Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Abilify Injektionsvätska, lösning 7,5mg/ml Injektionsflaska 1x 1,33ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Aripiprazol Varunummer: 053923 Apotekets varuid: 14558
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad ABILIFY injektionsvätska är och vad det används för

  ABILIFY injektionsvätska innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel. ABILIFY injektionsvätska används för att snabbt behandla symtom på oro och upprört beteende vilket kan förekomma vid en sjukdom som kännetecknas bland annat av att personen:

  ABILIFY injektionsvätska, lösning ges när orala beredningsformer inte är lämpliga. Så snart det är lämpligt kommer din läkare att ändra din behandling till en oral beredningsform av ABILIFY.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  ABILIFY injektionsvätska

  7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning
  aripiprazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad ABILIFY injektionsvätska är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du får ABILIFY injektionsvätska
  3. Hur ABILIFY injektionsvätska ges
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur ABILIFY injektionsvätska ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad ABILIFY injektionsvätska är och vad det används för

  ABILIFY injektionsvätska innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel. ABILIFY injektionsvätska används för att snabbt behandla symtom på oro och upprört beteende vilket kan förekomma vid en sjukdom som kännetecknas bland annat av att personen:

  • hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.

  • känner sig "hög", har överskottsenergi, behöver mycket mindre sömn än vanligt, talar väldigt snabbt och med snabbt flöde av idéer och ibland är starkt irriterad.

  ABILIFY injektionsvätska, lösning ges när orala beredningsformer inte är lämpliga. Så snart det är lämpligt kommer din läkare att ändra din behandling till en oral beredningsform av ABILIFY.

  2. Vad du behöver veta innan du får ABILIFY injektionsvätska

  Du ska inte få ABILIFY injektionsvätska

  • om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du får ABILIFY injektionsvätska.


  Innan du får behandling med ABILIFY injektionsvätska, tala om för läkare om du har

  • Högt blodsocker (vilket kan ge symtom som överdriven törst, ökad urinmängd, ökad aptit och svaghetskänsla) eller diabetes inom familjen

  • Kramper (krampanfall) eftersom din läkare eventuellt vill följa upp dig noggrannare

  • Ofrivilliga, oregelbundna muskelrörelser, särskilt i ansiktet

  • Hjärt-kärlsjukdom, hjärt-kärlsjukdom i släkten, stroke eller ”mini-stroke”, onormalt blodtryck

  • Blodproppar eller blodproppar inom familjen, eftersom antipsykotika har förknippats med bildning av blodproppar

  • Tidigare historik av olämpligt spelbeteende

  Tala om för läkaren om du märker att du går upp i vikt, utvecklar ett onormalt rörelsemönster, upplever en trötthet som påverkar normala dagliga aktiviteter, upplever svårigheter att svälja eller får allergiska symtom.


  Om du är äldre och lider av demens (har minnesförlust eller lider av några andra mentala störningar) bör du eller en anhörig/vårdnadshavare berätta för din läkare om du någon gång har haft ett slaganfall eller övergående, lätt slaganfall.


  Tala om för läkare eller sjuksköterska om du känner dig yr eller svimfärdig efter injektionen. Du behöver antagligen ligga ner tills du känner dig bättre. Läkaren kan även vilja mäta ditt blodtryck och din puls.


  Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv. Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid aripiprazolbehandling.


  Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av muskelstelhet eller orörlighet med hög feber, svettningar, förändrat sinnestillstånd eller mycket snabb eller oregelbunden puls.

  Barn och ungdomar

  ABILIFY injektionsvätska ska inte ges till barn eller ungdomar under 18 år. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar ABILIFY injektionsvätska.

  Andra läkemedel och ABILIFY injektionsvätska

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Blodtryckssänkande läkemedel: ABILIFY injektionsvätska kan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel för att hålla ditt blodtryck under kontroll.


  När ABILIFY injektionsvätska tas tillsammans med vissa andra läkemedel kan dosen av ABILIFY injektionsvätska behöva ändras. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:

  • Läkemedel för att korrigera hjärtrytmen

  • Antidepressiva läkemedel eller naturläkemedel för behandling av depression eller ångest

  • Läkemedel mot svamp

  • Vissa läkemedel för behandling av HIV infektion

  • Läkemedel mot epilepsi

  Läkemedel som ökar halten av serotonin: triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t.ex. paroxetin och fluoxetin), tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och venlafaxin. Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med ABILIFY injektionsvätska.


