Hydrokortison Evolan 10 mg/g Kräm 20 g
Hydrokortison Evolan 10 mg/g Kräm 20 g
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Hydrokortison Evolan 10 mg/g Kräm 20 g

Webbpris

31:-

Butikspris

55:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Behandlar lindrigt eksem orsakat av t.ex. tvål, kosmetika, insektsbett eller stark solsveda
 • Mild steroid med antiinflammatorisk och klådstillande effekt
 • Från 2 år. Används inte mer än 1 vecka utan kontakt med sjukvården
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • .
 • ..

 • .
 • Källa: 

  FASS
 • Hydrokortison Evolan

  10 mg/g kräm

  hydrokortison

  cetostearylalkohol och parahydroxibensoesyraestrar

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Hydrokortison Evolan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Evolan
  3. Hur du använder Hydrokortison Evolan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Hydrokortison Evolan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Hydrokortison Evolan är och vad det används för

  Hydrokortison Evolan är en milt verkande hydrokortisonkräm som har inflammationshämmande och klådstillande effekt.


  Hydrokortison Evolan används vid lindriga eksem orsakat av t.ex. tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Evolan

  Använd inte Hydrokortison Evolan

  • om du är allergisk mot hydrokortison eller mot något annat innehållsämne i Hydrokortison Evolan (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • Hydrokortison Evolan får inte användas i sår eller runt ögonen.

  • Utslag kring munnen (perioral dermatit), rosacea och akne ska inte behandlas med kortison. Om du har en hudinfektion ska du inte använda Hydrokortison Evolan om inte infektionen behandlas samtidigt. Rådgör med läkare i dessa fall.

  • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

  Barn

  Barn under 2 års ålder ska enbart behandlas efter läkares rekommendation.

  Andra läkemedel och Hydrokortison Evolan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Hydrokortison Evolan kan användas under graviditet och amning, men långvarig användning och användning av stora mängder kräm ska undvikas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Hydrokortison Evolan innehåller cetostearylalkohol och parahydroxibensoesyraestrar

  • Krämen innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

  • Krämen innehåller metylparahydroxibensoat (E218), etylparahydroxibensoat (E214), propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergisk reaktion (även fördröjd).

  3. Hur du använder Hydrokortison Evolan

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Stryk ut ett tunt lager morgon och kväll eller enligt läkares föreskrift. Efter 3-4 dagar kan antalet påstrykningar med Hydrokortison Evolan vanligen minskas och behandlingen alterneras med en mjukgörande kräm.

  Om symptomen inte har förbättrats efter 1 vecka, kontakta läkare för rådgivning.

  Om du använt för stor mängd av Hydrokortison Evolan

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Överdosering förväntas inte då krämen endast ska användas på huden.

  Om du har glömt att använda Hydrokortison Evolan

  Stryk på ett tunt lager nästa morgon eller kväll.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Mindre vanliga (färre än 1 av 100 men mer än 1 av 1000 användare):

  • Hudirritation och kontaktallergi i form av ökad klåda, rodnad och irritation.

  • Dimsyn


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Hydrokortison Evolan ska förvaras

  Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är hydrokortison 10 mg/g.

  • Övriga innehållsämnen är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, citronsyra (E330), natriumcitrat (E331), metylparahydroxibensoat (E218), etylparahydroxibensoat (E214), propylparahydroxibensoat (E216), vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Läkemedlets utseende: Vit till gulvit kräm

  Förpackningsstorlekar: Tuber med 20 g och 50 g.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Evolan Pharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd


  Tillverkare

  Farmaclair

  440 avenue du Général de Gaulle

  14200 Hérouville St Clair

  Frankrike


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-11-16