Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Airomir Autohaler Inhalationsspray, suspension 0,1mg/dos Spraybehållare, 200doser

Snabbfakta
Verksamt ämne: Salbutamol Varunummer: 158872 Apotekets varuid: 21396
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Airomir Autohaler är och vad det används för

  Airomir Autohaler är en inhalationsstyrd inhalationsspray som innehåller den aktiva substansen salbutamol som verkar på luftrören, så att dessa vidgas och gör det lättare att andas.

  Airomir Autohaler används för symtomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Observera att läkemedlet i första hand skall användas för att lindra akuta besvär hos vuxna och barn från 4 år.

  Salbutamol som finns i Airomir Autohaler kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Airomir Autohaler

  0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Airomir Autohaler är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Airomir Autohaler
  3. Hur du använder Airomir Autohaler
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Airomir Autohaler ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Airomir Autohaler är och vad det används för

  Airomir Autohaler är en inhalationsstyrd inhalationsspray som innehåller den aktiva substansen salbutamol som verkar på luftrören, så att dessa vidgas och gör det lättare att andas.


  Airomir Autohaler används för symtomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Observera att läkemedlet i första hand skall användas för att lindra akuta besvär hos vuxna och barn från 4 år.


  Salbutamol som finns i Airomir Autohaler kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Airomir Autohaler

  Använd inte Airomir Autohaler

  • om du är allergisk mot salbutamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Airomir Autohaler.

  Före behandling med Airomir Autohaler påbörjas, rådgör med läkare om du har någon av följande sjukdomar:

  • hjärt-kärlsjukdom

  • kärlkramp

  • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

  • tillstånd med minskad kaliumhalt i blodet

  • diabetes.


  Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Airomir Autohaler försämras, ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs.

  Andra läkemedel och Airomir Autohaler

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Effekten av behandlingen kan påverkas om Airomir Autohaler och vissa andra mediciner tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före annan samtidig medicinering. Vissa blodtryckssänkande läkemedel (betablockerare) kan minska effekten av Airomir Autohaler.


  Om du har för låga kaliumvärden i blodet (hypokalemi) kan detta tillstånd försämras om Airomir Autohaler används tillsammans med vattendrivande medel, kortisonpreparat eller vissa andra läkemedel mot astma (xantinderivat). Kontakta i sådana fall din läkare för rådgivning.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Begränsad erfarenhet vid användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfällig användning.


  Det är okänt om salbutamol passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Airomir Autohaler

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och barn från 12 år

  Vanlig dos är 1-2 inhalationer vid behov, som ska ge lindring vid en akut astmaattack eller akuta andningsbesvär vid KOL. Ta inte mer än 16 inhalationer per dag.


  Barn mellan 4-11 år

  Vanlig dos för lindring av akut kramp i luftrören är 1 inhalation. Dosen kan ökas till 2 inhalationer vid behov. Den totala användningen vid behov ska inte överskrida 2 inhalationer 4 gånger dagligen.


  Om behandlingen inte ger någon effekt eller att du har behov av flera doser per dygn, kontakta din läkare. Öka aldrig din dos utan att rådfråga din läkare.


  Se bruksanvisning i slutet av denna bipacksedel för mer information.


  Skaka inhalationssprayen före användning.


  Airomir Autohaler kan normalt användas av barn från 4 år. För yngre barn rekommenderas istället Airomir inhalationsspray tillsammans med en andningsbehållare. Airomir Autohaler ska inte användas tillsammans med en andningsbehållare.


  För barn under 4 år kan inga rekommendationer göras för dosering då effekten ännu inte har fastställts.

  Om du har tagit för stor mängd av Airomir Autohaler

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  De vanligaste tecknen på överdosering är huvudvärk, hjärtklappning, muskelkramp och oro.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta Airomir Autohaler och kontakta din läkare omedelbart om du utvecklar något av följande:

  • allergiska symptom (mycket sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) som t.ex.

  • svullnad i ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag

  • andningssvårigheter

  • bröstsmärtor (mycket sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  • andningen blir omedelbart sämre (mycket sällsynt – kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) efter inhalering med Airomir Autohaler, även om Airomir Autohaler minskar symptomen. Detta kan innebära att din sjukdom förvärrats och att annan behandling behövs akut.


  Biverkningar kan uppstå i följande omfattning:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • darrning

  • ökad hjärtrytm

  • huvudvärk

  • muskelkramper


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • snabba hjärtslag

  • irritation i mun och svalg


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • minskad kaliumhalt i blodet

  • ansiktsrodnad


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • blodtryckssänkning

  • kollaps

  • ökad aktivitetsgrad

  • ökad upphetsning

  • hallucinationer

  • sömnrubbningar

  • oregelbunden hjärtrytm

  • kliande utslag


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Airomir Autohaler ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 30 °C.

