Glukosamin ABECE Kapsel hård 625 mg 60 st
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Glukosamin ABECE Kapsel hård 625 mg 60 st

Glukosamin

Webbpris

93:-

Butikspris

139:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros) i knä
 • Innehåller glukosamin som bidrar till normal funktion i leder. Ej för akuta smärtsymtom
 • Från 18 år. Kontakta sjukvården om symtomen försämras eller inte förbättras inom 1 månad
 • Källa: 

  FASS
 • Glukosamin ABECE

  625 mg kapslar, hårda

  glukosamin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte måt böttre eller om du mår sämre inom 1 månad.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Glukosamin ABECE är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Glukosamin ABECE
  3. Hur du använder Glukosamin ABECE
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Glukosamin ABECE ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Glukosamin ABECE är och vad det används för

  Glukosamin Abece innehåller den aktiva substansen glukosamin och tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel.


  Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.


  Glukosamin Abece används för att lindra symptom vid lätt till måttlig knäledsartros(ledförslitning) hos vuxna.


  Glukosamin som finns i Glukosamin Abece kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. Vad du behöver veta innan du använder Glukosamin ABECE

  Använd inte Glukosamin ABECE

  - om du är allergisk mot glukosamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du är allergisk mot skaldjur, eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur.


  Varningar och försiktighet

  Glukosamin ska inte användas för behandling av akut smärta.


  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Glukosamin Abece:

  - om du har nedsatt glukostolerans. Dina blodsockernivåer kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen med Glukosamin Abece samt regelbundet under behandlingen.

  - om du har en känd riskfaktor för hjärtkärlsjukdom eftersom förhöjda kolesterolvärden har setts i några fall där patienter behandlats med glukosamin.

  - om du har astma. Dina astmasymtom kan förvärras när du börjar behandling med Glukosamin Abece


  Barn och ungdomar

  Glukosamin Abece ska inte användas av personer som är under 18 år.


  Andra läkemedel och Glukosamin ABECE

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Det är särskilt viktigt att du rådfrågar läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

  • tetracykliner (antibiotika som används mot infektioner).

  • warfarin eller liknande läkemedel (blodförtunnande läkemedel, antikoagulantia).Effekten av blodförtunnande läkemedel (t ex warfarin) har visats kunna öka vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför att kontrolleras noga när behandlingen med glukosamin inleds och avslutas.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Glukosamin Abece ska inte användas under graviditet.

  Användning av Glukosamin Abece rekommenderas inte under amning.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Glukosamin Abece har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du känner dig yr eller blir dåsig av kapslarna så bör du inte köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Glukosamin ABECE

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonalom du är osäker.


  Vuxna

  Rekommenderad dos: 2 kapslar en gång per dag.


  Svälj kapslarna tillsammans med lite vatten. Tugga inte sönder kapslarna.

  Kapslarna kan tas med eller utan mat.


  Symtomlindring (särskilt smärtlindring) kan eventuellt uppkomma först efter flera veckors behandling och ibland längre tid. Glukosamin Abece bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare eftersom läkaren kan behöva undersöka om du har en ledsjukdom som kräver annan behandling.


  Om du använt för stor mängd av Glukosamin ABECE

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning. Överdosering behöver inte alltid ge några symtom.


  Om du har glömt att använda Glukosamin ABECE

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om det snart är dags för din nästa dos, hoppa över den glömda dosen och fortsätt ta Glukosamin Abece enligt angiven dosering.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Dessa är vanligtvis milda och övergående.


  Allvarlig biverkning

  Sluta ta Glukosamin Abece och kontakta omedelbart läkare eller åk till närmaste sjukhus om du får något av följande symtom, eftersom det kan tyda på att du har fått en allvarlig allergisk reaktion (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja och att andas

  • hudutslag eller andningssvårigheter

  Ovanstående har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).


  Andra biverkningar som kan förekomma:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Huvudvärk, dåsighet, trötthet, matsmältningsbesvär, magsmärta, diarré, förstoppning, illamående, gaser i magen.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Hudutslag, klåda, rodnad.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  Allergisk reaktion (överkänslighet), kräkningar, nässelutslag, yrsel, svullna fötter eller anklar. Astma, försämring av befintlig astma, försämrad kontroll av blodsocker hos patienter med diabetes. Förhöjd kolesterolnivå i blodet. Svängningar i blodets koagulationsförmåga (INR-värde), förhöjd mängd leverenzym, gulsot


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Glukosamin ABECE ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Använd Glukosamin Abece före utgångsdatum som anges på kartongen efter "Utg.dat.". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är glukosamin. Varje kapsel innehåller 625 mg glukosamin (motsvarar 750 mg glukosaminhydroklorid).

  • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat.

   Kapselsammansättning: gelatin, röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), svart järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glukosamin Abece är brunfärgade, hårda gelatinkapslar.

  Förpackningsstorlekar: 10 eller 60 kapslar i blisterförpackningar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Evolan Pharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd


  Tillverkare

  Noucor Health, S.A. Av. Camí Reial 51-57

  08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona)

  Spanien


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-03-28