Pursennid Ex-Lax dragerad tablett 20 st
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Pursennid Ex-Lax dragerad tablett 20 st

Sennaextrakt renframställt

Webbpris

27:-

Jämförpris:

1:35/st

Butikspris

51:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För korttidsanvändning vid tillfällig förstoppning.
 • Verkar genom att öka tjocktarmens rörelse. Effekt 6-12 timmar efter intag
 • Från 12 år. Används inte i mer än en vecka utan kontakt med sjukvården.
 • Källa: 

  FASS
 • Pursennid Ex-Lax

  12 mg dragerade tabletter

  sennaglykosider

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Pursennid Ex-Lax är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Pursennid Ex-Lax
  3. Hur du använder Pursennid Ex-Lax
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Pursennid Ex-Lax ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Pursennid Ex-Lax är och vad det används för

  Pursennid Ex-Lax innehåller sennaglykosider och tillhör en grupp läkemedel som ökar tjocktarmens rörelser.


  Pursennid Ex-Lax tabletter används för korttidsanvändning vid tillfällig förstoppning hos barn äldre än 12 år och vuxna.


  Effekten av Pursennid Ex-Lax inträder vanligtvis 6-12 timmar efter att läkemedlet tagits och tas därför med fördel på kvällen före sänggåendet.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Pursennid Ex-Lax

  Använd inte Pursennid Ex-Lax

  Ihållande förstoppning bör först behandlas genom att äta en fiberrik kost (t.ex. frukt, grönsaker och fullkornsprodukter) med ett tillräckligt vätskeintag eller fysisk aktivitet.

  • om du är allergisk (överkänslig) mot sennaglykosider eller mot något av övriga innehållsämnen i Pursennid Ex-Lax som nämns under avsnitt 6 samt i slutet av detta avsnitt.

  • om du har inflammatorisk tarmsjukdom (t.ex. Crohns sjukdom eller ulcerös kolit),

  • om du redan lider av illamående, diarré, kräkningar eller magkramper.

  • om du har akut eller ihållande buksmärta eller om din mage ömmar vid beröring eller gör ont när du rör dig. Om du har dessa symtom ska du kontakta din läkare eftersom de kan vara tecken på en odiagnostiserad tarmsjukdom.

  • om du har vätskebrist med vätske- och saltförlust (t.ex. kaliumbrist).


  Pursennid Ex-Lax ska inte användas av barn under 12 års ålder

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Pursennid Ex-Lax.


  Rådfråga din läkare:

  • om du inte märker några positiva effekter av behandlingen

  • om du vill använda Pursennid Ex-Lax längre än en vecka

  • om förstoppningssymtomen kvarstår eller förvärras när du använder Pursennid Ex-Lax

  • om du lider av en inflammatorisk tarmsjukdom

  • om du får hudutslag, illamående eller kräkningar

  • om du nyligen har genomgått bukkirurgi

  • om du har någon njursjukdom

  Pursennid Ex-lax kan orsaka störningar i vätske- och elektrolytbalansen. Detta kan till exempel hända när Pursennid-Ex-Lax används i kombination med vissa andra läkemedel, eller om läkemedlet används under en längre tid eller om Pursennid-Ex-Lax används i en för hög dos.


  Långvarig användning av detta läkemedel kan leda till tillvänjning och försämring av tarmfunktionen.

  Den angivna dosen bör ej överskridas.

  Barn och ungdomar

  Pursennid Ex-Lax ska inte ges till barn under 12 års ålder, utom under medicinsk övervakning.

  Andra läkemedel och Pursennid Ex-Lax

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Tala med din läkare om du behandlas med diuretika eller kortikosteroider eftersom Pursennid Ex-Lax kan störa saltbalansen.


  Långvarigt missbruk av Pursennid Ex-Lax kan leda till en minskning av kalium i kroppen (hypokalemi). Detta kan öka effekten av hjärtglykosider (digitalis) och interagera med andra läkemedel som används för behandling av hjärtproblem (antiarytmiska läkemedel såsom kinidin).

  Pursennid Ex-Lax med mat, dryck och alkohol

  Intag av lakritsrot vid användning av Pursennid Ex-Lax kan störa saltbalansen.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar ska du inte ta Pursennid Ex-Lax utan att först rådfråga din läkare.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Det finns inga eller begränsad mängd data från användning av Pursennid Ex-Lax hos gravida kvinnor. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Pursennid Ex-Lax under graviditet.


  Pursennid Ex-Lax går över i modersmjölk. Användning under amning rekommenderas inte.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Pursennid Ex-Lax påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

  Pursennid Ex-Lax innehåller glukos, laktos och sackaros

  Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.

