Bromhexin ABECE Oral lösning 1,6 mg/ml 250 ml

20% online

välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Bromhexin ABECE Oral lösning 1,6 mg/ml 250 ml

Bromhexin

Kampanjpris

51:20

Webbpris

64:-

Butikspris

89:-
Överstruket pris avser det lägsta priset produkten haft de senaste 30 dagarna.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem
 • Löser segt slem i luftvägarna och underlättar upphostning. Dosmått ingår. Körsbärssmak
 • Från 6 år. Kontakta sjukvården om du inte mår bättre eller mår sämre efter 14 dagar
 • Källa: 

  FASS
 • Bromhexin ABECE

  0,8 mg/ml och 1,6 mg/ml oral lösning

  Bromhexinhydroklorid

  sorbitol, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, propylenglykol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bromhexin ABECE är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Bromhexin ABECE
  3. Hur du använder Bromhexin ABECE
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bromhexin ABECE ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bromhexin ABECE är och vad det används för

  Bromhexin Abece anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

  Bromhexin Abece används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.


  Bromhexinhydroklorid som finns i Bromhexin Abece kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Bromhexin ABECE

  Använd inte Bromhexin ABECE

  • om du är allergisk mot bromhexin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • om du har magsår eller blodiga upphostningar bör du rådgöra med läkare innan medicineringen påbörjas.

  Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexin. Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda bromhexin och omedelbart kontakta läkare.

  Andra läkemedel och Bromhexin ABECE

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Bromhexin Abece förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bromhexin Abece under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.


  Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Bromhexin ABECE innehåller sorbitol, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat och propylenglykol.

  Bromhexin Abece innehåller 532 mg sorbitol per ml. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.

  Bromhexin Abece innehåller metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat. Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

  Bromhexin Abece innehåller 40 mg propylenglykol per ml.

  3. Hur du använder Bromhexin ABECE

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Bromhexin Abece är avsedd för oralt bruk.


  Det finns två styrkor av Bromhexin Abece. I nedanstående tabell finns doseringen angiven för Bromhexin Abece 0,8 mg/ml oral lösning och Bromhexin Abece 1,6 mg/ml oral lösning.


  Förpackningen innehåller en doseringssked som mäter upp 2,5 ml eller 5 ml Bromhexin Abece.

  Rekommenderad dos till:

  Bromhexin ABECE 

  0,8 mg/ml

  Bromhexin ABECE 

  1,6 mg/ml

  Barn 1-5 år:

  2,5 ml

  3 gånger dagligen.

  Ej till barn 1-5 år

  Bromhexin Abece

  0,8 mg/ml rekommenderas

  Barn 6-12 år

  2,5-5 ml

  3 gånger dagligen.

  2,5 ml

  3 gånger dagligen.

  Vuxna och barn över 12 år:

  10 ml

  3 gånger dagligen.

  5 ml

  3 gånger dagligen.

  Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Observera att Bromhexin Abece till en början kan öka utsöndringen av slem i luftvägarna.

  Om du använt för stor mängd av Bromhexin ABECE

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Bromhexin ABECE

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Sluta använda Bromhexin Abece och kontakta omedelbart läkare om du upplever något av följande allvarliga symtom:

  • Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem (snabbt tilltagande svullnad i och under huden samt i och under slemhinnor) och klåda (Har rapporterats – förekommer hos ett okänt antal användare).

  • Svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos) (Har rapporterats – förekommer hos ett okänt antal användare).

  • Kraftig sammandragning i luftrören (bronkospasm) (Har rapporterats – förekommer hos ett okänt antal användare).

  Andra biverkningar som kan förekomma:

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Milda mag-tarmbiverkningar, illamående, kräkningar, diarré.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Överkänslighetsreaktioner, hudutslag, nässelfeber.

  5. Hur Bromhexin ABECE ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i original förpackningen. Ljuskänsligt.

  Hållbarhet efter öppnande av flaskan , 6 månader.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller flaskan efter Utg.dat respektive EXP.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Använd inte Bromhexin Abece om den blivit grumlig.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid (0,8 mg/ml resp. 1,6 mg/ml).

  Övriga innehållsämnen är:

  • Sorbitol (E240)

  • Propylenglykol (E1520)

  • Metylparahydroxibensoat (E218)

  • Propylparahydroxibensoat (E216)

  • Sackarinnatrium

  • körsbärssmakämne

  • Vatten, renat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klar, färglös vätska med doft av körsbär.

  Flaska i ytterkartong. Förpackningen innehåller graderad doseringssked för 2,5 ml och 5 ml.

  Bromhexin Abece tillhandahålls i förpackningarna 125 ml, 200 ml och 250 ml.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning  

  EvolanPharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd

  Tel 08-544 960 30


  Tillverkare

  S.C. Laropharm S.R.L.

  145 A Alexandriei street

  Bragadiru, Ilfov

  Rumänien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2018-03-12