Strefen Apelsin sugtablett 8,75 mg 16 st
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Strefen Apelsin sugtablett 8,75 mg 16 st

Flurbiprofen

Webbpris

89:-

Butikspris

117:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för kortvarig symtomlindring vid akut halsont
 • Smärtstillande och antiinflammatorisk. Med apelsinsmak
 • Från 12 år. Används inte mer än 3 dagar utan kontakt med sjukvården
 • Källa: 

  FASS
 • Strefen Apelsin

  8,75 mg sugtabletter

  Flurbiprofen 8,75 mg

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måsta tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Strefen Apelsin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Strefen Apelsin sugtabletter
  3. Hur du tar Strefen Apelsin sugtabetter
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Strefen Apelsin sugtabletter ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Strefen Apelsin är och vad det används för

  Strefen Apelsin sugtabletter innehåller flurbiprofen.

  Flurbiprofen tillhör en grupp smärtstillande läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), vilka har smärtstillande, febernedsättande och anti-inflammatoriska egenskaper. Dessa läkemedel verkar genom att förändra kroppens reaktion på smärta, svullnad och feber. Strefen Apelsin sugtabletter används för kortvarig symtomlindring vid halsont, såsom ömmande, smärtande och svullen hals samt svårigheter att svälja hos vuxna och barn över 12 år.


  Flurbiprofen som finns i Strefen Apelsin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Strefen Apelsin sugtabletter

  Ta inte Strefen Apelsin sugtabletter om du:

  • är allergisk (överkänslig) mot flurbiprofen eller mot något av övriga innehållsämnen i Strefen Apelsin (anges i avsnitt 6).

  • någon gång fått astma, oväntad väsande andning, andnöd, rinnande näsa, svullnad i ansikte eller kliande utslag (nässelutslag) efter intag av acetylsalicylsyra eller något annat NSAID-preparat.

  • har eller någonsin har haft två eller fler episoder av magsår, sår i tarmarna, eller blödning i magtarmkanalen

  • har fått blödning eller hål i magsäcken eller tarmarna, svår kolit (tjocktarmsinflammation) eller blodrubbningar när du tidigare tagit ett NSAID-preparat.

  • tar höga doser acetylsalicylsyra eller andra NSAID-preparat (såsom celecoxib, ibuprofen, diklofenaknatrium osv.).

  • under de tre sista månaderna av graviditeten.

  • Har eller någonsin haft svår hjärt-, njur- eller leversjukdom.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Strefen Apelsin 8,75 mg sugtabletter om du:

  • har haft astma eller lider av allergi

  • har tonsillit (halsfluss) eller tror att du kan ha en bakterieinfektion i halsen (eftersom du kan behöva antibiotika)

  • har hjärt-, njur- eller leverbesvär

  • har haft stroke

  • har haft någon historia av tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

  • har en kronisk (autoimmun) sjukdom där kroppens immunförsvar attackerar den egna kroppen, såsom systemisk lupus erythematosus och blandad bindvävssjukdom.

  • är äldre, eftersom sannolikheten att du utvecklar de biverkningar som anges i denna bipacksedel då ökar.

  • är i de första 6 månaderna av graviditeten eller ammar.

  • Inte tå vissa sockerarter.

  Medan du använder Strefen Apelsin sugtabletter

  • Vid första tecken på hudreaktion (utslag, fjällande hud, blåsor) eller andra tecken på allergisk reaktion ska du sluta ta sugtabletten och omedelbart kontakta läkare.

  • Rapportera eventuella ovanliga symtom (särskilt blödning) till läkare.

  • Om du inte blir bättre, blir sämre eller om nya symtom uppträder ska du kontakta läkare.

  • Läkemedel som Strefen Apelsin 8,75 mg sugtabletter kan vara förenade med en liten ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt (myokardinfarkt) eller stroke. Alla risker ökar vid högre doser och långvarig behandling. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid (3 dagar).

  Barn

  Läkemedlet ska inte användas av barn under 12 år.


  Särskilda varningar

  Om du har hjärtbesvär, har haft stroke eller tror att du kan löpa risk att drabbas av dessa tillstånd (t.ex. om du har högt blodtryck, diabetes eller högt kolesterol eller röker) ska du diskutera behandlingen med läkare eller apotekspersonal.

  Andra läkemedel och Strefen Apelsin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. I synnerhet ska du tala om för dem om du tar:

  • lågdos acetylsalicylsyra (upp till 75 mg om dagen)

  • läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt (blodtryckssänkande läkemedel, hjärtglykosider)

  • vätskedrivande medel (diuretika, inklusive kaliumsparande läkemedel)

  • läkemedel som förtunnar blodet (antikoagulantia, trombocythämmare)

  • läkemedel mot gikt (probenecid, sulfinpyrazon)

  • andra NSAID-preparat inklusive selektiva cyklooxygenas-2 hämmare eller steroider (såsom celecoxib, ibuprofen, diklofenaknatrium eller prednisolon)

  • mifepriston (ett läkemedel som används för att avbryta en graviditet)

  • kinolonantibiotika (såsom ciprofloxacin)

  • ciklosporin eller takrolimus (för att hämma immunsystemet).

  • fenytoin (för att behandla epilepsi)

  • metotrexat (för att behandla autoimmuna sjukdomar eller cancer)

  • litium eller SSRI-preparat (mot depression)

  • orala diabetesläkemedel (för att behandla diabetes)

  • zidovudin (för att behandla HIV).

