Halzin Honung & Citron Sugtablett Blister, 24tabletter
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Halzin Honung & Citron Sugtablett Blister, 24tabletter

24-diklorobensylalkohol, Amylmetakresol

Webbpris

49:-

Butikspris

73:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen
 • Halstablett med bakterie- och virushämmande effekt
 • Från 12 år
 • Apotekets varuid

  93255
 • EAN

  07046260392755
 • Varunummer

  039275
 • Verksamt ämne

  24-diklorobensylalkohol, Amylmetakresol
 • Märkningar

  Vegansk, Välvald
 • Kategori

 • Varumärken

 • Beredningsform

 • De aktiva substanserna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol. En sugtablett innehåller 2,4-diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg. Övriga innehållsämnen är: pepparmintsolja, kinolingult (E104), sackarin (E954), vinsyra (E334), para-orange (E110), citronarom, honungsarom, isomalt (E953), maltitol (E965)

 • Källa: 

  FASS
 • Halzin Honung & Citron

  1,2 mg / 0,6 mg sugtablett

  2,4-diklorobensylalkohol / amylmetakresol

  isomalt, maltitol, para-orange

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Vid ihållande symtom eller hög feber bör du kontakta läkare.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Halzin Honung & Citron är och vad det används för
  Sektion utan rubrik
  3. Hur du använder Halzin Honung & Citron
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Halzin Honung & Citron ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Halzin Honung & Citron är och vad det används för

  Halzin är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Halzin har en bakterie- och virushämmande effekt.


  2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol som finns i Halzin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Sektion utan rubrik

  Använd inte Halzin Honung & Citron

  - om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Överskrid inte den rekommenderade dosen.

  Sugtabletten skall inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.

  • Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

  Barn

  Halzin rekommenderas inte till barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Halzin Honung & Citron

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Information om Halzin under graviditet saknas.


  Amning

  Okänt om Halzin går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Halzin har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Halzin Honung & Citron innehåller isomalt, maltitol och para-orange (E110)

  Detta läkemedel uom kan ha en milt laxerande effekt vid intag av många sugtabletter. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

  Halzin Honung & Citron innehåller också para-orange (E110), som kan ge allergiska reaktioner.

  3. Hur du använder Halzin Honung & Citron

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  Vuxna och barn från 12 år: En sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme.


  Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


  Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.


  Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

  Om du använt för stor mängd av Halzin Honung & Citron

  Möjliga reaktioner vid överdos är magbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt använda Halzin Honung & Citron

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Halzin och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga, eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Detta kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem som har rapporterats hos ett okänt antal användare.

  Andra biverkningar som kan förekomma.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Halzin Honung & Citron ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol. En sugtablett innehåller 2,4-diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

  • Övriga innehållsämnen är: pepparmintsolja, kinolingult (E104), sackarin (E954), vinsyra (E334), para-orange (E110), citronarom, honungsarom, isomalt (E953), maltitol (E965).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Gula och runda taböetter med honung/citronsmak.

  Finns som tryckförpackningar à 8 och 24 sugtabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Evolan Pharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd


  Tillverkare Halzin Honung & Citron

  Lozy´s Pharmaceuticals S.L.

  Campus Empresarial, Lekaroz

  31795, Navarra

  Spanien


  Klosterfrau Berlin GmbH.

  Motzener Strasse 41, Marienfelde

  1277 Berlin

  Tyskland


  Tillverkare Halzin Jordgubb

  Lozy´s Pharmaceuticals S.L.

  Campus Empresarila, Lekaroz

  31795, Navarra

  Spanien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-01-22