Glitinum Kapsel, hård Blister, 30 kapslar
Glitinum Kapsel, hård Blister, 30 kapslar
Glitinum Kapsel, hård Blister, 30 kapslar
Läkemedel

Glitinum Kapsel, hård Blister, 30 kapslar

Webbpris

279:-

Butikspris

299:-
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk
 • Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare
 • Från 18 år. Bör inte användas mer än 3 månader. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre efter 2 månader
 • Apotekets varuid

  1009848
 • EAN

  7090036440430
 • Varunummer

  513175
 • Verksamt ämne

  Tanacetum parthenium (mattram) torkad ört; pulvriserat växtmaterial
 • Kategori

 • Varumärken

 • Beredningsform

 • Källa: 

  FASS
 • Glitinum

  hårda kapslar

  pulveriserad mattram

  TRADITIONELLT VÄXTBASERAT LÄKEMEDEL

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du bör tala med läkare om du mår sämre eller om du inte mår bättre efter 2 månader.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Glitinum är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Glitinum
  3. Hur du tar Glitinum
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Glitinum ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Glitinum är och vad det används för

  Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk. Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare.


  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Glitinum

  Ta inte läkemedlet:

  • om du är allergisk mot mattram, mot andra växter i familjen Asteraceae (Compositae) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen förvärras under användning av läkemedlet.

  Barn och ungdomar

  Läkemedlet ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år, eftersom informationsunderlaget är otillräckligt.

  Andra läkemedel och Glitinum

  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta läkemedel.


  Inga effekter av samtidigt intag av andra läkemedel har rapporterats.

  Glitinum med mat, dryck och alkohol

  Inga effekter av samtidigt intag av mat, dryck eller alkohol har rapporterats.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Användning av Glitinum under graviditet och amning rekommenderas inte, eftersom informationsunderlaget är otillräckligt. Säkerhet under graviditet och amning har inte fastställts. Traditionell erfarenhet tyder dock på att Tanacetum parthenium (mattram) kan stimulera menstruationsblödning och framkalla abort.


  Läkemedlets eventuella inverkan på kvinnlig och manlig fertilitet har inte studerats.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Glitinum har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

  3. Hur du tar Glitinum

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare, sjukvårds- eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna och äldre är: 1 kapsel dagligen.


  Svälj kapseln hel (med vatten eller lite vätska). Tugga inte kapslarna.


  Om symtomen kvarstår i mer än 2 månader under användning av läkemedlet, bör du rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal.


  Glitinum bör inte användas i mer än 3 månader.

  Användning för barn och ungdomar

  Ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Glitinum

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Glitinum

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Besvär från mag-tarmkanalen har rapporterats, men frekvensen är okänd (kan inte beräknas utifrån de data som finns tillgängliga).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Glitinum ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25°C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är pulveriserad mattram.

   Varje kapsel innehåller 100 mg pulveriserad Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip. (mattram), ört, motsvarande 100 mg torkad mattramört.

  • Övriga innehållsämnen är dextrin; kolloidal, vattenfri kiseldioxid; talk; magnesiumstearat; titandioxid (E171); hypromellos.

  Glitinums utseende och förpackningsstorlekar

  Vit, ogenomskinlig, hård kapsel (19,4x7,0 mm). Kapselns innehåll är beige-grönt.

  Kapslarna är förpackade i blisterförpackningar.

  Läkemedlet finns i förpackningar innehållande 30, 60, 90 och 120 hårda kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av registrering för försäljning

  Sana Pharma Medical AS

  Philip Pedersens vei 20

  1366 Lysaker

  Norge


  Tillverkare

  Wiewelhove GmbH

  Dörnebrink 19

  49479 Ibbenbüren

  Tyskland  Denna bipacksedel ändrades senast: 1 oktober 2022