Lomudal ögondroppar 20 mg/ml 5 ml
Lomudal ögondroppar 20 mg/ml 5 ml
Lomudal ögondroppar 20 mg/ml 5 ml
Lomudal ögondroppar 20 mg/ml 5 ml
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Lomudal ögondroppar 20 mg/ml 5 ml

Kromoglicinsyra

Webbpris

39:-

Butikspris

69:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Ögondroppar som behandlar kliande, rinnande eller röda ögon vid allergi
 • Verkar både förebyggande och när problemen börjat. Undvik kontakt med kontaktlinser
 • För vuxna och barn, även gravida och ammande. Kontakta sjukvården om du inte blir bättre inom ett några dagar
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Lomudal ögondroppar används vid behandling av allergiska ögonbesvär, exempelvis ögonbesvär vid pollenallergi. Lomudal ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat.Vanliga symtom vid allergiska ögonbesvär är rodnad, klåda, sveda, och ökat tårflöde. Oftast är båda ögonen irriterade. Lomudal ögondroppar motverkar den allergiska inflammationen genom att förhindra att inflammationsframkallande ämnen ex histamin frisätts i ögat.Kan användas av barn och vuxna i alla åldrar samt av gravida och ammande.Bör inte användas tillsammans med mjuka kontaktlinser. Om du har kontaktlinser, välj då istället Lomudal i endospipetter som är fri från konserveringsmedel.Lomudal är ett receptfritt läkemedel som innehåller det aktiva ämnet natriumkromoglikat. Läs bipacksedeln noga före användning.
 • Aktiv substans: natriumkromoglikat 20 mg. Övriga innehållsämnen: bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), dinatriumedetat, renat vatten.

 • 1-2 droppar i varje öga 2-4 ggr/dag. För alla åldrar. Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.
 • Källa: 

  FASS
 • Lomudal

  20 mg/ml Ögondroppar, lösning

  Natriumkromoglikat

  bensalkoniumklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning
  3. Hur du använder Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning är och vad det används för

  Lomudal ögondroppar innehåller den aktiva substansen natriumkromoglikat och används för behandling av allergiska ögonbesvär, exempelvis ögonbesvär vid pollenallergi.


  Vanliga symtom vid allergiska ögonbesvär är rodnad, klåda, sveda, och ökat tårflöde. Oftast är båda ögonen irriterade.


  Lomudal ögondroppar kan användas både för behandling av barn och vuxna.


  Lomudal ögondroppar motverkar den allergiska inflammationen genom att förhindra att inflammationsframkallande ämnen ex histamin frisätts i ögat.


  Lomudal ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

  Använd inte Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning:

  • om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Mjuka kontaktlinser bör inte användas vid behandling med Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning i droppflaska eftersom konserveringsmedlet kan missfärga mjuka kontaktlinser.


  Om du bara har besvär i ett öga bör du kontakta läkare innan du påbörjar behandlingen eftersom allergiska besvär oftast orsakar irritation i båda ögonen.

  Andra läkemedel och Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Användning av Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning kan orsaka en lokal irritation i ögonen. Detta kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Lomudal innehåller bensalkoniumklorid

  Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning i droppflaska innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation i ögonen och missfärga mjuka kontaktlinser. Mjuka kontaktlinser bör inte användas vid behandling med Lomudal ögondroppar i droppflaska.

  3. Hur du använder Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  Vuxna och barn: 1-2 droppar i vardera ögat 4 gånger dagligen.


  Läkare kan anpassa dosen för dig.


  För att få bäst effekt ska Lomudal ögondroppar användas regelbundet varje dag du utsätts för det du är allergisk mot, även när du inte har besvär.

  Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.

  Bruksanvisning

  När du öppnar flaskan första gången måste du bryta säkerhetsförseglingen. Öppna flaskan genom att trycka ner locket och vrid det moturs. Stäng locket noga efter användning.


  Så här används Lomudal ögondroppar:

  1. Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket och droppa en eller två droppar mellan ögat och ögonlocket. Undvik att flasköppningen kommer i kontakt med ögat eller ögonfransarna.

  2. Blinka några gånger så att ögondropparna fördelas över hela ögat.

  3. Gör på samma sätt i andra ögat.

  Om du har använt för stor mängd av Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

  Om du tagit för stor dos eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken och rådgivning.

  Om du har glömt att ta Lomudal ögondroppar

  Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter): Övergående sveda i ögat (då dropparna droppas i ögat).

  Andra symtom på lokal irritation kan förekomma i sällsynta fall.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Lomudal ögondroppar är ljuskänsliga och skall förvaras i ytterkartongen. Förvaras vid högst 25 °C.

  Öppnad flaska ska förbrukas inom 4 veckor.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat 20 mg

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), dinatriumedetat och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Lomudal ögondroppar tillhandahålls i en droppflaska av plast innehållande 5 ml eller

  13,5 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  STADA Arzneimittel AG

  Stadastrasse 2-18

  61118 Bad Vilbel

  Tyskland


  Tillverkare

  Zentiva, K.s.

  U Kabelovny 130

  102 37 Prague 10

  Tjeckien


  Lokal företrädare

  STADA Nordic ApS

  Marielundvej 46 A

  2730 Herlev

  Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-04-30

  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se