Calcitugg Tuggtablett 1g Burk, 60tabletter

Läkemedel

Calcitugg tuggtablett 1000 mg 60 st

Kalciumkarbonat

Webbpris

129:-

Jämförpris:

2:15/st

Butikspris

145:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för att förebygga och behandla brist på kalcium
 • Kan även användas som tilläggsbehandling vid benskörhet
 • Tabletterna kan tuggas eller smältas i munnen. Med smak av apelsin
 • Calcitugg

  500 mg, 1000 mg tuggtabletter

  kalcium

  Läs nog igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Calcitugg är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Calcitugg 
  3. Hur du tar Calcitugg
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Calcitugg ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Calcitugg är och vad det används för

  Calcitugg är tuggtabletter som innehåller kalcium som är ett viktigt ämne för nybildning av ben. Calcitugg används för att förebygga och behandla brist på kalcium, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet. Calcitugg kan även skrivas ut av läkare på recept för att användas som fosfatbindare till patienter med stora mängder fosfat i blodet.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Calcitugg 

  Ta inte Calcitugg

  • om du är allergisk (överkänslig) mot kalcium, eller något annat innehållsämne i Calcitugg. 

  • om du har ökad mängd kalcium i blod eller i urin.

  • om du har njursten.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Calcitugg

  • om du tar diuretika (urindrivande för behandling av högt blodtryck och ödem) eller hjärtglykosider (för behandling av hjärtsjukdom).

  • om du har alltför höga nivåer av kalcium i blodet eller uppvisar tecken på nedsatt njurfunktion eller har haft njursten tidigare.

  • om du tar höga doser av kalcium och även använder preparat som innehåller vitamin D.

  • om du tar höga doser av kalcium och även använder syrabindande medel.

  Andra läkemedel och Calcitugg

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Kalciumkarbonat kan försämra kroppens upptag av tetracyklinpreparat om de tas samtidig. Därför bör tetracyklinpreparat tas minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter intag av Calcitugg.


  Läkemedel som innehåller bisfosfonater bör tas minst en timme före Calcitugg.


  Kalcium kan minska effekten av levotyroxin. Därför bör levotyroxin tas minst fyra timmar före eller fyra timmar efter intag av Calcitugg.


  Effekten av antibiotika av kinolin-typ kan bli sämre om de tas samtidigt som kalcium. Sådana antibiotika ska tas två timmar före eller sex timmar efter intag av Calcitugg.


  Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Calcitugg.


  Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Calcitugg är: vissa urindrivande medel (s k tiaziddiuretika) och hjärtglykosider.


  Om du tar något utav ovan nämnda läkmedel kommer din läkare att ge dig ytterligare instruktioner.

  Calcitugg med mat och dryck

  Det spelar ingen roll om du tar Calcitugg i samband med mat och dryck.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 2500 mg kalcium (via föda och kalciumtillskott) Om du är gravid kan du ta Calcitugg om du har brist på kalcium.


  Calitugg kan användas under amning. Kalcium passerar över i modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Calcitugg har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Calcitugg innehåller isomalt

  Calcictugg innehåller isomalt (E953). Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

  3. Hur du tar Calcitugg

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering:

  Rekommenderad dos för vuxna är 500-1500 mg kalcium per dag.

  Användning för barn

  Rekommenderad dos för barn är 500-1000 mg kalcium per dag.


  Tabletterna kan tuggas eller får långsamt smälta i munnen.

  Om du har tagit för stor mängd av Calcitugg

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Calcitugg

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Dyspepsi (matsmältningsbesvär) har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Ökad mängd kalcium i blodet eller i urinen kan förekomma vid höga doser.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  Förstoppning, gasbildning, illamående, buksmärtor, diarré.


  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  Klåda och utslag. Mjölk-alkali syndrom (om överdrivna mängder kalcium har intagits), symptom är urinträngningar, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, onormal trötthet eller svaghet, tillsammans med ökad mängd kalcium i blodet och nedsatt njurfunktion.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Calcitugg ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Plastburk: Förvaras vid högst 30°. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

  Hållbarhet efter öppnandet är 6 månader.


  Blisterförpackning: Förvaras vid högst 25°. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen i en tablett Calcitugg 500 mg är 1250 mg kalciumkarbonat (motsvarar 500 mg kalcium).

  Den aktiva substansen i en tablett Calcitugg 1000 mg är 2500 mg kalciumkarbonat (motsvarar 1000 mg kalcium).


  Övriga innehållsämnen är:

  xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), smakämne (apelsin), magnesiumstearat, sukralos (E955), mono- och diglycerider av fettsyror.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Calcitugg är vita runda tuggtabletter.


  Förpackningsstorlekar:

  Plastburk: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 och 180 tabletter (500 mg).

  30, 60, 90 och 100 tabletter (1000 mg).

  Blisterförpackningar: 50x1 (endos) tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Orifarm Healthcare A/S

  Energivej 15

  5260 Odense S

  Danmark

  info@orifarm.com

  Lokal företrädare

  Orifarm Healthcare

  Box 56048

  102 17 Stockholm


  Tillverkare

  Asker Contract Manufacturing AS

  Drammensveien 852

  1383 Asker

  Norge


  Tjoapack Netherlands BV

  Nieuwe Donk 9

  4879 AC Etten-leur

  Nederländerna


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  500 mg:

  Belgien: Calci-Chew

  Finland: Calcichew appelsiini 500 mg purutabletti

  Grekland: Calcioral

  Luxemburg: Calcichew

  Nederländerna: Calci-Chew 500 mg

  Spanien: Mastical

  Sverige: Calcitugg 500 mg


  1000 mg:

  Nederländerna: Calci-Chew 1000 mg

  Sverige: Calcitugg 1000 mg

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-06-20

  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se 

Loading