humant albumin.

  Humant albumin används för att återfå och upprätthålla blodvolymen hos patienter som har förlorat blod och vätska p.g.a. särskilda medicinska omständigheter.

  Val av albumin istället för artificiell kolloid och den dos som behövs kommer göras med hänsyn till patientens kliniska tillstånd.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Albumin Baxalta 200 g/l

  Infusionsvätska, lösning
  Humant albumin
  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Albumin Baxalta 200 g/l är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Albumin Baxalta 200 g/l
  3. Hur du använder Albumin Baxalta 200 g/l
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Albumin Baxalta 200 g/l ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Albumin Baxalta 200 g/l är och vad det används för

  Albumin Baxalta 200 g/l innehåller ett protein som kallas albumin, vilket finns i vätskekomponenten i blodet (i plasman). Det tillhör läkemedelsgruppen plasmasubstitut och plasmaproteinfraktioner. Det tillverkas av humant blod som samlats in från blodgivare.


  En injektionsflaska med 50 ml innehåller 10 g humant albumin.

  En injektionsflaska med 100 ml innehåller 20 g humant albumin.


  Humant albumin används för att återfå och upprätthålla blodvolymen hos patienter som har förlorat blod och vätska p.g.a. särskilda medicinska omständigheter.

  Val av albumin istället för artificiell kolloid och den dos som behövs kommer göras med hänsyn till patientens kliniska tillstånd.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Albumin Baxalta 200 g/l

  Använd inte Albumin Baxalta 200 g/l

  Om du är allergisk mot humant albumin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Albumin Baxalta 200 g/l

  • Om du tror att du får en allergisk reaktion under behandlingen, med andningssvårigheter, svimningskänsla eller andra symptom. Om detta inträffar, tala omedelbart om det för din läkare eller sjuksköterska då infusionen måste stoppas och medicinsk behandling för chock kan behöva sättas in.

  • Om du har:

   • obehandlad hjärtsvikt

   • högt blodtryck

   • esofagusvaricer (vidgade blodådror i matstrupen)

   • lungödem (vätskeansamling i lungorna)

   • tendens till spontana blödningar

   • allvarlig blodbrist (brist på röda blodkroppar)

   • obefintlig urinproduktion.

  Om du tror att något av detta gäller dig, informera då din läkare så att han/hon kan vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.


  När läkemedel framställs av humant blod eller plasma vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar ett noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att de med risk för att vara smittbärare utesluts, samt test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektion. Tillverkarna av dessa produkter inkluderar dessutom steg i hanteringen av blod och plasma som kan inaktivera eller avskilja eventuella virus. Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel tillverkade av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra typer av smittämnen.


  Det finns inga rapporter om virusöverföring med albumin som tillverkats enligt Europeiska farmakopéns specifikationer och enligt etablerade processer.


  När du ges Albumin Baxalta 200 g/l rekommenderas det bestämt att produktnamn och satsnummer registreras vid varje behandlingstillfälle för att möjliggöra spårandet av använd produkt.

  Andra läkemedel och Albumin Baxalta 200 g/l

  • Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  • Inga komplikationer vid intag av albumin med andra läkemedel är kända.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Läkaren bestämmer om du kan använda Albumin Baxalta 200 g/l under graviditet eller medan du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner har observerats.

  Albumin Baxalta 200 g/l innehåller natrium

  Albumin Baxalta 200 g/l innehåller 100-130 mmol/l natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur du använder Albumin Baxalta 200 g/l

  Albumin Baxalta 200 g/l är ett läkemedel som används på sjukhus. Det kommer därför ges till dig av behörig sjukvårdspersonal på sjukhuset. Din läkare bestämmer hur mycket och hur ofta du ska få läkemedlet, samt hur länge behandlingen ska pågå, utifrån dina individuella behov. Han/hon kommer att övervaka ditt tillstånd, mäta ditt blodtryck och hjärtslag samt ta blodprover medan du får Albumin Baxalta för att säkerställa att du inte får för mycket. Om du får huvudvärk, andningssvårigheter eller ökat blodtryck, tala om det för din läkare.

  Om du använt för stor mängd av Albumin Baxalta 200 g/l

  Om du kan ha fått mer Albumin Baxalta 200 g/l än du borde, kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om någon av biverkningarna listade nedan uppstår, bör infusionen avbrytas omedelbart och lämplig behandling sättas in:


  • anafylatisk chock (mycket sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  • överkänslighet/allergiska reaktioner (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data)


  Följande biverkningar har också rapporterats:


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • illamående (sjukdomskänsla)

  • rodnad

  • hudutslag

  • feber


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • huvudvärk

  • förändrad smakupplevelse

  • hjärtattack

  • oregelbundna hjärtslag

  • snabba hjärtslag

  • onormalt lågt blodtryck

  • ansamling av vätska i lungorna

  • andfåddhet eller obehag vid andning

  • kräkningar

  • nässelfeber

  • klåda

  • frossa


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Albumin Baxalta 200 g/l ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

  Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Innehållet bör användas omedelbart efter att injektionsflaskan brutits.