  En kombination av ABILIFY injektionsvätska, lösning med läkemedel mot ångest kan göra att du känner dig sömnig eller yr. Under tiden du får ABILIFY injektionsvätska ska du endast använda andra läkemedel om din läkare säger att du kan det.

  ABILIFY injektionsvätska med mat, dryck och alkohol

  ABILIFY injektionsvätska, lösning kan ges oberoende av måltider.
  Alkohol bör undvikas.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel.


  Hos nyfödda barn vars mammor har tagit ABILIFY injektionsvätska under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.


  Tala genast om för din läkare om du ammar.


  Du ska inte amma om du tar ABILIFY injektionsvätska.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kör inte bil eller använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig sömnig efter att du fått ABILIFY injektionsvätska, lösning.


  3. Hur ABILIFY injektionsvätska ges

  Din läkare avgör hur mycket ABILIFY injektionsvätska du behöver och hur länge du behöver det. Rekommenderad dos är 9,75 mg (1,3 ml) vid första injektionen. Upp till tre injektioner kan ges inom 24 timmar. Den totala dosen av ABILIFY (alla beredningsformer) bör inte överstiga 30 mg/dag.


  ABILIFY injektionsvätska, lösning är färdig att använda. Rätt mängd lösning kommer att sprutas in i din muskel av läkare eller sjuksköterska.

  Om du har fått mer ABILIFY injektionsvätska än du behöver

  Du får det här läkemedlet under medicinsk övervakning, och det är därför inte troligt att du får för mycket. Om du träffar mer än en läkare måste du komma ihåg att tala om för dem att du får ABILIFY injektionsvätska.

  Om du har missat en injektion av ABILIFY injektionsvätska

  Det är viktigt att du inte missar en dos. Om du glömmer en injektion ska du kontakta din läkare så att du kan få nästa injektion så snart som möjligt.

  Om du slutar att få ABILIFY injektionsvätska, lösning

  Avbryt inte behandlingen bara för att du mår bättre. Det är viktigt att du fortsätter att få ABILIFY injektionsvätska så länge som din läkare har sagt.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • diabetes mellitus,

  • sömnsvårigheter,

  • oroskänsla,

  • känsla av rastlöshet och oförmåga vara stilla, svårighet att sitta stilla,

  • okontrollerbara ryckande, knyckiga eller vridande rörelser, rastlöshet i benen,

  • skakningar,

  • huvudvärk,

  • trötthet,

  • sömnighet,

  • svimningskänsla,

  • skakningar och dimsyn,

  • minskad avföringsfrekvens eller svårighet vid avföring,

  • matsmältningsbesvär,

  • illamående,

  • onormalt mycket saliv i munnen,

  • kräkningar,

  • trötthetskänsla.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • ökade nivåer av hormonet prolaktin i blodet,

  • för mycket socker i blodet,

  • depression,

  • förändrat eller ökat sexuellt intresse,

  • okontrollerbara rörelser i mun, tunga, armar och ben (tardiv dyskinesi),

  • muskelsjukdom som medför vridande rörelser (dystoni),

  • dubbelseende,

  • hög puls,

  • ökat diastoliskt blodtryck,

  • blodtrycksfall som uppstår när man reser sig upp, vilket medför yrsel, svimningskänsla eller svimning,

  • hicka,

  • muntorrhet.


  Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktionen av aripiprazol som tas via munnen, men deras frekvens är inte känd:

  • låga nivåer av vita blodkroppar,

  • låga nivåer av blodplättar,

  • allergiska reaktioner (t.ex. svullnad i mun, tunga, ansikte och hals, klåda, utslag),

  • uppkomst eller försämring av diabetes, ketoacidos (ketoner i blod och urin) eller koma,

  • högt blodsocker,

  • otillräcklig halt av natrium i blodet,

  • aptitförlust (anorexi),

  • viktminskning,

  • viktökning,

  • självmordstankar, självmordsförsök och självmord,

  • olämpligt spelbeteende,

  • aggressivitet,

  • agitation,

  • oro,

  • en kombination av feber, muskelstelhet, snabbare andhämtning, svettningar, minskad medvetenhet och plötsliga förändringar av blodtryck och hjärtfrekvens, svimning (malignt neuroleptikasyndrom),

  • krampanfall,

  • serotonergt syndrom (en reaktion som kan ge lyckokänsla, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettningar eller stela muskler),

