Duroferon depottablett 100 mg 100 st
Läkemedel

Duroferon depottablett 100 mg 100 st

Järn(II)sulfatheptahydrat

Webbpris

189:-

Jämförpris:

1:89/st

Butikspris

199:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid blodbrist och i förebyggande syfte till exempelvis gravida och blodgivare
 • Innehåller järn
 • Från 12 år. Järntabletter kan orsaka förgiftning hos små barn
 • Källa: 

  FASS
 • Duroferon 100 mg Fe2+ depottabletter

  järnsulfat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda dett läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


  I denna bipacksedel finns information om följande:

  1. Vad Duroferon är och vad det används för

  2. Vad du behöver veta innan du använder Duroferon

  3. Hur du använder Duroferon

  4. Eventuella biverkningar

  5. Hur Duroferon ska förvaras

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD DUROFERON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Duroferon innehåller järn som utlöses i jämn takt under lång tid vilket gör att kroppen lättare kan tillgodogöra sig det.


  Duroferon används vid blodbrist (järnbristanemi) och i förebyggande syfte till gravida kvinnor och blodgivare.

  2. INNAN DU ANVÄNDER DUROFERON

  Använd inte Duroferon

  • om du är överkänslig för järnsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har svårt att svälja eller har förträngningar av matstrupen, eftersom järntabletter kan fastna och ge skador.

  • om du har sjukdomar som ger förhöjt järnvärde (hemosideros, hemokromatos) eller en ämnesomsättningssjukdom där huden är känslig för ljus (porfyria cutanea tarda).

  • om du har andra former av blodbrist utan järnbrist t.e.x hemolytisk anemi.

  • om du får regelbundna blodtransfusioner.

  • om du får järnläkemedel som injiceras.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Duroferon om du:


  • har en inflammatorisk tarmsjukdom (såsom enterit, kolit, ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

  • har svårt att svälja

  • du har nedsatt leverfunktion.

  Till följd av risken för sår i munnen och missfärgning av tänderna får tabletterna inte sugas, tuggas eller hållas kvar i munnen, utan ska sväljas hela med vatten. Tala med läkare om du inte kan följa denna anvisning.


  Om du råkar sätta en tablett i halsen, kontakta omedelbart läkare eftersom det finns risk för att sår och förträngningar i luftrören kan uppstå om tabletten kommer in i luftvägarna. Symtom på detta är ihållande hosta, upphostning av blod och/eller att det känns tungt att andas. Symtomen kan komma dagar eller månader efter att du satte tabletten i halsen. Därför är det viktigt att du undersöks snabbt för att för att kontrollera att tabletten inte har skadat dina luftvägar.


  Förvara alltid järnläkemedel oåtkomligt för barn eftersom järntabletter kan orsaka förgiftning hos små barn.


  Järnläkemedel kan färga avföringen mörk.


  Innan behandlingsstart är det viktigt att läkaren utesluter alla bakomliggande orsaker till anemi.


  Rekommenderad dos ska inte överskridas.


  Andra läkemedel och Duroferon

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Duroferon, t ex:

  • läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar som innehåller aluminiumhydroxid och magnesiumkarbonat (antacida) eller

   kalciuminnehållande produkter. Effekten av Duroferon kan försämras om dessa tas samtidigt. Duroferon bör därför tas minst 1 timme före eller 2 timmar efter dessa läkemedel.

  • läkemedel som innehåller sköldkörtelhormoner (tyreoideahormoner). Duroferon minskar effekten av dessa läkemedel om de tas samtidigt. Läkemedlen bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

  • vissa läkemedel mot infektioner (tetracykliner). Duroferon minskar effekten av dessa läkemedel om de tas samtidigt. Läkemedlen bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum.

  • andra läkemedel mot infektioner (t ex ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin)

  • läkemedel mot bland annat högt blodtryck (kaptopril, metyldopa)

  • läkemedel mot Parkinsons sjukdom (levodopa)

  • läkemedel mot inflammationer och reumatism (penicillamin)

  • läkemedel mot skelettsjukdomar (alendronat, klodronat, risedronat)

  • läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)

  Risken för ovanstående interaktioner kan oftast minimeras genom justering i tidpunkt för intag.


  Graviditet, amning och fertilitet

  Duroferon kan användas under graviditet och amning, rådfråga läkare innan du tar Duroferon.


  Det finns inga tillgängliga data avseende hur Duroferon påverkar fertiliteten.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Duroferon påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

  3. HUR DU ANVÄNDER DUROFERON

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos vid blodbrist för vuxna och ungdomar från 12 år: :1 tablett morgon och kväll.

  Förebyggande under graviditet: 1 tablett till kvällen.

  Annan dos enligt läkares föreskrift.

  Svälj tabletten hel med vatten. Tabletten får inte sugas, tuggas eller hållas kvar i munnen. Tabletten ska intas i upprätt ställning (sittande eller stående).


  Om du använt för stor mängd av Duroferon

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Duroferon

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 person av 100 användare): En del personer får en lösare eller trögare avföring än normalt av järnläkemedel. Illamående och magsmärtor kan förekomma och beror på dosens storlek.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 ): Hudutslag.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Mörkfärgad avföring, förträngningar i luftrören (bronkial stenos).


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Sår i munnen (vid felaktig användning, när tabletterna tuggas, sugs eller hålls kvar i munnen). Alla patienter, men särskilt äldre och patienter med svårigheter att svälja riskerar också att få sår i halsen eller matstrupen. Om tabletten kommer in i luftvägarna finns risk för sår i luftrören som kan ge förträngingar i luftrören .


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se


  5. HUR DUROFERON SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25oC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är järnsulfat motsvarande 100 mg Fe2+ (=tvåvärt järn) per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är färgämnen (järnoxid E 172 och titandioxid E 171), askorbinsyra, povidon, polyeten, karbomer, hypromellos, makrogol, magnesiumstearat, syntetiskt paraffin.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletterna är gula, runda märkta A/DD.


  Blister (tryckförpackning): 60 st, 100 st och 200 st.


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  ACO HUD NORDIC AB

  Box 622

  194 26 Upplands Väsby


  Ombud:

  Avia Pharma AB

  Svärdvägen 3B

  182 33 Danderyd


  Tillverkare:

  Richard Bittner AG

  Ossiacherstrasse 7

  9560 Feldkirchen

  Österrike


  Senaste revision: 2021-08-25