  3. Hur du använder Pursennid Ex-Lax

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Ta endast Pursennid Ex-Lax om lindring av förstoppning (återupprättande av normal tarmfunktion) inte kunnat erhållas genom förändring av kosten (fiberrik kost såsom frukt, grönsaker och fullkornsprodukter) med ett tillräckligt vätskeintag och fysisk aktivitet.


  Rätt dos av Pursennid Ex-Lax är det lägsta antalet tabletter du behöver för att få lindring av din förstoppning (återupprätta normal tarmfunktion). Öka inte dosen om du har tillfredsställande tarmfunktion. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


  Ta tabletterna en gång om dagen, med ett glas vatten, på kvällen innan läggdags.

  Rekommenderad dos för vuxna över 18 års ålder 2-4 tabletter innan sänggående.

  Din läkare kan besluta om att öka dosen.


  Maximal daglig dos: 6 tabletter. Normalt räcker det att ta preparatet en till tre gånger per vecka.


  Du bör inte använda Pursennid Ex-Lax längre än en vecka. Rådfråga din läkare för längre tids användning.

  Användning för barn och ungdomar

  Rekommenderad dos för barn över 12 års ålder är 1-2 tabletter innan läggdags, beroende på ålder. Ta inte mer än 2 tabletter per dag.


  För barn under 12 års ålder, rådfråga din läkare.

  Om du använt för stor mängd av Pursennid Ex-Lax

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Överdrivet intag av Pursennid Ex-Lax kan orsaka krampartade buksmärtor, illamående och diarré.

  Om du av misstag tar för många tabletter och har diarré, drick stora mängder vätska, gärna fruktjuice och kontakta din läkare eller apotekspersonal.

  Om du har glömt att använda Pursennid Ex-Lax

  Ta den normalt rekommenderade dosen.

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Pursennid Ex-Lax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Överkänslighetsreaktioner kan förekomma. Sluta ta Pursennid Ex-Lax och sök omedelbart medicinsk hjälp om du eller ditt barn har något av följande som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

  • svårigheter att andas eller svälja

  • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

  • svår klåda i huden, med röda utslag eller nässelutslag.


  Om du upplever ihållande magsmärtor, illamående och diarré med kraftig vätskeförlust, eller om förstoppning fortsätter eller förvärras när du tar Pursennid Ex-Lax, sluta ta det och kontakta din läkare omedelbart.


  Pursennid Ex-Lax kan irritera magen eller buken och orsaka kramper och buksmärta.

  Missfärgning av tarmslemhinnan kan förekomma (pseudomelanosis coli).


  Andra biverkningar som överdriven vätskeförlust (uttorkning), lågt blodtryck (hypotoni), trötthet, kramper och muskelsvaghet (myopati), saltbrist, kalcium- och magnesiumbrist, njursjukdomar och ökad aktivitet i binjurarna (hyperaldosteronism) kan också inträffa. Förekomst av blod eller albumin (hematuria, albuminuria) i urinen kan också inträffa.


  Långvarig användning eller överanvändning kan orsaka illamående och diarré med förlust av vätska och kalium (hypokalemi). Tarmatoni (megakolon) och beroende av läkemedlet kan eventuellt utvecklas.


  Missfärgning av urinen (kromaturi) kan också förekomma men har ingen medicinsk betydelse.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

  Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  5. Hur Pursennid Ex-Lax ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Pursennid Ex-Lax tabletter innehåller 20 mg kalciumsalter av renframställt sennaextrakt, med ett innehåll av 12 mg sennaglykosider (sennosid A och B).

  • Övriga innehållsämnen: stearinsyra, vattenfri glukos, talk, majsstärkelse, laktosmonohydrat , titandioxid (E171), kolloidal vattenfri kiseldioxid, , akaciagummi, sackaros och cetylpalmitat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Pursennid Ex-Lax erhålls som runda, bikonvexa, vita dragerade tabletter, 6 mm i diameter, i tryckförpackning av PVC/PVDC/aluminium.

  Förpackningsstorlekar:

  Tryckförpackning: 20, 40 och 100 tabletter.

  Glasburk: 200 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Haleon Denmark ApS

  Delta Park 37

  2665 Vallensbæk Strand

  Danmark


  Tel: 020-10 05 79

  E-mail: mystory.nd@haleon.com  Tillverkare

  Haleon Denmark ApS

  Delta Park 37

  2665 Vallensbæk Strand, Danmark


  Famar Italia S.p.A.

  Via Zambeletti 25

  20021 Baranzate (MI)

  Italien


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-05-30