Strepsils Mint sugtablett 24 st
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Strepsils Mint sugtablett 24 st

24-diklorobensylalkohol, Amylmetakresol

Webbpris

69:-

Butikspris

95:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen
 • Halstablett med bakteriehämmande och antiviral effekt
 • Från 12 år
 • Källa: 

  FASS
 • Strepsils Mint

  Sugtabletter

  2,4- diklorbenzylalkohol / amylmetakresol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Strepsils Mint är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Strepsils Mint
  3. Hur du använder Strepsils Mint
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Strepsils Mint ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Strepsils Mint är och vad det används för

  Strepsils Mint är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Strepsils Mint har en bakteriehämmande och antiviral effekt.


  2,4- diklorobensylalkohol / amylmetakresol som finns i Strepsils Mint kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Strepsils Mint

  Använd inte Strepsils Mint:

  • om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varning och försiktighet

  Överskrid inte den rekommenderade dosen.

  Sugtabletten ska inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.

  Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.


  Barn

  Strepsils Mint rekommenderas inte till barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Strepsils Mint

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Information om Strepsils Mint under graviditet saknas.


  Amning

  Okänt om Strepsils Mint går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Strepsils Mint har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Strepsils Mint innehåller glukos, sackaros, vetestärkelse, svaveldioxid, proylenglykol och smakämnen

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Innehåller 1,10 g vattenfri glukos och 1,38 g sackaros per sugtablett. Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.


  Detta läkemedel innehåller 1,89 mg propylenglykol per sugtablett.


  Svaveldioxid E 220 (som finns i flytande glukos) kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


  Detta läkemedel innehåller endast mycket låga nivåer av gluten (från vetestärkelse som finns i glukos). Det betraktas som "glutenfritt" och är mycket osannolikt att det orsakar problem om du har celiaki

  En sugtablett innehåller inte mer än 22,04 mikrogram gluten.

  Om du är allergisk mot vete (annan sjukdom än glutenintolerans) ska du inte använda detta läkemedel.


  Detta läkemedel innehåller smakämnen med propylenglykol, bensylalkohol, cinnamylalkohol, citral, citronellol, d-limonen, eugenol och linalool.

  Bensylalkohol, cinnamylalkohol, citral, citronellol, d-limonen, eugenol och linalool kan orsaka allergiska reaktioner.

  3. Hur du använder Strepsils Mint

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  Vuxna: 1 sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme.

  Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


  Barn över 12 år: 1 sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 8 tabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


  Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.


  Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber

  Om du har tagit använt för stor mängd av Strepsils Mint

  Möjliga reaktioner vid överdos är magbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt ta Strepsils Mint

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Strepsils Mint och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom

   svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  - svårigheter att svälja

  - nässelutslag och andningssvårigheter.

  Detta kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, som har rapporterats  hos ett okänt antal användare.


  Andra biverkningar som kan förekomma

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Strepsils Mint ska förvaras

  Förvaras vid högst 25ºC.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substansenna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol.

   En sugtablett innehåller 2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg

  • Övriga innehållsämnen är: Levomentol, sackaros, vattenfri glukos, xylitol, eukalyptusolja, smakämnen (spearmint, cool mint sensation).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar utseende

  Sugtabletterna är genomskinliga och runda med ett S ingraverat på över- och undersida. Sugtabletterna har en karakteristisk doft och smak av menthol.


  Förpackningsstorlekar: 10, 12, 16, 24 och 36 sugtabletter i tryckförpackning (PVC/Polyvinylidenklorid/aluminiumfolie).

  Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

  Vandtårnsvej 83A

  2860 Søborg

  Danmark

  Tel: +45 4444 9701

  Tillverkare

  RB NL Brands B.V.

  WTC Schiphol Airport,

  Schiphol Boulevard 207,

  1118 BH Schiphol,

  Nederländerna

  Denna bipacksedel godkändes senast: 2021-04-25