  • talförändringar,

  • plötslig oförklarlig död,

  • livshotande oregelbunden hjärtrytm,

  • hjärtattack,

  • långsammare puls,

  • blodproppar i venerna, speciellt i benen (symtom inkluderar svullnad, smärta och rodnad av benet), vilka kan transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och svårigheter att andas (om du noterar några av dessa symtom måste du omedelbart söka medicinsk hjälp),

  • högt blodtryck,

  • svimning,

  • oavsiktlig inandning av mat med risk för lunginflammation,

  • spasm i musklerna runt struphuvudet,

  • inflammation i bukspottkörteln,

  • svårigheter att svälja,

  • diarré,

  • obehagskänsla i buken,

  • magbesvär,

  • leversvikt,

  • inflammation i levern,

  • gulfärgning av hud och ögonvitor,

  • rapporter om onormala levervärden,

  • hudutslag,

  • ljuskänslighet,

  • håravfall,

  • stark svettning,

  • onormal muskelnedbrytning vilket kan medföra njurproblem,

  • muskelsmärta,

  • stelhet,

  • ofrivillig urinavgång (inkontinens),

  • svårighet att urinera,

  • abstinenssymtom hos nyfödda barn efter exponering under graviditeten,

  • ihållande och/eller smärtsam erektion,

  • störningar i kroppens temperaturreglering (t.ex. feber),

  • bröstsmärtor,

  • svullnad av händer, vrister eller fötter,

  • vid blodprover: stigande och sjunkande blodsocker, ökning av glykosylerat hemoglobin.

  Hos äldre patienter med demens har fler dödsfall rapporterats bland dem som behandlats med aripiprazol. Vidare har slaganfall eller övergående, lätt slaganfall rapporterats.


  Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

  Ungdomar från 13 år och uppåt upplevde biverkningar som liknade dem hos vuxna i frekvens och typ med undantag av att sömnighet, okontrollerbara ryckningar eller ryckiga rörelser, rastlöshet och trötthet var mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare) och buksmärtor i övre regionen, muntorrhet, ökad hjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit, muskelryckningar, okontrollerade rörelser och yrselkänsla, särskilt då man reser sig från liggande eller sittande ställning, var vanliga (förekommer hos 1-10 av 100 användare).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur ABILIFY injektionsvätska ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på injektionsflaskan efter Utg.dat respektive EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är aripiprazol.
   Varje ml innehåller 7,5 mg aripiprazol.
   En injektionsflaska innehåller 9,75 mg (1,3 ml) aripiprazol.


  • Övriga innehållsämnen är sulfobutyleter β‑cyklodextrin (SBECD), vinsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  ABILIFY injektionsvätska är en klar, färglös och vattnig lösning.


  Varje förpackning innehåller en injektionsflaska för engångsbruk av typ I glas med en butylgummipropp och en snäpplocksförsegling av aluminium.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
  Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

  Wexham, SL3 6PJ - Storbritannien


  Tillverkare

  Bristol-Myers Squibb S.r.l.
  Contrada Fontana del Ceraso
  I-03012 Anagni-Frosinone - Italien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Lietuva

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  България

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Luxembourg/Luxemburg

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Česká republika

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Magyarország

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Danmark

  Otsuka Pharma Scandinavia AB

  Tlf: + 46 854 528 660

  Malta

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Deutschland

  Otsuka Pharma GmbH

  Tel: + 49 (0)69 170086-0

  Nederland

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Eesti

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Norge

  Otsuka Pharma Scandinavia AB

  Tlf: + 46 854 528 660

  Ελλάδα

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Österreich

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  España

  Otsuka Pharmaceutical, S.A.

  Tel: + 34 93 550 01 00

  Polska

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  France

  Otsuka Pharmaceutical France SAS

  Tél: + 33 (0)48 08 00 00

  Portugal

  Lundbeck Portugal Lda

  Tel: + 351 21 00 45 900

  Hrvatska

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  România

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Ireland

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Slovenija

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Italia

  Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

  Tel: + 39 02 00 63 27 10

  Suomi/Finland

  Otsuka Pharma Scandinavia AB

  Puh/Tel: + 46 854 528 660

  Κύπρος

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  Sverige

  Otsuka Pharma Scandinavia AB

  Tel: + 46 854 528 660

  Latvija

  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5000

  United Kingdom

  Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.

  Tel: + 44 (0)203 747 5300


  Denna bipacksedel ändrades senast

  09/2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.