Gaviscon® Oral suspension Plastflaska, 400ml

Läkemedel

Gaviscon® Oral suspension Plastflaska, 400ml

Alginsyra, Kalciumkarbonat, Natriumvätekarbonat, Aluminiumoxid hydratiserad

Webbpris

123:-

Butikspris

155:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid halsbränna och sura uppstötningar
 • Effekt inom några minuter. Kan användas under graviditet. Lösning som sväljs
 • Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre efter 7 dagar
 • Apotekets varuid

  1010756
 • EAN

  7319900003022
 • Varunummer

  447238
 • Verksamt ämne

  Alginsyra, Kalciumkarbonat, Natriumvätekarbonat, Aluminiumoxid hydratiserad
 • Kategori

 • Varumärken

 • 10-20 ml (motsvarande 2-4 teskedar) oral suspension tas ca ½ timme efter måltid, strax före sänggåendet och vid behov, eller enligt läkares föreskrift. Suspensionen ska omskakas före användning Dosen kan sköljas ned med en liten mängd vatten. Drick inte direkt ur flaskan.
 • Källa: 

  FASS
 • GAVISCON

  oral suspension

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.
  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Gaviscon är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Gaviscon
  3. Hur du använder Gaviscon
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Gaviscon ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Gaviscon är och vad det används för

  Gaviscon bildar tillsammans med magens saltsyra en lätt och geléartad massa ovanpå maginnehållet. Denna motverkar att surt maginnehåll stöts upp.


  Gaviscon används vid sura uppstötningar och halsbränna.

  Kan även ordineras av läkare för annan användning som refluxesofagit (inflammation i matstrupen) och hiatusinsufficiens (bråck i mellangärdet).


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Gaviscon

  Använd inte Gaviscon:

  om du är allergisk mot natriumalginat, natriumvätekarbonat, aluminiumhydroxid, kalciumkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Gaviscon om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.


  Andra läkemedel och Gaviscon

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Gaviscon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser som används mot:
  - gallsten (t ex ursodeoxycholsyra)
  - infektioner (t ex tetracykliner, fluorokinoloner)
  - svampinfektion (t ex ketokonazol)
  - prostatacancer (t ex estramustin)
  - oregelbunden hjärtrytm (t ex sotalol)
  - avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)
  - benskörhet (t ex alendronat, klodronat, risedronat)
  - smärta (t ex diflunisal)
  - brist på sköldkörtelhormon (tyreoideahormoner)
  - epilepsi (t ex gabapentin)


  Gaviscon minskar effekten av järnmedicin, om sådana medel tas samtidigt. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

  Gaviscon med mat och dryck

  Gaviscon ska ej intas tillsammans med juice.

  Graviditet och amning

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.
  Gaviscon passerar inte över i modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Gaviscon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Gaviscon innehåller metylparahydroxibensoat E 218 och propylparahydroxibensoat E 216 som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  Gaviscon innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller 100-200 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dos (10-20 ml). Detta motsvarar 5%-10% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


  Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du behöver ta 40 ml eller mer dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.

  3. Hur du använder Gaviscon

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Suspensionen ska omskakas före användning.


  Rekommenderad dos: 10-20 ml (motsvarande 2-4 teskedar) oral suspension tas ca ½ timme efter måltid, strax före sänggåendet och vid behov, eller enligt läkares föreskrift. Dosen kan sköljas ned med en liten mängd vatten. Drick inte direkt ur flaskan.

  Om du har tagit för stor mängd av Gaviscon

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Gaviscon

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Enstaka fall av hudutslag, klåda och vätskeansamling i vävnaderna har rapporterats, men man har inte kunnat fastställa något samband med Gaviscon.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Gaviscon ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 °C i skydd mot kyla. Tillslut flaskan väl.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Denna bipacksedel godkändes senast: 2020-06-09

Loading