Galieve Peppermint tuggtablett 24 st
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Galieve Peppermint tuggtablett 24 st

Webbpris

55:-

Jämförpris:

2:29/st

Butikspris

69:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid halsbränna, sura uppstötningar och matsmältningsbesvär
 • Effekt inom några minuter. Kan användas under graviditet. Tuggtabletter med pepparmintsmak
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre efter 7 dagar
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Galieve Pepparmint Tuggtabletter lindrar snabbt och effektivt halsbränna och sura uppstötningar. Galieve bildar tillsammans med magsyran ett geléartad skumlager som lägger sig ovanpå maginnehållet. Skumlagret fungerar som en barriär och förhindrar att maginnehållet läcker tillbaka upp i matstrupen där den kan ge upphov till halsbränna och orsaka skador på matstrupens väv. Både halsbränna och sura uppstötningar är vanligt när man är gravid och förvärras ofta när graviditeten framskrider. I slutet av graviditeten har nästan tre fjärdelar av alla kvinnor drabbats av halsbränna. Galieves produkter kan användas under hela graviditeten. Galieve innehåller natriumalginat från alginatfiber. Alginater bildar tillsammans med magsyran en geléartad massa ovanpå maginnehållet som motverkar att surt maginnehåll stöts upp i matstrupen ? utan att påverka den naturliga magsaften.
 • 1 tuggtablett innehåller 250 mg natriumalginat, 133,5 mg natirumvätekarbonat och 80 mg kalciumkarbonat. Innehåller natrium, kalcium och aspartam (E951).

 • Vuxna och barn (från 12 år ): 2 - 4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn). Barn under 12 år: Bör endast ges på läkares ordination. Behandlingstid: Om symtomen kvarstår efter 7 dagar ska en klinisk undersökning göras.
 • Källa: 

  FASS
 • Galieve Peppermint

  tuggtablett

  natriumalginat, natriumvätekarbonat, kalciumkarbonat

  Sektion utan rubrik

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Galieve Peppermint är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Galieve Peppermint
  3. Hur du tar Galieve Peppermint
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Galieve Peppermint ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Galieve Peppermint är och vad det används för

  Galieve Peppermint bildar en skyddande massa som flyter ovanpå maginnehållet. Denna massa motverkar att surt maginnehåll stöts upp, och lindrar den brännande känslan bakom bröstbenet och känslan av obehag i hals och mun. Halsbränna kan förekomma efter måltider (t.ex. når du äter fet eller kryddstark mat), under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till inflammation i matstrupen (t.ex. svårigheter och/eller smärta vid sväljning, munsår, kräkningar).

  Galieve Peppermint används vid sura uppstötningar, halsbränna och matsmältningsbesvär (i samband med reflux) till exempel efter måltider, under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till refluxesofagit (inflammation i matstrupen).

  2. Vad du behöver veta innan du tar Galieve Peppermint

  Använd inte Galieve Peppermint:

  • ­om du är allergisk (överkänslig) mot natriumalginat, natriumvätekarbonat, kalciumkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel eftersom andningssvårigheter och hudutslag har förekommit, dock mycket sällan (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Galieve Peppermint innehåller aspartam och natrium

  Detta läkemedel innehåller 3,75 mg aspartam i varje tablett. Aspartam bryts ned till fenylalanin. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt genetisk störning där fenylalanin samlas i kroppen eftersom det inte kan tas bort ordentligt.

  Om din läkare har berättat att du har en intolerans mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

  Detta läkemedel innehåller natrium (5.3 mmol per dose på 2 tuggtabletter) och kalcium (1.6 mmol per dos på 2 tuggtabletter). Den maximala rekommenderade dagliga dosen av detta läkemedel innehåller 1012 mg natrium (finns i bordssalt). Detta motsvarar 50.6% av den maximala rekommenderade dagliga dosen för natrium hos vuxna.

  Galieve Peppermint används enbart för korttidsbehandling, om inte sjukvårdspersonal har angivit annat.


  Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av Galieve Peppermint eller fler doser dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.


  Tala om för din läkare om du har eller har haft en njur- eller hjärtsjukdom, eftersom vissa salter kan påverka dessa sjukdomar.


  Om symtomen kvarstår efter 7 dagar, rådfråga din läkare.

  Andra läkemedel och Galieve Peppermint

  Galieve Peppermint kan påverka effekten av andra läkemedel som tas via munnen. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och Amning

  Läkemedlet kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Galieve Peppermint innehåller aspartam och natrium


  3. Hur du tar Galieve Peppermint

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Tabletterna tas via munnen. Tabletterna ska tuggas ordentligt innan de sväljs.


  Vuxna och barn (från 12 år): Vid symtom ta 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn).


  Barn under 12 år: Endast enligt läkares föreskrift.

  Om du har tagit för stor mängd av Galieve Peppermint

  Om du har tagit för stor mängd av Galieve Peppermint, kan du känna dig uppsvälld. Det är osannolikt att detta orsakar ytterligare besvär, men rådfråga en läkare eller apotekspersonal.

  Om du har glömt ta Galieve Peppermint

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, ta bara nästa dos som vanligt.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du upplever dessa biverkningar sluta ta läkemedlet och kontakta läkare omedelbart. I mycket sällsynta fall (färre än 1 av 10 000 användare) kan en allergisk reaktion mot ingredienserna uppkomma. Symtom på detta kan vara hudutslag, klåda, andningssvårigheter, yrsel eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Galieve Peppermint ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 30ºC.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är 250 mg natriumalginat, 133,5 mg natriumvätekarbonat och 80 mg kalciumkarbonat.

  • Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E951), pepparmyntsarom, magnesiumstearat och acesulfamkalium.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar utseende

  Galieve Peppermint tuggtabletter är runda, benvita och något prickiga tabletter.

  Förpackningsstorlekar: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 eller 64 tuggtabletter i blister och 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 eller 2 x 24 tuggtabletter i plastburkar.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

  Vandtårnsvej 83A

  2860 Søborg

  Danmark

  Tel.: +45 4444 9700

  Tillverkare

  RB NL Brands B.V.

  WTC Schiphol Airport,

  Schiphol Boulevard 207,

  1118 BH Schiphol,

  Nederländerna

  Denna bipacksedel godkändes senast: 2021-06-04