Strepsils Citron sugtablett 24 st
Strepsils Citron sugtablett 24 st
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Strepsils Citron sugtablett 24 st

24-diklorobensylalkohol, Amylmetakresol

Webbpris

69:-

Jämförpris:

2:88/st

Butikspris

95:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen
 • Halstablett med bakteriehämmande och antiviral effekt
 • Från 6 år
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Virushämmande & antibakteriell. Smärtlindring på 5 min. Används vid infektioner i munhåla & svalg. Effekt i 2 timmar. Sockerfri. Från 6 år.
 • En sugtablett innehåller: 2,4- diklorbenzylalkohol 1,2 mg och amylmetakresol 0,6 mg. En tablett innehåller: Vinsyra, citronarom, natriumsackarin, isomalt, maltitol.

 • Vuxna och barn från 6 år: En tablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.
 • Källa: 

  FASS
 • Strepsils Citron

  Sugtabletter

  2,4- diklorbenzylalkohol / amylmetakresol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information Se avsnitt 4.

  - Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Strepsils Citron är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Strepsils Citron
  3. Hur du använder Strepsils Citron
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Strepsils Citron ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Strepsils Citron är och vad det används för

  Strepsils Citron är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Strepsils Citron har en bakteriehämmande och antiviral effekt.


  2,4- diklorobensylalkohol/amylmetakresol som finns i Strepsils Citron kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Strepsils Citron

  Använd inte Strepsils Citron

  • om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Överskrid inte den rekommenderade dosen.

  Sugtabletten ska inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.

  Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

  Barn

  Strepsils Citron rekommenderas inte till barn under 6 år.

  Andra läkemedel och Strepsils Citron

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du  använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Information om Strepsils Citron under graviditet saknas.


  Amning

  Okänt om Strepsils Citron går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Strepsils Citron har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Strepsils Citron innehåller isomalt, maltitol, natrium och citronarom

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  Strepsils Citron innehåller isomalt och maltitol som kan ha en milt laxerande effekt vid intag av många sugtabletter. Kalorivärde 2,3 kcal/g.


  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


  Detta läkemedel innehåller citronarom med bensylalkohol, citral, citronellol, d-limonen, geraniol och linalol. Dessa ämnen kan orsaka allergiska reaktioner.

  3. Hur du använder Strepsils Citron

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  Vuxna och barn från 6 år: 1 sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


  Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.


  Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

  Om du har tagit för stor mängd av Strepsils Citron

  Möjliga reaktioner vid överdos är magbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Strepsils Citron

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Strepsils Citron och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Detta kan vara teckan på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, som har rapporterats hos ett okänt antal användare.


  Andra biverkningar som kan förekomma

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Strepsils Citron ska förvaras

  Förvaras vid högst 25ºC.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substansenna är 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol. En sugtablett innehåller 2,4-diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

  Övriga innehållsämnen är: Vinsyra, citronarom, natriumsackarin, isomalt, maltitol. Sockerfri.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletterna är vita till blekgula, runda sugtabletter med ett S ingraverat på över- och undersida. Tabletterna har en karakteristisk doft och smak av citron. Diametern är ungefär 18 mm.


  Förpackningsstorlekar:

  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48 och 72 sugtabletter

  (tryckförpackning: PVC/PVdC/Aluminium).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

  Vandtårnsvej 83A

  2860 Søborg

  Danmark

  Tel: +45 4444 9701


  Tillverkare

  RB NL Brands B.V.

  WTC Schiphol Airport,

  Schiphol Boulevard 207,

  1118 BH Schiphol,

  Nederländerna

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-04-25

  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se