Lunixen filmdragerade tabletter 28 st
Läkemedel

Lunixen filmdragerade tabletter 28 st

Webbpris

199:-

Butikspris

209:-
Växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar
 • Innehåller vänderotextrakt
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om symtom kvarstår efter 2 veckor
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Lunixen är ett växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Det verksamma ämnet vänderot har i kontrollerade kliniska studier visat sig förbättra både sömnlängd och sömnkvalitet. Varje tablett innehåller 500 mg torrt extrakt från Valeriana officinalis L. (vänderot). För vuxna, äldre och ungdomar över 12 år. 28 tabletter per förpackning.
 • Varje tablett innehåller 500 mg torrt extrakt från Valeriana officinalis L. (vänderot), radix, motsvarande 2 g - 3 g vänderot. Extraktionsmedel: Etanol 60 % (V/V).

 • För vuxna, äldre och ungdomar över 12 år. Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar: 1 tablett ½-1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen. Maximal daglig dos: 4 tabletter per dygn.
 • Källa: 

  FASS
 • Lunixen

  500 mg filmdragerade tabletter

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Lunixen är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Lunixen
  3. Hur du tar Lunixen
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Lunixen ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Lunixen är och vad det används för

  Lunixen är ett växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Lunixen

  Ta inte Lunixen

  - om du är allergisk mot vänderot eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Barn

  Lunixen rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av brist på data.

  Andra läkemedel och Lunixen

  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


  Användning av Lunixen rekommenderas inte om du tar andra lugnande läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Användning av detta läkemedel under graviditet och amning rekommenderas inte, eftersom tillräckliga data saknas för att utesluta skadliga effekter.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel kan försämra förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om du känner dig påverkad, ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Lunixen

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna, äldre och ungdomar över 12 år är:

  Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen.

  Vid sömnrubbningar: 1 tablett ½-1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen.

  Maximal daglig dos är 4 tabletter per dygn.


  Tabletterna ska sväljas hela med lite vatten. Tugga inte tabletterna.


  Detta läkemedel bör tas regelbundet i 2-4 veckor för att uppnå bästa effekt. Rådgör med läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors regelbunden användning.

  Användning hos barn

  Lunixen rekommenderas inte till barn under 12 år.


  Om du har tagit för stor mängd av Lunixen

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Överdosering av detta läkemedel kan orsaka symtom som trötthet, magkramper, tryck över bröstet, yrsel, handskakningar och vidgade pupiller. Tala med din läkare om dessa symtom uppstår.


  Om du har glömt att ta Lunixen

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Lunixen

  Inga oönskade effekter förväntas om du slutar ta detta läkemedel. Däremot så kan symtomen som gjorde att du tog detta läkemedel komma tillbaka.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Preparat som innehåller vänderot kan orsaka mag-och tarmbesvär som exempelvis illamående eller magkramper. Det är okänt hur vanliga dessa symtom är.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Lunixen ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  Inga särskilda temperaturanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är torrt extrakt av rot från vänderot (Valeriana officinalis L.). 1 tablett innehåller 500 mg torrt extrakt från vänderot (mostvarande 2 g - 3 g vänderot).

  Extraktionsmedel: Etanol 60% (v/v).


  Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, pregelatiniserad stärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat. Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, indigokarmin aluminiumlack (E132), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ljusblå, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter (18 x 7 mm) förpackade i blisterkartor av PVC/PE/PVDC/aluminium.

  Förpackningsstorlekar: Blisterförpackningar med 28, 56 tabletter eller endosblister 100 x 1 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien


  Lokal företrädare:

  Sana Pharma Medical AS, Philip Pedersens vei 20, 1366 Lysaker, Norge


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Belgien, Cypern, Luxemburg: Sedistress Sleep

  Finland, Norge, Sverige: Lunixen


  Denna bipacksedel godkändes senast: 2021-07-07