Strefen Honung & Citron Munhålespray, lösning 16,2mg/ml Flaska med dospump, 15 ml
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Strefen Honung & Citron Munhålespray, lösning 16,2mg/ml Flaska med dospump, 15 ml

Flurbiprofen

Webbpris

199:-

Butikspris

229:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för kortvarig symtomlindring vid akut halsont
 • Varaktighet upp till 6 timmar. Med smak av honung och citron
 • Från 18 år. Används inte mer än 3 dagar utan kontakt med sjukvården
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Strefen Honung & Citron är en munhålespray används för kortvarig symtomlindring vid akut halsont hos vuxna. Börjar att verka omedelbart, med varaktighet upp till 6 timmar. Innehåller flurbiprofen som är en antiinflammatorisk icke-steroid och har visats kunna lindra halssmärta, inklusive svullnad och inflammerad vävnad. En dos, motsvarande 3 sprayningar, längst bak i svalget med 3-6 timmars intervall efter behov. Med smak av honung och citron.
 • En dos (3 sprayningar) innehåler 8,75 mg flurbiprofen, betadex, dinatriumfosfatdodekahydrat, citronsyramonohydrat, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), natriumhydroxid, honungssmak, citronsmak, N,2,3-trimetyl-2- isopropylbutanamid, sackarinnatrium, hydroxipropylbetadex och renat vatten.

 • Vuxna från 18 års ålder: En dos (3 sprayningar) längst bak i svalget med 3-6 timmars intervall efter behov, upp till max 5 doser under en 24-timmarsperiod. Ska endast användas i munnen. Ska endast sprayas längst bak i svalget. Undvik att andas in när du sprayar
 • Källa: 

  FASS
 • Strefen Honung & Citron

  16,2 mg/ml munhålespray, lösning

  flurbiprofen

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - <Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.>

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Strefen Honung & Citron är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Strefen Honung & Citron
  3. Hur du använder Strefen Honung & Citron
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Strefen Honung & Citron ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Strefen Honung & Citron är och vad det används för

  Det aktiva innehållsämnet är flurbiprofen. Flurbiprofen tillhör en grupp smärtstillande läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som påverkar hur kroppen reagerar på smärta, svullnad och feber. Strefen Honung & Citron används för kortvarig symtomlindring vid halsont, som till exempel vid ömmande, smärtande och svullen hals samt sväljsvårigheter hos vuxna från 18 års ålder.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Strefen Honung & Citron

  Använd inte Strefen Honung & Citron

  - är allergisk mot flurbiprofen, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), acetylsalicylsyra eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (se avsnitt 6).

  - tidigare har fått en allergisk reaktion efter att ha tagit icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller acetylsalicylsyra, t.ex. astma, väsande andning, klåda, rinnsnuva, hudutslag eller svullnad

  - har eller tidigare har haft magsår eller blödningar eller sår i mag-tarmkanalen vid minst två tillfällen.

  - har haft svår kolit (tarminflammation).

  - någon gång har drabbats av problem med blodets koaguleringsförmåga eller blödningsproblem efter att ha tagit NSAID-läkemedel

  - är i de sista tre månaderna av graviditeten.

  - har svår hjärtsvikt, svår njursvikt eller svår leversvikt.

  - är under 18 år.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Strefen Honung & Citron om du:


  • redan använder någon annan typ av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller acetylsalicylsyra.

  • har halsfluss (inflammerade halsmandlar) eller misstänker att du har en bakteriell halsinfektion (eftersom du kan behöva antibiotika).

  • är äldre (eftersom du kan ha större risk att få biverkningar).

  • har eller någonsin har haft astma eller allergier.

  • Lider av en hudsjukdom som kallas systematisk lupus erythematosus eller blandad bindvävssjukdom.

  • har högt blodtryck.

  • har haft någon historia av tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom).

  • har hjärt-, njur- eller leverbesvär.

  • har haft en stroke.

  • är i de första 6 månaderna av graviditeten eller ammar.


  När du använder Strefen Honung & Citron

  • Vid första tecknet på någon typ av hudreaktion (hudutslag, flagnande hud, blåsbildning) eller tecken på en allergisk reaktion ska du omedelbart sluta använda sprayen och kontakta läkare.

  • Informera läkare om alla onormala buksymtom (i synnerhet blödningar).

  • Om du inte blir bättre, om du blir sämre eller utvecklar nya symtom, tala med en läkare.

