Nasoferm Mentol Nässpray 10ml
Läkemedel

Nasoferm Mentol Nässpray 10ml

Xylometazolin

Webbpris

43:-

Butikspris

53:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation
 • Nässpray med avsvällande effekt. Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar. Innehåller mentol.
 • Från 12 år. Ska inte användas mer än 10 dagar i följd
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Med snabb effekt som varar i 10 timmar eller hela natten. Nässprayen innehåller glycerol som kan verka smörjande. Med smak av mentol.
 • xylometazolinhydroklorid 1 mg, levomentol, cineol, bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat (E339), natriumklorid, makrogolglycerolhydroxistearat, renat vatten.

 • 1 spraydusch i varje näsborre vid behov 2 -3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Det rekommenderas att dagens sista dos tas just före sänggående. Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Nasoferm Mentol ge nästäppa.
 • Källa: 

  FASS
 • Nasoferm Mentol

  1 mg/ml nässpray, lösning

  xylometazolinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

  - Du bör kontakta läkare om du inte blir bättre inom 10 dagar eller om symtomen försämras. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Nasoferm Mentol är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Nasoferm Mentol
  3. Hur du använder Nasoferm Mentol
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nasoferm Mentol ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nasoferm Mentol är och vad det används för

  Nasoferm Mentol är en nässpray med avsvällande effekt. Nasoferm Mentol används för kortidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation hos vuxna och barn över 12 år.


  Xylometazolinhydroklorid som finns i Nasoferm Mentol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Nasoferm Mentol

  Använd inte Nasoferm Mentol

  • om du är allergisk mot xylometazolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats.

  • om du har glaukom med trång kammarvinkel (förhöjt tryck i ögonen).

  • om du har kronisk näsinflammation med mycket torra näsgångar (rinit sicca eller atrofisk rinit).

  Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Nasoferm Mentol inte lämplig för dig.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nasoferm Mentol om:

  • du har högt blodtryck

  • du har hjärt- kärlsjukdomar (t ex. långt QT-syndrom)

  • du har överaktiv sköldkörtel (hypertyreos)

  • du har diabetes

  • du har prostataförstoring (prostatahypertrofi)

  • du har en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin och noradrenalin (feokromocytom)

  • du behandlas med vissa antidepressiva läkemedel som kallas:

   • monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller om du har använt dem under de senaste 2 veckorna

   • tri-cykliska eller tetracykliska antidepressiva medel.

  Använd inte Nasoferm Mentol utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.


  Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Nasoferm Mentol utan att först ha talat med läkare.


  För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Nasoferm Mentol inte användas längre än 10 dagar.


  Nasoferm Mentol ska inte användas i ögon eller mun. Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.

  Barn

  Nasoferm Mentol skall inte användas av barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Nasoferm Mentol

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Behandlingen med Nasoferm Mentol kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t.ex. klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotelin) antidepressiva läkemedel. Behandling med Nasoferm Mentol kan påverka effekten av monoaminoxidashämmare. Det gäller vid samtidig användning och då monoaminoxidashämmare använts under de senaste två veckorna före behandlingen med Nasoferm Mentol.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Nasoferm Mentol inte användas av gravida eller ammande kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Nasoferm Mentol påverkar inte förmågan att köra bil eller sköta maskiner.

  Nasoferm Mentol innehåller bensalkoniumklorid

  Detta läkemedel innehåller 14 mikrogram bensalkoniumklorid per spraydusch, motsvarande 0,1 mg per 1 ml nässpray. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

  3. Hur du använder Nasoferm Mentol

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Doseringsanvisning vuxna och barn över 12 år:

  1 spraydusch i varje näsborre vid behov 2 -3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används i högst 10 dagar i följd. Annan dos enligt läkares föreskrift. Varje spraydusch av Nasoferm Mentol innehåller 0,14 ml lösning.


  Det rekommenderas att dagens sista dos tas just före sänggående. Annan dosering sker enligt läkarordination.


  Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Nasoferm Mentol ge nästäppa.


  Bruksanvisning


  1. Snyt ur näsan. Ta av korken.

  Nasoferm Mentol 1

  2. Före första användningen, förbered pumpen genom att spraya 5 gånger.

  Om sprayen inte har använts på mer än 7 dagar behöver pumpen förberedas

  igen med 1 sprayning. Var väldigt försiktig så du inte sprayar i ögonen eller

  munnen.

  Nasoferm Mentol 2

  3. Håll sprayflaskan som på bilden.

  4. Luta försiktigt framåt och för in spetsen i ena

  näsborren.

  5. Spraya bestämt en gång och andas samtidigt in lätt genom näsan.

  Dra sen ut spetsen igen innan du slutar att trycka.

  6. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

  7. Rengör spetsen på flaskan och sätt tillbaka korken efter användning.


  För att undvika att sprida förkylningen skall nässprayen bara användas av en person.

  Om du använt för stor mängd av Nasoferm Mentol

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Nasoferm Mentol

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Sluta använda Nasoferm Mentol och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

  • svårighet att andas eller svälja

  • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

  • svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, illamående, sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Näsblod


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbunda eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn.


  Om Nasoferm Mentol används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Nasoferm Mentol ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 °C.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 1,0 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är levomentol, cineol, bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat (E339), natriumklorid, makrogolglycerolhydroxistearat och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Nasoferm Mentol är en klar och färglös lösning. Det tillhandahålls i en brun glasflaska (10 ml) med spraypump av polyeten och polypropen.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Nordic Drugs AB

  Box 300 35

  20061 Limhamn

  Sverige


  Tillverkare

  Basic Pharma Manufacturing BV

  Burgemeester Lemmensstraat 352

  6163 JT Geleen

  Nederländerna


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-03-27