Folix Orala droppar, lösning 10mg/ml Flaska, 15ml
Läkemedel

Folix Orala droppar, lösning 10mg/ml Flaska, 15ml

Folsyra vattenfri

Webbpris

299:-

Butikspris

320:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Receptfritt läkemedel med flytande folsyra
 • Folsyra ( kallas även vitamin B9) används för att förebygga skador på ryggrad och ryggmärg hos fostret
 • Från 18 år. För gravida eller inför planering av graviditet. Läs alltid bipacksedeln innan användningen
 • Källa: 

  FASS
 • Bipacksedel: Information till användaren

  10 mg/ml Orala droppar, lösning

  Folsyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  -Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare,apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare , apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1.Vad Folix är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Folix
  3. Hur du tar Folix
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Folix ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1.Vad Folix är och vad det används för

  Folix innehåller den aktiva substansen folsyra (kallas även vitamin B9) och tillhör en grupp läkemedel som kallas vitamin B.

  Folix kan användas av vuxna kvinnor (över 18 år) som planerar att bli med barn och under graviditetens första 3 månader (första trimester) för att förebygga skador på ryggrad och ryggmärg (t.ex. ryggmärgsbråck) hos fostret.

  Folsyra som finns i Folix kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Folix

  Ta inte Folix :

  • om du är allergisk mot folsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har fått diagnosen vitamin B12 -brist eller blodbrist utan känd orsak

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du tar Folix


  • om du har cancer eller en tumör.

  • om du eller din partner har känd risk att få ett barn med skador på ryggrad och ryggmärg.Om du är osäker tala med läkare.

  • om du använder några kostillskott innehållande folsyra (vitamin B9)

  Andra läkemedel och Folix

  Tala om för läkare, eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Kontakta alltid läkare innan du kombinerar Folix med ett läkemedel som innhåller någon av följande aktiva substanser:

  - fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, primidon (används mot epilepsi).

  - kloramfenikol, kotrimoxazol (används mot infektioner).

  - sulfasalazin (används mot ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller reumatoid artrit).

  - metotraxat, pemetrexed (cytostatika).

  - folsyra(vitamin B9)

  Graviditet och amning

  Folsyra kan användas när du är gravid och när du ammar.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Folix påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.


  Folix innehåller glycerol och propylenglykol

  Glycerol kan ge huvudvärk, magbesvär och diarre. Propylenglykol kan ge liknande symptom som alkohol vid mycket höga doser.


  3. Hur du tar Folix

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligtanvisningar från läkaren, sjuksköterska eller apotekspersonal.Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dropparna ska sväljas.

  Ta 1 droppe (0,5 mg) dagligen under minst 4 veckor före befruktningen och under graviditetens första 3 månader.


  Användning för barn  Om du har tagit för stor mängd av Folix

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Folix

  Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det, men inte om det snart är dags för nästa dos. Ta aldrig två doser samtidigt. Ta de återstående doserna vid rätt tidpunkt.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  Allergiska reaktioner (t.ex. klåda, nässelfeber, hudutslag). Anafylaktiska reaktioner (inklusive chock).

  Aptitlöshet, illamående, utspänd buk och gasbildning.

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare,sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket

  Box 26

  752 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Folix ska förvaras

  Förvaras vid högst 25°C.

  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Anv. före. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Hållbarheten i bruten förpackning är 6 månader.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • Den aktiva substansen är folsyra. 1 ml (20 droppar) innehåller 10 mg folsyra

  • Övriga innehållsämnen är: glycerol, propylenglykol, natriumhydroxid (för pH justering), renat vatten

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Folix är en gul till orange, klar, luktfri lösning.

  Förpackningsstorlek:

  15 ml lösning i en brun glasflaska med droppinsats.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning


  Erol AB

  St. Johannesgatan 2

  211 46 Malmö

  Tfn. 040-688 09 69  Tillverkare


  Vianex SA

  12 Athens-Lamia National Road

  144 51 Metamorfosi Attiki

  Grekland

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-07-20