Lamisil kräm 1% 30 g
Lamisil kräm 1% 30 g
Lamisil kräm 1% 30 g
Lamisil kräm 1% 30 g
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Lamisil kräm 1% 30 g

Terbinafin

Webbpris

165:-

Butikspris

189:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För behandling av fotsvamp mellan tårna och svampinfektion i ljumsken
 • Gör att svampen dör och infektionen kan läka ut fortare. Viktigt att fullfölja behandlingen för att inte få återfall
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om symtomen inte börjat försvinna inom två veckor
 • Källa: 

  FASS
 • Lamisil

  1% kräm

  terbinafinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom två veckor efter påbörjad behandling.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD LAMISIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?
  2. INNAN DU ANVÄNDER LAMISIL
  3. HUR DU ANVÄNDER LAMISIL
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR LAMISIL SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD LAMISIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

  Lamisil kräm används för behandling av fotsvamp mellan tårna och svampinfektion i ljumsken (även candida). Krämen kan även ordineras av läkare för annat användningsområde.


  Lamisil kräm blockerar en reaktion i svampens ämnesomsättning, vilket gör att svampen dör och infektionen kan läka ut fortare.

  2. INNAN DU ANVÄNDER LAMISIL

  Använd inte Lamisil :

  • om du är allergisk mot terbinafin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 och i slutet av avsnitt 2).

  Var särskilt försiktig med Lamisil

  Krämen kan irritera ögonen.Undvik kontakt med ögonen. Om kräm av misstag kommer i kontakt med ögonen skall dessa sköljas med rinnande vatten. Kontakta läkare om obehag kvarstår.


  Lamisil kräm är inte avsedd för behandling av svampinfektion i naglarna. Om du misstänker att du har en svampinfektion i naglarna (t.ex. missfärgning eller förtjockning av nageln), kontakta läkare.


  För utvärtes bruk.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och Amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Använd inte Lamisil under graviditet såvida inte din läkare bedömt att det är nödvändigt.


  Amning

  Detta läkemedel kan passera över i modersmjölk. Om du ammar, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Spädbarn bör inte komma i kontakt med behandlade hudpartier, inklusive brösten.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Lamisil har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Viktig information om några innehållsämnen i Lamisil kräm

  Lamisil kräm innehåller bensylalkohol

  Detta läkemedel innehåller 10 mg/g bensylalkohol.

  Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.


  Lamisil kräm innehåller cetylalkohol

  Cetylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


  Lamisil kräm innehåller stearylalkohol

  Stearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


  3. HUR DU ANVÄNDER LAMISIL

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersional. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vanlig dos för vuxna och barn från 12 år och uppåt:

  Fotsvamp mellan tårna:

  1 gång dagligen under en vecka.

  Svampinfektion och candida i ljumsken:

  1 gång dagligen under två veckor


  Symtomen försvinner vanligtvis efter några dagar och huden läks helt efter någon tid, men det är viktigt att fullfölja behandlingen för att inte få återfall. Har symtomen inte börjat försvinna inom två veckor efter att behandlingen med Lamisil kräm påbörjats, bör du kontakta din läkare, eftersom dina besvär kan ha orsakats av något annat än svampinfektion.


  Lamisil kräm rekommenderas inte för barn under 12 år utan läkarordination.


  Bruksanvisning

  Rengör och torka angripna områden noggrant innan Lamisil kräm används. Lägg ett tunt lager kräm på och omkring angripen hud och gnid in lätt.


  Tvätta händerna efter behandlingen så att inte krämen av misstag kommer i ögonen.

  Om du har använt för stor mängd av Lamisil

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag. kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Lamisil kräm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. En del kan drabbas av hudrodnad, klåda, hudflagor, smärta, irritation, pigmentförändringar, skorv eller sveda i de behandlade områdena. Dessa symtom är vanligtvis lindriga men informera ändå din läkare om sådana symtom uppträder eftersom de kan vara tecken på en allergi, framför allt vid utslag, blåsor och nässelfeber.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Hudfjällning, klåda


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudskada, skorv, hudförändring, pigmenteringsrubbning, hudrodnad, smärta, irritation och brännande känsla på huden där krämen applicerats.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Torr hud, kontakteksem, eksem.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Överkänslighet, utslag


  Om du av misstag får krämen i ögonen kan terbinafin verka irriterande på ögonen. I sällsynta fall kan den underliggande svampinfektionen försämras.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. HUR LAMISIL SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är terbinafinhydroklorid. 1 g kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid.


  Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, bensylalkohol (konserveringsmedel), sorbitanmonostearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar utseende

  Krämen är vit.


  Lamisil kräm finns i aluminiumtub invändigt belagd med lack eller i laminerad aluminiumtub med polyeten på insidan, med eller utan aluminiummembran och försluten med skruvlock av polypropylen.


  Lamisil är förpackad i tuber i storlekarna 7,5 g, 15 g och 30 g.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Karo Healthcare AB

  Box 16184

  103 24 Stockholm

  Sverige


  Tillverkare

  Karo Healthcare AB

  Klara Norra Kyrkogata 33

  111 22 Stockholm

  Denna bipacksedel godkändes senast: 2024-03-11