  • Läkemedel som flurbiprofen kan medföra en liten ökning av risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Alla risker ökar vid högre doser eller långvarig behandling. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid (se avsnitt 3).

  Barn och ungdomar

  Detta läkemedel ska inte användas av barn eller ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Strefen Honung & Citron

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel även receptfria sådana. Detta gäller i synnerhet följande läkemedel:


  • andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) inklusive selektiva cyklooxygenas-2 hämmare mot smärta eller inflammation, eftersom dessa läkemedel kan öka risken för blödningar i magtarmkanalen

  • warfarin, acetylsalicylsyra och andra blodförtunnande eller koagulationshämmande läkemedel

  • ACE-hämmare, angiotensin-II-antagonister (läkemedel som sänker blodtrycket)

  • diuretika (vätskedrivande läkemedel) inklusive kaliumsparande diuretika • SSRI-läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare) mot depression

  • hjärtglykosider (mot hjärtbesvär), till exempel digoxin

  • ciklosporin (som motverkar avstötning efter en organtransplantation)

  • kortikosteroider (inflammationshämmande)

  • litium (stämningsstabiliserande)

  • metotrexat (mot psoriasis, ledinflammation eller cancer)

  • mifepriston (används för att avbryta en graviditet) NSAID-läkemedel ska inte användas under 8–12 dagar efter att du tagit mifepriston, eftersom de kan försämra effekten av mifepriston

  • diabetesläkemedel som tas via munnen

  • fenytoin (för att behandla epilepsi)

  • probenecid, sulfinpyrazon (mot gikt och ledinflammation)

  • kinolonantibiotika (mot bakterieinfektioner), till exempel ciprofloxacin eller levofloxacin

  • takrolimus (läkemedel som hämmar immunsystemet och används efter organtransplantation)

  • zidovudin (mot HIV).

  Strefen Honung & Citron med alkohol

  Undvik alkohol när du använder det här läkemedlet, eftersom alkohol kan öka risken för blödning i magtarmkanalen.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Gravida kvinnor ska inte använda Strefen under de sista tre månaderna av graviditeten.

  Intag av Strefen ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida.


  Flurbiprofen tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan försvåra möjligheten att bli gravid . Denna effekt upphör när behandlingen avbryts.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Det här läkemedlet bör inte påverka din körförmåga eller din förmåga att använda maskiner. Yrsel och synstörningar är dock möjliga biverkningar av NSAID-läkemedel. Om du upplever den typen av biverkning, kör inte bil och använd inte maskiner.

  Viktig information om några av ingredienserna i Strefen Honung & Citron:

  Strefen Honung & Citron innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propyl-parahydroxibensoat (E216). Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt” .


  Detta läkemedel innehåller doftämnen med anisylalkohol, citral, citronellol, d-limonene, geraniol och linalool. Kan orsaka allergiska reaktioner.

  3. Hur du använder Strefen Honung & Citron

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos

  Vuxna från 18 års ålder:

  En dos (3 sprayningar) längst bak i svalget med 3-6 timmars intervall efter behov, upp till max 5 doser under en 24-timmarsperiod.

  En dos (3 sprayningar) innehåller 8,75 mg flurbiprofen.


  Detta läkemedel ska inte användas av barn eller ungdomar under 18 år.


  Ska endast användas i munnen

  • Ska endast sprayas längst bak i svalget.

  • Undvik att andas in när du sprayar

  • Ta inte mer än 5 doser (totalt 15 sprayningar) under en 24-timmarsperiod.


  Strefen Honung & Citron är endast avsett för kortvarig användning.

  Använd så få doser som möjligt under så kort tid som möjligt för att lindra symtomen. Om irritation uppstår i munnen, ska behandlingen med flurbiprofen avslutas.

  Använd inte det här läkemedlet i mer än 3 dagar såvida inte läkare har ordinerat det.

  Om du inte blir bättre, om du blir sämre eller om du utvecklar nya symtom, ska du tala med en läkare eller apotekspersonal.


  Förbereda pumpen

  När du använder pumpen för första gången, eller efter att den har förvarats utan att användas under en längre tid, måste du förbereda pumpen.


  Rikta munstycket bort från dig och spraya minst fyra gånger tills en finfördelad, jämn dimma sprayas ut. Nu är pumpen förberedd och kan användas. Om du inte har använt produkten under en längre tid ska du förbereda pumpen genom att rikta munstycket bortåt och spraya minst en gång för att kontrollera att en finfördelad dimma sprayas ut. Kontrollera alltid att en finfördelad dimma sprayas ut innan du använder läkemedlet.


