Desloratadine Sandoz filmdragerad tablett 5 mg 30 st
Läkemedel

Desloratadine Sandoz filmdragerad tablett 5 mg 30 st

Desloratadin

Webbpris

28:-

Jämförpris:

0:93/st

Butikspris

65:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används mot tillfällig allergi med besvär i näsa och ögon orsakad av till exempel pollen, gräs, pälsdjur, kvalster och damm
 • Antihistamin. Ger ingen dåsighet
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om du inte mår bättre inom 7 dagar
 • Varje tablett innehåller 5mg desloratadin. Övriga innehållsämnen är: Tablettkärna: majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydrogenerad vegetabilsk olja (typ 1). Tablettdragering:Opadry Blue 03B50689 (hypromellos E464, titandioxid E171, makrogol 400 E1521, indigotin E132).

 • Vuxna och ungdomar (12 år och äldre): Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen. Tabletten sväljes hel.
 • Källa: 

  FASS
 • Desloratadine Sandoz

  5 mg filmdragerade tabletter

  desloratadin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Desloratadine Sandoz är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Desloratadine Sandoz
  3. Hur du tar Desloratadine Sandoz
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Desloratadine Sandoz ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Desloratadine Sandoz är och vad det används för

  Vad Desloratadine Sandoz är

  Desloratadine Sandoz innehåller desloratadin som är ett antihistamin.


  Hur Desloratadine Sandoz verkar

  Desloratadine Sandoz är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symtom under kontroll.


  När Desloratadine Sandoz ska användas

  Desloratadine Sandoz lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.


  Desloratadine Sandoz kan även ordineras av läkare för användning för att lindra symtom från urtikaria (en hudåkomma orsakad av allergi). Dessa symtom omfattar klåda och nässelutslag.


  Lindring av dessa symtom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.


  Desloratadin som finns i Desloratadine Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Desloratadine Sandoz

  Ta inte Desloratadine Sandoz

  • om du är allergisk mot desloratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot loratadin.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Desloratadine Sandoz:

  • om du eller någon i din familj har haft krampanfall.

  • om du har nedsatt njurfunktion.

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Desloratadine Sandoz

  Det finns inte några kända interaktioner mellan Desloratadine Sandoz och andra läkemedel.

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Desloratadine Sandoz med mat, dryck och alkohol

  Desloratadine Sandoz kan tas med eller utan mat.

  Var försiktig om du tar Desloratadine Sandoz tillsammans med alkohol.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

  Intag av Desloratadine Sandoz rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.


  Fertilitet

  Det finns inga fertilitetsdata för män och kvinnor.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid rekommenderad dos förväntas inte detta läkemedel påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga, rekommenderas att man inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  3. Hur du tar Desloratadine Sandoz

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och ungdomar 12 år och äldre

  Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen med vatten, med eller utan mat.


  Detta läkemedel ska sväljas.

  Tabletten sväljes hel.


  Kontakta läkare om förbättring inte ses efter 7 dagars behandling.


  Behöver man använda Desloratadine Sandoz längre tid än 3 månader, ska man kontakta läkare för att undersöka om symtomen har en annan orsak.

  Om du har tagit för stor mängd av Desloratadine Sandoz

  Ta Desloratadine Sandoz exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Desloratadine Sandoz

  Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Desloratadine Sandoz

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Under marknadsföringen av desloratadin har fall av allvarliga allergiska reaktioner (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och svullnad) rapporterats i mycket sällsynta fall. Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård.


  I kliniska prövningar på vuxna var biverkningarna ungefär desamma som med en overksam tablett. Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med en overksam tablett. Hos ungdomar var huvudvärk den mest vanligt rapporterade biverkningen.


  I kliniska prövningar med desloratadin har följande biverkningar rapporterats som:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • Trötthet

  • Muntorrhet

  • Huvudvärk.

  Vuxna

  Under marknadsföringen av desloratadin har följande biverkningar rapporterats som:


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Allvarliga allergiska reaktioner

  • Utslag

  • Bultande eller oregelbundna hjärtslag

  • Snabba hjärtslag

  • Magsmärtor

  • Illamående

  • Kräkningar

  • Orolig mage

  • Diarré

  • Yrsel

  • Dåsighet

  • Sömnsvårigheter

  • Muskelsmärtor

  • Hallucinationer

  • Kramper

  • Rastlöshet med ökad kroppsrörelse

  • Leverinflammation

  • Avvikande leverfunktionstester

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

  • Avvikande beteende

  • Aggression

  • Nedstämdhet

  • Torra ögon

  • Onormal svaghet

  • Gulfärgning av hud och/eller ögon

  • Ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis och för UV-ljus, till exempel för UV-ljus i solarium

  • Förändring i hur hjärtat slår

  • Viktökning

  • Ökad aptit.

   Barn

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   • Avvikande beteende

   • Aggression

   • Långsamma hjärtslag

   • Förändring i hur hjärtat slår

   • Viktökning

   • Ökad aptit.


    Rapportering av biverkningar

    Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

    Läkemedelsverket
    Box 26
    751 03 Uppsala

    5. Hur Desloratadine Sandoz ska förvaras

    Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


    Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


    Inga särskilda förvaringsanvisningar.


    Använd inte detta läkemedel om du märker någon förändring i tabletternas utseende.


    Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

    6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

    Innehållsdeklaration

    • Den aktiva substansen är desloratadin. Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg desloratadin.

    • Övriga innehållsämnen är:

     Tablettkärna: majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydrogenerad vegetabilisk olja (typ 1).

     Tablettdragering: Opadry Blue 03B50689 (hypromellos E464, titandioxid E171, makrogol 400 E1521, indigotin E132).

    Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

    Ljusblå, rund, bikonvex filmdragerad tablett, märkt med ”5” på ena sidan.

    Diameter 6,50 ± 0,10 mm.


    Desloratadine Sandoz tillhandahålls i blister som består av OPA/Al/PVC/Al eller PVC/Aclar/Al.


    Förpackningsstorlekar (endosförpackade):

    1x1, 2x1, 3x1, 5x1, 7x1, 10x1, 14x1, 15x1, 20x1, 21x1, 30x1 filmdragerade tabletter


    Förpackningsstorlekar:

    1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30 filmdragerade tabletter.


    Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

    Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

    Innehavare av godkännande för försäljning:

    Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


    Tillverkare:

    Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien

    Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-10-24