Fexofenadin ABECE filmdragerad tablett 120 mg 30 st
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Fexofenadin ABECE filmdragerad tablett 120 mg 30 st

Fexofenadin

Webbpris

117:-

Butikspris

155:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används mot klåda, snuva och ögonbesvär vid säsongsbunden allergisk rinit (hösnuva)
 • Lindrar symtom inom 1 timme och effekt kvarstår i ca 1 dygn
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om du inte mår bättre inom 7 dagar. Används inte i mer än 3 månader utan kontakt med sjukvården
 • Källa: 

  FASS
 • Fexofenadin ABECE

  120 mg filmdragerade tabletter

  fexofenadinhydroklorid

  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonal, om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Fexofenadin ABECE är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Fexofenadin ABECE
  3. Hur du använder Fexofenadin ABECE
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Fexofenadin ABECE ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Fexofenadin ABECE är och vad det används för

  Fexofenadin Abece innehåller fexofenadinhydroklorid som är ett antihistamin.


  Används hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder för att lindra symtom som förekommer vid hösnuva (säsongsbunden allergisk rinit) såsom nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa och kliande, röda och vattniga ögon.

  Fexofenadinhydroklorid som finns i Fexofenadin Abece kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Fexofenadin ABECE

  Använd inte Fexofenadin ABECE

  • om du är allergisk mot fexofenadinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Fexofenadin Abece om:

  • du har lever- eller njurproblem

  • du har eller har haft hjärtsjukdom eftersom detta läkemedel kan ge en snabb eller oregelbunden hjärtrytm

  • du är äldre

  Barn och ungdomar

  Fexofenadin Abece 120 mg rekommenderas inte till barn och ungdomar under 12 år.

  Andra läkemedel och Fexofenadin ABECE

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Om du tar apalutamid (ett läkemedel för att behandla prostatacancer), eftersom effekten av fexofenadin kan minska.


  Effekten av Fexofenadin Abece kan försämras genom minskat upptag, om vissa läkemedel mot sur mage som innehåller aluminium- och magnesiumhydroxid tas samtidigt.


  Det rekommenderas att du låter det gå 2 timmar mellan intag av Fexofenadin Abece och läkemedel mot sur mage.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

  Om du är gravid ska du inte använda Fexofenadin Abece annat än på läkares rekommendation.


  Fexofenadin Abece rekommenderas ej till ammande kvinnor.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Fexofenadin Abece påverkar sannolikt inte din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner. Du bör dock kontrollera att dessa tabletter inte gör dig trött eller yr innan du kör eller hanterar maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Fexofenadin ABECE innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

  3. Hur du använder Fexofenadin ABECE

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  För vuxna och ungdomar från 12 år

  Rekommenderad dos är 1 tablett (120 mg) en gång om dagen för vuxna och barn från 12 år och uppåt.


  Ta tabletten med vatten före måltid.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.


  Använd inte Fexofenadin Abece i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

  Användning för barn och ungdomar

  Fexofenadin Abece 120 mg rekommenderas inte till barn och ungdomar under 12 år.

  Om du använt för stor mängd av Fexofenadin ABECE

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Symtom på överdosering är yrsel, dåsighet, trötthet och muntorrhet.

  Om du har glömt att använda Fexofenadin ABECE

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett

  Ta nästa dos vid den vanliga tiden så som föreskrivits av läkaren.

  Om du slutar att använda Fexofenadin ABECE

  Berätta för läkaren om du vill sluta använda Fexofenadin Abece innan behandlingen avslutas.

  Om behandlingen avslutas för tidigt kan symtomen återkomma.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Berätta omedelbart för läkaren och avsluta behandlingen med Fexofenadin ABECE om du:

  • svullnar upp i ansikte, läppar, tunga eller hals och får andningssvårigheter, eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • huvudvärk

  • dåsighet

  • illamående (kväljning)

  • yrsel.

  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • trötthet

  • sömnighet.

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • sömnsvårigheter (sömnlöshet)

  • sömnrubbningar

  • mardrömmar

  • nervositet

  • dimsyn

  • snabb eller oregelbunden hjärtrytm

  • diarré

  • hudutslag och klåda

  • nässelutslag

  • allvarliga allergiska reaktioner som kan orsaka svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, blodvallningar, tryck över bröstet och andningssvårigheter.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Fexofenadin ABECE ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och blister efter EXP:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är fexofenadinhydroklorid. Varje tablett innehåller 120 mg fexofenadinhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är:

  - Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, povidon,
  magnesiumstearat.
  - Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Fexofenadin Abece är persikofärgade, avlånga filmdragerade tabletter som är släta på båda sidorna. Storlek: 15x6,5 mm.


  PVC/PVDC/Al-blister förpackade i kartonger. 7, 10, 15, 20 och 30 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Evolan Pharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd


  Tillverkare

  S.C. Laropharm S.R.L, 145 A Alexandriei street, Bragadiru, Ilfov, 077025, Rumänien.

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-03-23