  Använda sprayen

  Rikta munstycket mot en punkt längst bak i halsen.

  Rätt FelTryck ned pumpen tre gånger med snabba, jämna rörelser, och var noga med att trycka ned pumpen helt vid varje sprayning och att lyfta fingret från pumpen mellan varje sprayning.

  Andas inte

  Andas inte in när du sprayar.

  Om du använt för stor mängd av Strefen Honung & Citron

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtomen vid överdosering kan vara: illamående eller kräkningar, magsmärtor eller (mer sällsynt) diarré. Ringningar i öronen, huvudvärk och blödning i magtarmkanalen är också möjliga symtom.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  SLUTA ATT TA det här läkemedlet och kontakta omedelbart läkare om du utvecklar:

  • någon allvarlig hudreaktion, som t.ex. blåsbildning (inklusive Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, vilka är sällsynta tillstånd med svåra hud- och slemhinnereaktioner som Rätt Fel 5 beror på svåra biverkningar orsakade av läkemedel eller av infektioner). Förekomst: Ingen känd frekvens (d.v.s. förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data).

  • tecken på anafylaktisk chock, vilket ger till exempel svullnad i ansikte, tunga eller hals med påföljande andningssvårigheter, hjärtklappning och blodtrycksfall som leder till chock (observera att detta kan ske även då läkemedlet används för första gången). Förekomst: Sällsynt (förekommer hos högst 1 av 1000 personer).

  • tecken på överkänslighet och hudreaktioner som rodnad, svullnad, fjällande hud, blåsor, flagnande hud eller sår i huden och slemhinnor. Förekomst: Mindre vanlig (förekommer hos högst 1 av 100 personer).

  • tecken på en allergisk reaktion som astma, väsande andning eller andfåddhet utan orsak, klåda, rinnsnuva eller hudutslag. Förekomst: Mindre vanlig (förekommer hos högst 1 av 100 personer).


  Tala med läkare eller apotekspersonal om du märker någon av följande biverkningar eller någon biverkning som inte nämns här:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • yrsel, huvudvärk

  • irritation i halsen

  • munsår, smärta eller domningar i munnen

  • halsont

  • obehagskänsla i munnen (värmande eller brännande känsla eller stickningar)

  • illamående eller diarré

  • stickningar och kliande känsla i huden.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • dåsighet

  • blåsor i munnen eller halsen, domningar i halsen

  • uppblåsthet, buksmärta, gaser, förstoppning, matsmältningsbesvär, kräkningar

  • muntorrhet

  • brännande känsla i munnen, förändrad smakförnimmelse

  • feber, smärta

  • känsla av sömnighet eller svårighet att somna

  • förvärrad astma, väsande andning, andnöd

  • minskad känsel i halsen.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • anemi (blodbrist), trombocytopeni (låga nivåer av blodplättar som leda till att blåmärken och blödning uppstår)

  • svullnad (ödem), högt blodtryck, hjärtsvikt eller hjärtinfarkt

  • hepatit (inflammation i levern).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26 751 03

  Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Strefen Honung & Citron ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan och på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

  Öppnad flaska får användas i högst 6 månader.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är flurbiprofen. En dos (3 sprayningar) innehåller 8,75 mg flurbiprofen, motsvarande 16,2 mg/ml flurbiprofen.

  - Övriga innehållsämnen är: Betadex, dinatriumfosfatdodekahydrat, citronsyramonohydrat, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), natriumhydroxid, honungsmak (innehåller smakämnen och propylenglykol (E1520)), citronsmak (innehåller smakämnen och propylenglykol (E1520)) N, 2,3-trimetyl-2-isopropylbutanamid, sackarinnatrium, hydroxipropylbetadex, och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Munhålesprayen, lösningen är en klar, färglös till svagt gul lösning med honung- och citronsmak. Produkten består av en vit, ogenomskinlig HDPE-flaska med flerkomponentspump och polypropenlock. Varje flaska innehåller 15 ml lösning, vilket räcker til cirka 83 sprayningar.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

  Vandtårnsvej 83 A 2

  860 Søborg Danmark  Tillverkare

  RB NL Brands B.V

  Schiphol Boulevard 207,

  1118 BH Schiphol,

  Netherlands


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-01-26

  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se