Clarityn Sirap 1mg/ml Flaska, 120 ml
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Clarityn Sirap 1mg/ml Flaska, 120 ml

Loratadin

Webbpris

155:-

Butikspris

169:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används mot tillfällig allergi med besvär i näsa och ögon orsakad av till exempel pollen, gräs, pälsdjur, kvalster och damm.
 • Antihistamin. Bärsmak. Doseringsmått ingår
 • Från 6 år. Kontakta sjukvården om du inte mår bättre inom 7 dagar
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Clarityn sirap (loratadin) är ett receptfritt läkemedel som lindrar tillfälliga allergiska besvär som nysningar, rinnande eller kliande näsa samt röda, rinnande och kliande ögon. Clarityn innehåller ett antihistamin som dämpar effekterna av histamin, som bildas i kroppen vid allergi mot till exempel pollen, gräs, pälsdjur och kvalster.
 • Den aktiva substansen är loratadin. Varje ml sirap innehåller 1 mg loratadin. Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat (E386), natriumdivätefosfatdihydrat (E339), flytande maltitol (E965), propylenglykol (E1520), glycerol (E422), fosforsyra (E338) (för pH-justering), natriumbensoat (E211) sukralos (E955), flytande sorbitol, flytande (E420), bärarom och renat vatten.

 • Vuxna och barn över 6 år och 30 kg: 10 ml en gång dagligen, med eller utan mat. Barn över 6 år och under 30 kg: En tesked (5 ml) en gång dagligen, med eller utan mat. Vatten eller annan vätska behövs inte för att svälja sirapen. Clarityn ska inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination.
 • Källa: 

  FASS
 • Clarityn

  1 mg/ml sirap

  loratadin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Clarityn är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Clarityn
  3. Hur du tar Clarityn
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Clarityn ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Clarityn är och vad det används för

  Vad Clarityn är

  Clarityn sirap innehåller den aktiva substansen loratadin vilken tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer.


  Hur Clarityn verkar

  Clarityn hjälper till att minska dina allergiska symtom genom att stoppa effekterna av ett ämne som kallas histamin, vilket bildas i kroppen när du är allergisk mot något.


  När Clarityn ska tas

  Vid tillfälliga allergiska besvär såsom rinnsnuva, nästäppa och nysningar och/eller röda, rinnande och kliande ögon hos vuxna och barn över 6 år.


  Effekten av Clarityn varar hela dygnet och ska hjälpa dig att fortsätta med dina dagliga aktiviteter och att sova.


  Loratadin som finns i Clarityn kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Clarityn

  Ta inte Clarityn

  • om du är allergisk mot loratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Clarityn:

  • om du har en leversjukdom

  • om du ska genomgå hudtester för allergi. Ta inte Clarityn två dagar innan dessa tester, eftersom testresultaten annars kan påverkas.

  Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Clarityn.

  Barn

  Ge inte Clarityn till barn under 6 år.

  Andra läkemedel och Clarityn

  Biverkningar av Clarityn kan öka vid samtidig användning av andra läkemedel som påverkar funktionen hos vissa leverenzymer som ansvarar för nedbrytning av läkemedel i levern. Däremot, har det i kliniska studier inte setts någon ökning av biverkningar av loratadin med läkemedel som påverkar funktionen av dessa enzymer. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

  Clarityn och alkohol

  Clarityn har inte visat sig öka effekten av alkohol.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Ta inte Clarityn om du är gravid annat än på läkares rekommendation.