  Strefen Apelsin sugtabletter med mat och dryck

  Alkohol skall undvikas under behandling med Strefen Apelsin sugtabletter eftersom det ökar risken för blödning i magtarmkanalen.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Gravida kvinnor ska inte använda Strefen Apelsin under de sista tre månaderna av graviditeten. Om du är i de första 6 månaderna av graviditeten eller ammar, tala med läkare innan du tar de här sugtabletterna. Intag av Strefen ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida.


  Strefen Apelsin sugtabletter tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan försvåra möjligheten att att bli gravid. Denna effekt upphör när behandlingen avbryts.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga studier på effekterna på förmågan att köra bil eller använda maskiner har utförts. Yrsel och störningar i synförmågan är dock möjliga biverkningar efter intag av NSAID:er. Om du upplever dessa symtom ska du inte köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Strefen Apelsin sugtabletter innehåller isomalt och maltitol

  Strefen Apelsin 8,75 mg sugtabletter innehåller isomalt (E953) 2 033,29 mg/sugtablett och flytande maltitol (E965) 509,31 mg/sugtablett.

  Kan ha en mild laxerande effekt.

  Kalorivärde 2,3 kcal/g maltitol eller isomalt.

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar dessa sugtabletter.


  Detta läkemedel innehåller smakämnen med citral, citronellol, limonen, geraniol och linalol. Citral, citronellol, limonen, geraniol och linalol kan orsaka allergiska reaktioner.

  3. Hur du tar Strefen Apelsin sugtabetter

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är: Vuxna och barn från 12 års ålder:

  • Ta en sugtablett i munnen och låt den lösas upp långsamt.

  • Flytta hela tiden runt sugtabletten i munnen medan den löses upp.

  • Sugtabletterna bör börja verka inom 30 minuter.

  • Ta sedan en sugtablett var 3:e‑6:e timme, vid behov.

  • Ta inte mer än 5 sugtabletter per dygn.

  Ge inte Strefen sugtabletter till barn under 12 år.


  Dessa sugtabletter är endast avsedda för kortvarig användning.

  Du ska ta så få sugtabletter du behöver under den kortaste tid som krävs för att lindra symtomen.

  Om irritation uppstår i munnen, ska behandlingen med flurbiprofen avslutas.


  Ta inte Strefen Apelsin sugtabletter i mer än 3 dagar såvida inte din läkare har rekommenderat det. Om du inte blir bättre eller om du blir sämre, eller om nya symtom uppträder, ska du prata med en läkare eller apotekspersonal.

  Om du har tagit för stor mängd av Strefen Apelsin sugtabletter

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtomen vid överdosering kan vara: illamående eller kräkning, magvärk eller, mer sällsynt, diarré. Ringningar i öronen, huvudvärk och blödning i magtarmkanalen är också möjliga symtom.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  Om du har glömt att ta Strefen Apelsin sugtabletter

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  SLUTA ATT TA det här läkemedlet och kontakta omedelbart läkare om du utvecklar:

  • tecken på allergiska reaktioner som astma, oväntad väsande andning, andnöd, klåda, rinnande näsa eller hudutslag.

  • svullnad i ansikte, tunga eller hals som leder till andningssvårigheter, hjärtklappning och blodtrycksfall som leder till chock (dessa kan inträffa vid första användning av läkemedlet).

  • allvarlig hudreaktion som fjällande hud, blåsor eller flagnande hud.

  Prata med läkare eller apotekspersonal om du märker någon av följande övriga biverkningar eller någon biverkning som inte har nämnts:


  Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare):

  • huvudvärk, yrsel

  • halsirritation

  • munsår eller smärta i munnen

  • halsont

  • obehag eller onormal känsla i munnen (värmekänsla, brännande känsla, stickande känsla osv.)

  • illamående, diarré

  • stickande och kliande känsla i huden

  Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare)

  • dåsighet

  • blåsor i mun eller hals, domningar i halsen

  • uppsvälld buk, buksmärta, gaser, förstoppning, matsmältningsbesvär, kräkning

  • muntorrhet

  • brännande känsla i munnen, smakförändringar

  • hudutslag, kliande hud

  • feber, smärta

  • sömnighet eller sömnsvårigheter

  • försämrad astma, väsande andning, andnöd

  • nedsatt känsel i halsen

  Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare)

  • akut allergisk reaktion

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • anemi, trombocytopeni (lågt antal blodplättar som kan ge upphov till blåmärken och blödning)

  • svullnad (ödem), högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtattack.

  • allvarliga hudreaktioner, till exempel bullösa reaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom och toxisk epidermal nekrolys.

  • hepatit (leverinflammation).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Strefen Apelsin sugtabletter ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras i originalförpackningen.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen (som gör läkemedlet verksamt) är flurbiprofen 8,75 mg.

  • Övriga innehållsämnen är: makrogol 300, kaliumhydroxid (E515), apelsinsmakämne, levomentol, acesulfamkalium (E950), flytande maltitol (E965) och isomalt (E953).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Sugtabletterna är runda och präglade med varumärkets logotyp på båda sidor och är vit till ljusgul.

  Förpackningarna innehåller

  8 sugtabletter (receptfri)

  12 sugtabletter (receptfri)

  16 sugtabletter (receptfri)

  24 sugtabletter (receptbelagd)

  36 sugtabletter (receptbelagd)

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

  Vandtårnsvej 83A

  DK-2860 Søborg

  Danmark

  Tel: 08-20 00 70


  Tillverkare

  RB NL Brands B.V.

  WTC Schiphol Airport,

  Schiphol Boulevard 207,

  1118 BH Schiphol,

  Nederländerna

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-12-12