Sumatriptan Viatris 50 mg 2 tabletter
Sumatriptan Viatris 50 mg 2 tabletter
Sumatriptan Viatris 50 mg 2 tabletter
Läkemedel

Sumatriptan Viatris 50 mg 2 tabletter

Sumatriptan

Webbpris

79:-

Jämförpris:

39:50/st

Butikspris

109:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid behandling av migränanfall med eller utan aura
 • Ta vid första tecken på migrän eller under pågående anfall. Använd inte i förebyggande syfte
 • Från 18 år. Ska bara användas om du vet att det är migrän. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre inom 3 dagar
 • Källa: 

  FASS
 • Sumatriptan Viatris

  50 mg filmdragerade tabletter

  sumatriptan

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

  Detta läkemedel är receptfritt. Sumatriptan Viatris måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information se avsnitt 4

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Sumatriptan Viatris är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Sumatriptan Viatris
  3. Hur du tar Sumatriptan Viatris
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Sumatriptan Viatris ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Sumatriptan Viatris är och vad det används för

  Sumatriptan Viatris innehåller den aktiva substansen sumatriptansuccinat.

  Sumatriptan Viatris är ett läkemedel som används för att behandla migränanfall med eller utan aura (en förkänning som vanligen består av synstörningar såsom blixtar, sicksacklinjer, stjärnor eller vågor).


  Sumatriptan Viatris ska bara användas när du har tecken eller symtom på ett migränanfall.


  Migränhuvudvärk är oftast av måttlig till svår intensitet, ensidig (men kan skifta sida mellan anfallen) och har pulserande karaktär. Symtom såsom illamående, ibland kräkning, och påtaglig ljus- och ljudkänslighet är vanliga vid migrän.


  Sumatriptan Viatris är inte avsedd för behandling av andra typer av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Sumatriptan Viatris

  Sumatriptan Viatris ska bara användas av dig som fått diagnosen migrän konstaterad av läkare.


  Du har förmodligen migrän om du har återkommande huvudvärk som:

  • Har pulserande karaktär och är ensidig

  • Har måttlig till kraftig intensitet och håller i sig i 4-72 timmar

  • Försämras vid normal fysisk aktivitet (t.ex. promenader eller gå i trappor)

  • Påverkar din koncentrationsförmåga och dina dagliga göromål

  Migrän kan vara förenad med andra symtom som till exempel:

  • Illamående, ljus- och ljudkänslighet

  • Aurasymtom, till exempel synfältsbortfall, sicksackmönster eller blixtar i synfältet, och mera sällan domningar eller talsvårigheter.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker eller behöver mer information.

  Använd inte Sumatriptan Viatris:

  • om du är allergisk mot sumatriptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot en typ av antibiotika som kallas ”sulfonamider” (såsom t.ex. trimetoprim och sulfametoxazole).

  • om du har eller har haft någon hjärtsjukdom (till exempel kramp i hjärtats kranskärl med bröstsmärta) eller om du har haft hjärtinfarkt.

  • om du har perifer kärlsjukdom (förträngning av blodkärl som för ut blod till armar och ben).

  • om du har haft slaganfall (stroke) eller symtom på slaganfall som bara varat en kort tid och som du helt tillfrisknat från (så kallad TIA, transitorisk ischemisk attack).

  • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

  • om du lider av ovanliga former av migrän som hänger samman med störningar i hjärnans eller ögonens funktion.

  • om du har måttligt förhöjt eller mycket högt blodtryck eller lätt förhöjt blodtryck som inte är under kontroll.

  • om du använder, eller under de senaste 24 timmarna har använt, läkemedel som innehåller ergotamin eller ergotaminderivat mot migrän (inklusive metysergid), se under Andra läkemedel och Sumatriptan Viatris för mer information.

  • om du tar, eller under de senaste 24 timmarna har tagit, några andra triptaner (såsom naratriptan, zolmatriptan, rizatriptan, almotriptan eller eletriptan). Se under Andra läkemedel och Sumatriptan Viatris för mer information.

  • om du använder eller under de senaste två veckorna har använt monoaminoxidas-hämmare (s.k. MAO-hämmare) mot depression eller Parkinsons sjukdom.

  Varningar och försiktighet

  Sumatriptan Viatris kan orsaka smärta eller åtstramningskänsla i bröstet och halsen.

  Du kan efter intag av Sumatriptan Viatris känna smärta eller åtstramningskänsla i bröstet och halsen. Om dessa symtom inte snabbt försvinner, kontakta din läkare omedelbart.