  Ta inte Clarityn om du ammar. Loratadin utsöndras i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  I kliniska studier som undersökte körförmågan har det inte setts någon försämring hos personer som fick loratadin. Vid rekommenderad dos av Clarityn förväntas inte detta göra dig dåsig eller mindre uppmärksam. Emellertid kan dåsighet förekomma hos vissa personer i sällsynta fall och detta kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Clarityn innehåller maltitol, sorbitol, propylenglykol, natrium och natriumbensoat

  Flytande maltitol: Detta läkemedel innehåller 3 g flytande maltitol per 5 ml vilket motsvarar 600,69 mg/ml. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  Sorbitol: Detta läkemedel innehåller 700 mg sorbitol per 5 ml vilket motsvarar 140 mg/ml. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller

  ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som

  gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

  Propylenglykol: Detta läkemedel innehåller 250 mg propylenglykol per 5 ml vilket motsvarar 50 mg/ml.

  Natrium: Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 5 ml vilket innebär att det i princip är ”natriumfritt”

  Natriumbensoat: Detta läkemedel innehåller 2,5 mg natriumbensoat per 5 ml vilket motsvarar 0,5 mg/ml.


  3. Hur du tar Clarityn

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Hur mycket som ska tas:

  Vuxna och barn över 6 år:

  Kroppsvikt 30 kg eller under: Ta 5 ml (fyll doseringsmåttet till 5 ml-markeringen) en gång dagligen

  Kroppsvikt över 30 kg: Ta 10 ml (fyll doseringsmåttet till 10 ml-markeringen) en gång dagligen

  Clarityn rekommenderas inte till barn under 6 år.

  Intag av detta läkemedel

  • vatten eller annan vätska behövs inte för att svälja sirapen

  • sirapen kan tas med eller utan mat.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  Behöver man använda Clarityn längre tid än 3 månader, ska man kontakta läkare för att undersöka om symtomen har en annan orsak.


  Om du har tagit för stor mängd av Clarityn

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Inga allvarliga problem förväntas, dock kan du få huvudvärk, snabba hjärtslag och bli sömnig.


  Om du har glömt att ta Clarityn

  • Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt därefter att ta den på vanligt sätt.

  • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  De vanligast rapporterade biverkningarna hos vuxna och barn över 12 år är:

  • dåsighet

  • huvudvärk

  • ökad aptit

  • sömnproblem

  De vanligaste rapporterade biverkningarna hos barn i åldern 2 till 12 år är:

  • huvudvärk

  • nervositet

  • trötthet

  Följande mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) har också setts efter marknadsföringen av loratadin:

  • allvarlig allergisk reaktion (inklusive svullnad)

  • yrsel

  • kramper

  • oregelbunden eller snabb hjärtrytm

  • illamående

  • muntorrhet

  • orolig mage

  • leverproblem

  • håravfall

  • hudutslag

  • trötthet

  Frekvensen av följande biverkningar är inte känd (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data)

  • viktökning

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Clarityn ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Får ej frysas. Ljuskänsligt. Förvara flaskan i ytterkartongen.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Clarityn sirap ska användas inom 1 månad efter öppnandet.

  Använd inte detta läkemedel om du noterar någon förändring i utseendet på sirapen.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är loratadin. Varje 10 ml av sirapen innehåller 10 mg loratadin.

  - Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat (E386), natriumdivätefosfatdihydrat (E339), flytande maltitol (E965), propylenglykol (E1520), glycerol (E422), fosforsyra (E338), natriumbensoat (E211), flytande sorbitol (E420), sukralos (E955), bärarom och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Sirap.

  En klar färglös till ljusgul sirap. Clarityn sirap finns i ogenomskinliga vita plastflaskor med 60 eller 120 ml med säkerhetsförseglat, barnskyddande plastlock. Ett doseringsmått med markeringar för 5 ml och 10 ml medföljer förpackningen.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Bayer AB

  Box 606

  169 26 Solna


  Tillverkare:

  Berlimed S.A.

  Poligono Industrial Santa Rosa

  Calle Francisco Alonso No.7

  28806 Alcalá de Henares (Madrid)

  Spanien


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal: Claritine

  Irland, Italien, Sverige: Clarityn

  Frankrike, Grekland, Spanien: Clarityne

  Storbritannien: Clarityn (Allergy)


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2020-06-08