  Undvik att utsätta Autohalern för hög värme ex. direkt solljus. Innehållet i flaskan förvaras under tryck. Airomir Autohaler ger en korrekt dos även om den är kall, t.ex. vintertid, ned till –10 °C.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är salbutamol. Varje spraydos innehåller 0,1 mg salbutamol.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är oljesyra, etanol och norfluran (en freonfri drivgas som inte är skadlig för jordens ozonlager).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Förpackningen innehåller en inhalationsstyrd inhalator med 200 doser.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Teva Sweden AB

  Box 1070

  251 10 Helsingborg


  Tillverkare:

  3M Health Care, Loughborough, Storbritannien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-22


  Bruksanvisning

  Barn under 4 år ska inte använda Airomir Autohaler. Istället ska Airomir inhalationsspray användas tillsammans med en andningsbehållare. Airomir Autohaler ska inte användas tillsammans med en andningsbehållare.


  Innan användning

  Första gången du använder Airomir Autohaler eller om den har varit oanvänd i 14 dagar eller längre måste du först trycka ut två spraydoser i luften innan Airomir Autohaler kan användas. Gör på följande sätt:

  1. Ta av skyddslocket genom att dra i bakkanten.

  2. Håll munstycket så att dosen som kommer ut riktas bort från dig, ut i luften. Dra i laddaren så att den står rätt upp.

  3. För att utlösa en dos skjut dosutlösaren i botten av munstycket i den riktning som anges i bild 3.

  4. För att kunna utlösa den andra spraydosen måste laddaren tryckas ner igen och sedan upprepas punkt 2 och 3. Efter den andra spraydosen trycks laddaren åter ned och Airomir Autohaler är färdig att användas.


  Bild 1 visar hur man tar av skyddslocket genom att dra i bakkanten. Bild 2 visar på att hålla munstycket så att dosen som kommer ut riktas bort från dig, ut i luften. Dra i laddaren så att den står rätt upp.
  Bild 3 visar hur man utlöser en dos genom att skjuta dosutlösaren i botten av munstycket. Bild 4 visar hur man utlöser den andra spraydosen genom att laddaren trycks ner igen och sedan upprepas punkt 2 och 3 (bild 2 och 3). Efter den andra spraydosen trycks laddaren åter ned och Airomir Autohaler är färdig att användas.

  Använd inte den automatiska dosutlösaren när du tar din medicin. Airomir Autohaler utlöser automatiskt en dos när du andas in genom munstycket.


  Vid användning:

  Så här används Airomir Autohaler:

  1. Tag av skyddslocket genom att dra i bakkanten (bild 1) och skaka behållaren lätt.

  2. Håll inhalatorn upprätt. Dra i laddaren så att den står rätt upp (bild 2). Fortsätt hålla inhalatorn upprätt. Var försiktig så att fingrarna inte blockerar luftventilen (märkt X på bild 2) i botten på inhalatorn.

  3. Andas ut så mycket du kan, placera munstycket i munnen och slut läpparna tätt kring munstycket (bild 3 och 4).

  4. Andas in långsamt och djupt genom munstycket. Läkemedlet följer nu med inandningsluften ner i lungorna. Fortsätt inandningen också när du hör ett ”klick” och känner smaken av medicin i munnen. Det är viktigt att du fortsätter inandningen efter det att dosen har lösts ut (bild 4).

  5. Håll andan i 5-10 sekunder och andas sedan ut sakta (bild 5).

  6. Laddaren måste tryckas tillbaka efter varje dos (bild 6).

  7. Om läkaren har ordinerat mer än en dos upprepa punkterna 2-6. Efter användning sätts skyddslocket tillbaka.


  Bild 1 visar att man tar av skyddslocket genom att dra i bakkanten och skakar behållaren lätt. Håll inhalatorn upprätt. Bild 2 visar att man drar i laddaren så den står rätt upp. Bild 3 och 4 visar på att man ska andas ut så mycket man kan, placera munstycket i munnen och slut läpparna tätt kring munstycket. Andas in långsamt och djupt genom munstycket. Bild 5 visar att man håller andan i 5-10 sekunder och andas sakta ut. Bild 6 visar att laddaren måste tryckas tillbaka efter varje dos.

  Skötsel av din Airomir Autohaler

  Munstycket torkas på utsidan med en ren och torr trasa eller servett.

  Varning: Trasan eller servetten får inte stoppas in i inhalatorn. Det kan förstöra mekanismen. Ta inte isär inhalatorn. Inhalatorn får inte komma i kontakt med vatten.


  Hur vet jag när Airomir Autohalern är tom?

  Airomir Autohaler är tom om du inte kan känna vätskan i inhalatorn när du skakar den lätt eller om det inte kommer någon puff när du trycker av den automatiska dosutlösaren i botten av munstycket.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.