  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om något av nedanstående gäller för dig:

  • om du har riskfaktorer för hjärtsjukdom som t.ex. diabetes, är storrökare eller använder nikotinersättningspreparat bör din läkare göra ytterligare kontroller. Detta är särskilt viktigt om du har passerat klimakteriet eller är man och över 40 år och har dessa riskfaktorer.

  • om du behandlas för högt blodtryck som är under kontroll

  • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.

  • om du tidigare har haft kramper eller epileptiska anfall.

  • du använder antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller selektiva serotonin- noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) för att behandla depression.

  Om du använder Sumatriptan Viatris regelbundet

  Användning av Sumatriptan Viatris alltför ofta kan orsaka eller förvärra huvudvärk. Detta kan även inträffa om du behöver använda andra läkemedel reglebundet mot migrän, såsom smärtstillande läkemedel. Tala med din läkare eller apotekspersonal om detta stämmer på dig.

  Andra läkemedel och Sumatriptan Viatris

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar:


  • läkemedel mot depression som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) t.ex. fluoxetin, eller serotonin- noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) t.ex. venlafaxin eller duloxetin (som också kan användas för vissa urinvägsproblem). Samtidig användning av Sumatriptan Viatris tillsammans med dessa läkemedel kan orsaka serotonergt syndrom (en samling av symtom som kan inkludera rastlöshet, förvirring, svettningar, hallucinationer, ökade reflexer, muskelryckningar, darrningar, hjärtklappning och skakningar). Tala omedelbart med läkare om du drabbas på detta sätt.

  • litium (läkemedel som används vid behandling av allvarlig depression eller manodepression, en sjukdom med perioder som växlar mellan nedstämdhet och hyperaktivitet) eller allvarliga typer av huvudvärk kända som Hortons huvudvärk.

  • läkemedel för behandling av depression eller Parkinson’s sjukdom, så kallade monoaminoxidas-hämmare (MAO-hämmare). Ta inte Sumatriptan Viatris om du tagit MAO-hämmare under de senaste 2 veckorna.

  • växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.

  Om du tar eller har tagit andra läkemedel mot migrän

  Om du har tagit andra läkemedel mot migrän, såsom ergotamin eller ergotamindertivat (t.ex. metysergid) eller andra triptaner (såsom naratriptan, zolmitriptan rizatriptan, almotriptan eller eletriptan), ska du vänta minst 24 timmar innan du tar sumatriptan. Om du har tagit sumatriptan ska du vänta minst 6 timmar innan du tar ergotamin eller ergotaminderivat (t.ex. metysergid) samt vänta minst 24 timmar innan du tar någon annan typ av triptan-läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planera att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Om läkemedlet används vid amning bör du vara medveten om att sumatriptan passerar över i bröstmjölk. Undvik att amma under 12 timmar efter att du har tagit Sumatriptan Viatris för att minska mängden läkemedel som barnet får i sig. Under denna tid ska bröstmjölk pumpas ut och slängas bort.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel, eller ett migränanfall, kan göra dig dåsig yr eller svag. Undvik att köra bil eller använda maskiner om du känner dig dåsig yr eller svag.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Sumatriptan Viatris innehåller laktos och natrium

  Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


  Kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om det är något du är osäker på.

  3. Hur du tar Sumatriptan Viatris

  Använd alltid Sumatriptan Viatris enligt anvisningarna i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  • Ta läkemedlet så snart som möjligt vid första tecknen på migränanfall. Du kan dock ta läkemedlet när som helst under ett anfall.

  • Detta läkemedel ska inte användas i förebyggande syfte.

  • Svälj tabletterna med ett glas vatten.

  • Ta inte mer än 2 tabletter under 24 timmar.

  • Ta inte mer än 2 tabletter under samma migränanfall.

  Vuxna


  Den rekomenderade dosen är en 50 mg tablett. I vissa fall kan 100 mg behövas. Om den första tabletten hjälpte, men huvudvärken kommer tillbaka, kan du ta en till dos efter minst två timmar.


  Om den första dosen Sumatriptan Viatris inte har någon effekt, ta inte en andra dos av samma migrän-läkemedel. Ett smärtstillande läkemedel såsom paracetamol eller NSAID, t.ex acetylsalicylsyra eller ibuprofen, kan tas istället. Nästa gång du får migrän, kan du åter pröva Sumatriptan Viatris.


  Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar.


  Ta inga andra mediciner som innehåller triptaner (inklusive andra läkemedel innehållandes sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan, naratriptan, eletriptan, almotriptan) eller andra läkemedel innehållandes ergotamin eller ergotaminderivat (inklusive metysergid) tillsammans med Sumatriptan Viatris.


