Ellura Kapsel, hård Blister, 15kapslar
Läkemedel

Ellura Kapsel, hård Blister, 15kapslar

Webbpris

289:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor
 • 1 kapsel dagligen sväljs tillsammans med ett glas vatten
 • Från 18 år. Läs alltid bipacksedel innan användningen
 • Källa: 

  FASS
 • 1. LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

  Ellura, Hårda kapslarAktiv substans: 195,7–216,9 mg extrakt (som torrt extrakt, raffinerat) från juice av amerikanskt tranbär (Vaccinium macrocarpon Aiton), motsvarande 36 mg proantocyanidiner (PAC), beräknat som PAC A2Kapsel

  2. VAD INNEHÅLLER ELLURA?

  Extrakt från juice av amerikanskt tranbär

  3. HUR VERKAR ELLURA?

  Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor. Ellura ska endast användas sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

  4. INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

  Innehavara av registerring för försäljning och tillverkare:

  Laboratoire Pharmaceutique Pharmatoka S.A.S

  20-22 avenue de la République

  92500 Ruel Malmaison

  Frankrike


  Lokal företrädare:

  JemoPharm A/S

  Hasselvej 1

  4790 Stege

  Danmark

  5. VAD ANVÄNDS ELLURA FÖR?

  Förebygga återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor

  6. NÄR SKA ELLURA INTE ANVÄNDAS?

  Om du är allergisk mot tranbär eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

  Om du har någon njursjukdom

  Om du tar något blodförtunnande medel (för att förhindra blodpropp), t. Ex. Warfarin

  Om du tar något läkemedel som innehåller takrolimus (för att dämpa immunförsvaret)


  Barn och ungdomar

  Barn och ungdomar under 18 år bör inte använda Ellura, eftersom erfarenhet saknas. Om barn/ungdom drabbas av besvär från urinvägarna ska sjukvården kontaktas för bedömning och rådgivning. Det finns en risk för komplikationer till följd av urinvägsinfektion eller annan allvarlig sjukdom.


  Män

  Användning hos män rekommenderas inte, eftersom män som får besvär från urinvägarna ska kontakta sjukvården för bedömning och rådgivning. Det finns risk för utveckling av komplikationer till följd av urinvägsinfektion eller annan allvarlig sjukdom.


  ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR ELLURA ANVÄNDS:

  Risken för olika typer av blödningar kan eventuellt öka, om Ellura används samtidigt med blodförtunnande läkemedel (används för att förhindra blodpropp).

  Därför ska du inte använda Ellura, om du tar något blodförtunnande läkemedel.

  Du ska inte heller använda Ellura, om du tar något läkemedel som innehåller takrolimus (som dämpar immunförsvaret). Ellura kan sänka halten av takrolimus i ditt blod.

  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Ellura.


  Varningar och försiktighet

  Kontakta läkare omedelbart om du får besvär eller symtom såsom feber, stelhet, smärta i sidan, blod i urinen, smärta vid urinering eller svårighet att tömma urinblåsan.

  Kontakta sjukvården för rådgivning om du får symtom på urinvägsinfektion, t.ex. sveda vid urinering eller behov av att kissa oftare än normalt.

  Tranbär innehåller oxalsyra. Ellura skulle därför kunna öka risken för njursten hos patienter som har eller tidigare har haft njursten.

  GRAVIDITET

  Ellura bör inte användas under graviditet , eftersom erfarenheten är begränsad. Gravida kvinnor som får besvär från urinvägarna, ska kontakta sjukvården för bedömning och rådgivning

  AMNING

  Ellura bör inte användas under amning, eftersom erfarenheten är begränsad.


  TRAFIKVARNING

  Ellura har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna

  som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

  7. HUR SKALL DU ANVÄNDA ELLURA

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  BRUKSANVISNING

  Kvinnor (vuxna och äldre):

  1 kapsel dagligen.

  Kapseln ska sväljas tillsammans med ett glas vatten.


  Behandlingstid

  Om du får symtom på urinvägsinfektion medan du använder Ellura (t.ex. sveda vid urinering eller behov av att kissa oftare än normalt), kontakta sjukvården för rådgivning.


  En hård kapsel innehåller 195,7–216,9 mg extrakt (som torrt extrakt, raffinerat) från juice av amerikanskt tranbär (Vaccinium macrocarpon Aiton), motsvarande 36 mg proantocyanidiner (PAC), beräknat som PAC A2. Vid tillverkning av en kapsel åtgår 19-43 g färsk frukt av amerikanskt tranbär.

  Övriga innehållsämnen är: mannitol, magnesiumstearat och kiseldioxid (kolloidal, vattenfri). Kapselskalet består av hypromellos.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Ellura är hårda, genomskinliga kapslar, 21,7 mm x 7,6 mm, innehållande ett lilafärgat pulver (naturlig färg). Ellura kapslar är förpackade i blisterförpackningar med 15 kapslar.

  VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?

  Om du av misstag har tagit mer än den rekommenderade dosen av Ellura, ger detta normalt inga biverkningar. Fortsätt att ta den vanliga dosen vid den vanliga tidpunkten.

  Men om du inte känner dig bra eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har glömt att ta Ellura

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Fortsätt ta nästa dos som vanligt.


  8. VILKA BIVERKNINGAR KAN ELLURA GE?

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Hudutslag (överkänslighetsreaktion), diarré och illamående har rapporterats. Förekommer hos ett okänt antal användare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  Du kan också rapportera biverkningar direkt till:

  Läkemedelsverket. Box 26, 751 03 Uppsala.

  Hemsida:www.lakemedelsverket.se


  Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  9. HUR SKA ELLURA FÖRVARAS?

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Inga särskilda förvaringsanvisningar i övrigt.


  Används före utgångsdatumet som anges på kartongen eller blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  10. VILKEN HÅLLBARHET HAR ELLURA?

  4 år från tillverkningsdatum

  11. DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

  2022-06-16