Pyrvin 100 mg behandling mot springmask 40 tabletter
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Pyrvin 100 mg behandling mot springmask 40 tabletter

Pyrvinium

Webbpris

389:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Behandling mot springmask
 • Engångsdos som upprepas efter 2 veckor
 • Från 10 kg. Alla familjemedlemmar bör behandlas samtidigt
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Pyrvin är ett receptfritt läkemedel mot springmask. Pyrvin är effektivt mot springmask som engångsdos. När behandlingen upprepas efter två veckor dödas de maskar som utvecklats ur äggen efter den första dosen. Behandla hela familjen samtidigt. Behandlingen upprepas efter två veckor.
 • Apotekets varuid

  1041314
 • EAN

  6432100056771
 • Varunummer

  430473
 • Verksamt ämne

  Pyrvinium
 • Märkningar

  Välvald
 • Kategori

 • Varumärken

 • Beredningsform

 • Alla familjemedlemmar bör behandlas samtidig. Behandlingen upprepas efter två veckor. Det rekommenderas att tabletterna sväljs hela med vätska. Om tabletterna delas kan de färga t.ex. kläderna. Det är dock möjligt att dela tabletten t.ex. om doseringen för små barn kräver detta. Pyrvin färgar avföringen röd. Vanligt tvättmedel tar i regel bort missfärgningen. Vikt Engångsdos ca 10–15 kg 1 tablett ca 15–30 kg 2 tabletter ca 30–45 kg 3 tabletter ca 45–60 kg 4 tabletter ca 60–70 kg 5 tabletter Över 70 kg 6 tabletter
 • Källa: 

  FASS
 • Pyrvin

  100 mg Filmdragerade tabletter

  pyrviniumembonat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Pyrvin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Pyrvin
  3. Hur du tar Pyrvin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Pyrvin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Pyrvin är och vad det används för

  Pyrvin är ett läkemedel mot springmask. Pyrvin är effektivt mot springmask som engångsdos. Behandlingen upprepas efter 2 veckor. Detta dödar de maskar som utvecklats ur ägg efter den första dosen.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Pyrvin

  Ta inte Pyrvin

  - om du är allergisk mot pyrviniumembonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Det verksamma ämnet i Pyrvin är pyrvinium, som är ett kraftigt färgämne och därför färgas avföringen röd av medicinen. Eventuella kräkningar och eventuell diarré kan ge bestående fläckar på kläder och möbler.

  För att behandlingen skall lyckas och för att minska risken för att smittas igen är det viktigt att händerna hålls rena, också under naglarna, och att även i övrigt omsorgsfullt sköta hygienen, såväl personlig som i omgivningen.


  Andra läkemedel och Pyrvin

  Man känner inte till att Pyrvin påverkar eller påverkas av användning av andra läkemedel.


  Graviditet och amning

  Det finns inga kända risker vid användning av pyrvinium under graviditet eller amning.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Pyrvin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Pyrvin

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Pyrvin-tabletterna tas som en engångsdos. Behandlingen upprepas efter 2 veckor. Antalet beror på kroppsvikten, en tablett per 10–15 kg kroppsvikt (se tabellen nedan). Det har inte visats att effekten av Pyrvin skulle vara bättre vid en dos som överskrider 6 tabletter.


  Alla familjemedlemmar bör behandlas samtidigt.

  Vikt

  Engångsdos

  ca 10-15 kg

  1 tablett

  ca 15-30 kg

  2 tabletter

  ca 30-45 kg

  3 tabletter

  ca 45-60 kg

  4 tabletter

  ca 60-70 kg

  5 tabletter

  över 70 kg

  6 tabletter

  Det rekommenderas att tabletterna sväljs hela med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten). Det rekommenderas att tabletterna inte delas, eftersom de då kan färga t.ex. kläderna. Det är dock möjligt att dela tabletten om doseringen så kräver (t.ex. för små barn).


  Åtgärder för att undvika återsmitta

  • God hygien

  • Eftersom maskäggen finns runt ändtarmsmynningen är det särskilt viktigt med omsorgsfull underlivshygien och handtvätt.

  • Påminn barnen om att tvätta händerna. Händerna skall tvättas noga åtminstone efter toalettbesök och före måltider.

  • Håll naglarna korta och rena.

  • I samband med behandlingen skall underkläder, pyjamas, handdukar, örngott och lakan bytas. Lägg tvätten direkt i tvättmaskinen och undvik att skaka plaggen.

  • Vädra övriga sängkläder omsorgsfullt.

  • Underkläder skall bytas två gånger per dag i en veckas tid, eftersom maskäggen kan hålla sig vid liv i flera dagar, t.o.m. upp till en vecka efter behandlingen.

  • Framför allt sovrummet bör städas ordentligt. Dammsug och torka av golven och andra ytor. Rengör även dörrhandtag och strömbrytare.

  • Tvätta hela toaletten, även vattenkranarna och knoppen på toalettstolen.

  • Rengör alla leksaker och lägg undan mjuka leksaker under en månads tid.

  • Rengör skötbordet och kasta använda blöjor direkt i soporna.

  Om du har tagit för stor mängd av Pyrvin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Överdosering av Pyrvin förorsakar i allmänhet illamående, kräkningar eller diarré. Som första hjälp kan medicinskt kol ges.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Illamående, kräkningar och kramper i tarmen är vanliga biverkningar av Pyrvin. Överkänslighet mot Pyrvin är sällsynt. Även huvudvärk och diarré har rapporterats med okänd frekvens.

  Pyrvin färgar avföringen röd. Från kläder lossnar färgen i allmänhet med vanligt tvättmedel. Eventuella kräkningar och eventuell diarré kan dock ge bestående fläckar.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket

  Box 26 751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se


  5. Hur Pyrvin ska förvaras

  Förvaras vid högst 25 °C. Förvara burken i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är pyrviniumembonat, varav det finns 100 mg i en tablett.

  - Övriga hjälpämnen är majsstärkelse, gelatin, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos och makrogol 300.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Röd, rund, konvex, filmdragerad tablett; diameter cirka 9 mm.

  Förpackningsstorlekar: 6, 20 och 40 tabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning


  Orion Corporation

  Orionintie 1

  FI-02200 Espoo

  Finland


  Tillverkare

  Orion Corporation Orion Pharma

  Joensuunkatu 7

  FI-24100 Salo

  Finland


  Orion Corporation Orion Pharma

  Orionintie 1

  FI-02200 Espoo

  Finland


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare: Orion Pharma AB, Danderyd, medinfo@orionpharma.com

  Övriga informationskällor

  2023-05-04