  Sumatriptan Viatris skall enbart användas för att lindra migränsymtom. Ta inte läkemedlet för att försöka förhindra ett anfall. Ta inte läkemedlet förrän du är säker på att det är migrän och inte vanlig huvudvärk.


  Om du upplever att Sumatriptan Viatris inte ger någon lindring kan det betyda att du inte har migrän. Tala med din läkare.


  Äldre patienter (över 65 år)

  Sumatriptan Viatris rekommenderas ej.


  Barn och ungdomar (under 18 år)

  Sumatriptan Viatris bör ej ges till barn och ungdomar.


  Patienter med leverproblem

  Om du har milda till måttliga leverproblem kan du behöva ta en lägre dos. Kontakta läkare eller apotekspersonal.

  Om du har tagit för stor mängd av Sumatriptan Viatris

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du åker in till sjukhus, ta med dig läkemedelsförpackningen och kvarvarande tabletter.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta Sumatriptan och kontakta omedelbart läkare eller uppsök sjukhus om du upplever:


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • allergiska reaktioner inklusive allvarliga reaktioner, s.k. anafylaktiska reaktioner (såsom hudreaktioner vilka kan inbegripa kraftigt kliande hudutslag och svullnad i huden, svullnad av tungan eller svalget, andningssvårigheter och blodtrycksfall)

  • hjärtinfarkt (du kan märka stickningar i käken och ner längs vänstra armen, svår bröstsmärta och andningssvårigheter)

  • epileptiska anfall eller kramper (vanligen hos personer som har eller har haft epilepsi)

  • inflammation i tjocktarmen (vilket kan märkas som magsmärta med blodig diarré).

  Andra biverkningar


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • kortvarig blodtrycksförhöjning strax efter att tabletterna tagits

  • myrkrypningar eller domningar i händer eller fötter, nedsatt känsel

  • yrsel, trötthet, dåsighet

  • svaghetskänsla

  • rodnad (flush)

  • illamående och kräkningar (detta kan även orsakas av själva migränanfallet), känsla av tyngd, smärta, känsla av värme och kyla, tryck eller åtstramning på olika ställen i kroppen inklusive bröstkorgen och halsen (se avsnittet: Varningar och försiktighet)

  • andningssvårigheter, andfåddhet

  • muskelsmärta.

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • små förändringar i leverfunktionstest (som kan ses i blodprover).

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • förlust av muskelkontroll, skakningar

  • synstörningar och synförlust inklusive bestående synproblem (synstörningar kan även förekomma under ett migränanfall)

  • långsammare eller snabbare hjärtrytm, förändringar i hjärtrytm (dessa kan ses i EKG-tester som görs av din läkare för att studera den elektriska aktiviteten i hjärtat)

  • hjärtklappning

  • plötsliga intensiva bröstsmärtor

  • lågt blodtryck,

   bleka och domnade fingrar och tår (Raynauds fenomen)

  • diarré

  • nackstelhet

  • ledsmärta

  • oro

  • ökad svettning

  • svårigheter att svälja

  • om du nyligen har skadat dig eller om du har en inflammation (som reumatism eller inflammation i tjocktarmen) kan du uppleva smärta eller förvärrad smärta på stället för skadan eller inflammationen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Sumatriptan Viatris ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Används före utgångsdatum som anges på kartong och blisterkarta efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är sumatriptansuccinat motsvarande 50 mg sumatriptan.

  Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, titandioxid (E171), polydextros, hypromellos, glyceroltriacetat och makrogol. Filmdrageringen innehåller även: röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172). Se avsnitt 2, ” Sumatriptan Viatris innehåller laktos och natrium”.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Sumatriptan Viatris 50 mg tabletter är rosa, runda, filmdragerade tabletter märkta ”SU 50” på ena sidan och ”G” på den andra.


  Sumatriptan Viatris finns i blisterförpackningar på 2 tabletter.


  Blisterförpackningen kan innehålla tomma triangulära stödutbuktningar vilka inte innehåller några tabletter. Endast de runda blisterfickorna innehåller tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Viatris Limited

  Damastown Industrial Park

  Mulhuddart

  Dublin 15, DUBLIN

  Irland


  Lokal företrädare

  Viatris AB

  Box 23033

  104 35 Stockholm

  Sverige


  Tillverkare

  McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

  35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

  Irland


  Mylan. B.V

  Krijgsman 201186 DM, Amstelveen

  Nederländerna


  Mylan Hungary Kft

  H-2900 Komárom

  Mylan út.1

  Ungern

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-03-21