Strepsils Ingefära sugtablett 36 st
Strepsils Ingefära sugtablett 36 st
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Strepsils Ingefära sugtablett 36 st

24-diklorobensylalkohol, Amylmetakresol

Webbpris

85:-

Butikspris

113:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen
 • Halstablett med bakteriehämmande och antiviral effekt
 • Från 6 år
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Virushämmande & antibakteriell. Smärtlindring på 5 min. Används vid infektioner i munhåla & svalg. Effekt i 2 timmar. Från 6 år . Sockerfri
 • En sugtablett innehåller: 2,4- diklorbenzylalkohol 1,2 mg och amylmetakresol 0,6 mg. En tablett innehåller: sackaros, flytande glukos, vinsyra, antocyaniner (E163), arom plommon, grädde arom, kryddor, ingefära arom, medellånga triglycerider.

 • Vuxna och barn från 6 år: En tablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.
 • Källa: 

  FASS
 • Strepsils Ingefära

  Sugtabletter

  2,4- diklorbenzylalkohol/amylmetakresol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Strepsils Ingefära är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Strepsils Ingefära
  3. Hur du tar Strepsils Ingefära
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Strepsils Ingefära ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Strepsils Ingefära är och vad det används för

  Strepsils Ingefära är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Strepsils Ingefära har en bakteriehämmande och antiviral effekt.


  2,4-diklorobenzylalkohol / amylmetakresol som finns i Strepsils Ingefära kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Strepsils Ingefära

  Använd inte Strepsils Ingefära :

  • om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Överskrid inte den rekommenderade dosen.


  Sugtabletten ska inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.


  Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.


  Barn

  Strepsils Ingefära rekommenderas inte till barn under 6 år.

  Andra läkemedel och Strepsils Ingefära

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Information om Strepsils Ingefära under graviditet saknas.

  Amning

  Okänt om Strepsils Ingefära går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Strepsils Ingefära har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Strepsils Ingefära innehåller glukos, sackaros, vetestärkelse (gluten), natrium, svaveldioxid (E 220) och smakämnen

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  Innehåller 1,10 g vattenfri glukos och 1,38 g sackaros per sugtablett. Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.


  Detta läkemedel innehåller endast mycket låga halter av gluten (från vetestärkelse som ingår i glukos) och anses som ”glutenfritt”. Det är mycket osannolikt att det ger problem om du har glutenintolerans (celiaki).

  En sugtablett innehåller inte mer än 22,04 mikrogram gluten.

  Om du är allergisk mot vete (annan sjukdom än glutenintolerans) ska du inte använda detta läkemedel.


  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


  Detta läkemedel innehåller 0,141 ppm svaveldioxid (E 220) (som ingår i glukos) per sugtablett, kan i sällsynta fall kan ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


  Detta läkemedel innehåller smakämnen med citral, kanelaldehyd, citronellol, eugenol, farnesol, geraniol, isoeugenol och linaol.

  Citral, kanelaldehyd, citronellol, eugenol, farnesol, geraniol, isoeugenol och linaol kan orsaka allergiska reaktioner.

  3. Hur du tar Strepsils Ingefära

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkaren eller apotekspersonalens anvisningar.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  Vuxna och barn från 6 år: En sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


  Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.


  Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

  Om du har tagit för stor mängd av Strepsils Ingefära

  Möjliga reaktioner vid överdos är gastrointestinalt obehag. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt ta Strepsils Ingefära

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Strepsils Ingefära och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg,

  • svårigheter att svälja,

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Detta kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem som har rapporterats hos ett okänt antal användare.


  Andra biverkningar som kan förekomma.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Strepsils Ingefära ska förvaras

  Förvaras vid högst 25ºC.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substansenna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol. En sugtablett innehåller  2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

  • Övriga innehållsämnen är: sackaros, vattenfri glukos, vinsyra (E 334), antocyaner (E 163), medellångkedjiga triglycerider, smakämnen (plommonsmak, ingefärssmak, wasabismak, gräddsmak).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar utseende

  Tabletterna är röda, runda sugtabletter med ett S ingraverat på över- och undersida. Diametern är ungefär 18 mm.

  Förpackningsstorlekar:

  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48 och 72 sugtabletter,

  (tryckförpackning: PVC/PVdC).


  10 sugtabletter i rör (PP med PE lock med torkmedel (silicagel).

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

  Vandtårnsvej 83A

  2860 Søborg

  Danmark

  Tel: +45 4444 9701

  Tillverkare

  RB NL Brands B.V.

  WTC Schiphol Airport,

  Schiphol Boulevard 207,

  1118 BH Schiphol,

  Nederländerna

  Denna bipacksedel godkändes senast: 2021-04-25