  Använd inte Albumin Baxalta 200 g/l om du ser att lösningen är grumlig eller har fällningar.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är humant albumin.
   100 ml lösning innehåller totalt 20 g protein, av vilket minst 95% är humant albumin.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumkaprylat, natriumacetyltryptofan, vatten för injektionsvätskor.


  Total mängd natriumjoner: 100 - 130 mmol/l.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Lösningen är klar och lätt trögflytande. Den är nästan färglös, gul, bärnstensfärgad eller grön.

  Det är en steril lösning för intravenös infusion som tillhandahålls i injektionsflaskor av glas med 50 ml resp. 100 ml lösning.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Baxalta Innovations GmbH

  Industristrasse 67

  1221 Wien

  Österrike


  Tillverkare

  Baxter AG

  Industriestraße 67

  A-1221 Wien

  Österrike


  Ombud

  Baxalta Sweden AB

  Vasagatan 7

  111 20 Kista


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Österike: Human Albumin Baxter 200 g/l – Infusionslösung


  Belgien, Tyskland, Luxemburg: Human Albumin 200 g/l Baxalta


  Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Grekland, Irland, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Storbritannien:

  Human Albumin 200 g/l Baxter


  Estland: Albumin Baxter 200 g/l


  Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige:

  Albumin Baxalta 200 g/l


  Frankrike: Albumine humaine Baxalta 200 g/l


  Italien: Albumina Baxalta 200 g/l


  Lettland: Albumin Baxter 200 g/l šķīdums infūzijām


  Litauen: Albumin Baxter 200 g/l infuzinis tirpalas


  Nederländerna: Humane Albumine 200 g/l Baxalta


  Portugal: Albumina Humana Baxalta


  Rumänien: Albumină Umană Baxter 200 g/l soluţie perfuzabilă


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-11-09


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

  • Albumin Baxalta 200 g/l kan administreras intravenöst genom att direkt infundera förpackningens innehåll, eller efter att först ha spätt i en isoton lösning (t.ex. 50 mg/ml glukos eller 9 mg/ml natriumklorid).

  • Albumin Baxalta 200 g/l skall ej spädas med vatten för injektionsvätskor eftersom det kan leda till hemolys hos mottagaren.

  • Används bara om förseglingen är intakt. Vid läckage ska lösningen kasseras.

  • Lösningen bör vara klar och lätt viskös. Den är nästan färglös, gul, bärnstensfärgad eller grön. Använd inte lösningar som är grumliga eller har fällningar. Detta kan bero på att proteinet är instabilt eller att lösningen blivit kontaminerad. Innehållet bör användas omedelbart efter att injektionsflaskan brutits.

  • Infusionen ges intravenöst med ett sterilt och pyrogenfritt infusionsset för engångsbruk. Innan infusionssetet förs in genom gummiproppen ska denna desinficeras med lämpligt desinfektionsmedel. Innehållet bör användas omedelbart efter att infusionssetet har stuckits in i injektionsflaskan. Oanvänd lösning ska kasseras på lämpligt sätt.

  • Infusionshastigheten bör anpassas med avseende på individuella förhållanden och indikationen.

  • Vid plasmautbyte ska infusionshastigheten anpassas till eliminationshastigheten.

  • Om stora volymer administreras bör produkten värmas till rumstemperatur eller kroppstemperatur före användning.

  • När koncentrerat albumin ges måste man försäkra sig om att patienten får adekvat vätsketillförsel. Patienterna ska övervakas noggrant avseende cirkulatorisk överbelastning och övervätskning.

  • När albumin administreras bör patientens elektrolytstatus övervakas och nödvändiga åtgärder vidtagas för att återställa eller upprätthålla elektrolytbalansen.

  • Lämplig ersättning av andra blodkomponenter (koagulationsfaktorer, elektrolyter, trombocyter och elektrolyter) måste säkerställas.

  • Ur säkerhetsynpunkt ska satsnummer noteras när Albumin Baxalta 200 g/l ges till en patient.

  • Albuminlösningar får ej blandas med andra läkemedel (utom de som rekommenderas för spädning såsom 50 mg/ml glukos eller 9 mg/ml natriumklorid), helblod eller erytrocytkoncentrat. Humant albumin får heller inte blandas med proteinhydrolysat (t.ex. parenteral nutrition) eller lösningar som innehåller alkohol eftersom sådana kombinationer kan orsaka proteinutfällning.

  • Hypervolemi kan förekomma om doseringen eller infusionshastigheten är för hög. Vid första tecken på kardiovaskulär överbelastning (huvudvärk, andfåddhet, stas i jugularvenen) eller ökat blodtryck, förhöjt centralt ventryck eller lungödem, ska infusionen avbrytas omedelbart och patientens hemodynamiska parametrar övervakas noga.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.